Usnesení z 80. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 80. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 28. června 20101667/80 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje “ ve výši 1.060.000,- Kč, poskytnutý Zlínským krajem Městu Rožnov pod Radhoštěm na pokrytí prvotních povodňových škod. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1668/80 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje “ ve výši 800.000,- Kč, poskytnutou Zlínským krajem Městu Rožnov pod Radhoštěm na zabezpečení akceschopnosti SDH. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1669/80 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva)“ ve výši 1.876.604,- Kč, poskytnutý Nadací Děti-kultura-sport Městu Rožnov pod Radhoštěm na výstavbu „Jurkovičovy rozhledny“. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1670/80 Rada města souhlasí v souladu s §102 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, s žádostí o dotaci Zlínského kraje k zajištění nepřetržité pohotovosti členů jednotky kategorie JPO II, a na zajištění služby 13-ti členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru v Záchranné hasičské službě Rožnova p. R, příspěvkové organizaci.
Spoluúčast města bude v roce 2011 minimálně ve výši 50% celkových nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky a bude zapojena do rozpočtu města na rok 2011.

1671/80 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč, na odstraňování následků povodní od města Mnichovice.

1672/80 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění :
1) rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky na „Správu veřejného pohřebiště a provádění souvisejících činností“ uchazeči Milanu Olšanskému, IČ 12119911, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm za cenu uvedenou v důvodové zprávě
2) ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s ukončením předmětného zadávacího řízení
3) schvaluje kombinovanou smlouvu o správě nemovitého majetku, o nájmu, a o dílo mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Milanem Olšanským, IČ: 12119911, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.

1673/80 Rada města vydává v souladu s §102 odst.2, písm.d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nařízení č. 2/2010 o vymezení některých místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu a provozních řádů placených parkovišť dle důvodové zprávy.

1674/80 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, dle důvodové zprávy.

1675/80 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníkem ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425 pro pozemek p. č. 3649 (Horní Paseky), k. ú. Rožnov p/R, dle důvodové zprávy.

1676/80 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu bezbariérového vstupu na městských pozemcích p. č. 1330/1, st. p. č. 369/1, st. p. č. 1861 a budově čp. 293 na pozemku st. p. č. 1861 v k. ú. Rožnov p. R. se stavebníkem ZŠ Sedmikráska, o. p. s., Bezručova 293, 756 61 Rožnov p. R., IČ: 258 53 708, dle důvodové zprávy.

1677/80 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu betonové části technologické lávky na pozemku p. č. 6079/17 v k. ú. Rožnov p. R., o výměře 2 m2 s nájemcem Břetislavem Michálkem, Rožnov p. R., IČ: 12645877, dle důvodové zprávy.

1678/80 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat.

1679/80 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 smlouvy o nájmu č. 72/2007/OSM/NAB a dodatek č. 2 smlouvy o výkonu správy nemovitého majetku č. 73/2007/OSM/SPR s Milanem Olšanským, IČ 12119911, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm a zmocňuje starostu města k podpisu obou dodatků smluv.

1680/80 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 412 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 8. 2010 do 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1681/80 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. B44-612 a č. N77-702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 8. 2010 a od 1. 9. 2010 do 31.12.2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1682/80 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. 217 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1683/80 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 13 výzvy k zadávacímu řízení na dodavatele stavby RUŠÍ V CELÉM ROZSAHU zadávací řízení na dodávku stavby „Modernizace kuchyně MŠ 1.máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“.

1684/80 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 13 výzvy k zadávacímu řízení na dodavatele stavby RUŠÍ V CELÉM ROZSAHU zadávací řízení na dodávku stavby modernizace kuchyně MŠ 5.KVĚTNA 1701.

1685/80 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 13 výzvy k zadávacímu řízení na dodavatele stavby RUŠÍ V CELÉM ROZSAHU zadávací řízení na dodávku stavby přístavba a modernizace kuchyně MŠ HORNÍ PASEKY 307.

1686/80 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „výměna oken MŠ 1.máje 1153 Rožnov p/R“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby „výměna oken MŠ 1.máje 1153 Rožnov p/R“ společnosti KSK SYSTEM, spol. s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „výměna oken MŠ 1.máje 1153 Rožnov p/R“ podepsat.

1687/80 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o zajištění lektorských služeb s Ing. Pavlem Bundilem, vzdělávací agentura KPS.

1688/80 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančních darů na IV. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 10 000,- Kč od společnosti TWW-okna, s.r.o. IČ: 26854279.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Bc. Markéta Blinková
místostarostka                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:10:38 - aktualizováno 13.3.2014 21:09:43 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load