Usnesení z 81. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 81. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 19. července 20101689/81 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Darovací smlouvu“ na poskytnutí daru za získání 2. ceny v soutěži „Zlatý erb“ ve výši 6.000,- Kč, poskytnutou Zlínským krajem Městu Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1690/81 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Dohodu o partnerství se Zlínským krajem“ při přípravě a realizaci projektu „KORIS – komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1691/81 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu se sdružením „JÁNOŠIKOV DUKÁT“, IČ: 22830260 za účelem poskytnutí daru v částce 10.000,- Kč a zároveň ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.7.2010.

1692/81 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu se sdružením „Demokratická aliance Romů“, IČ: 60042249 za účelem poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč a zároveň ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.7.2010.

1693/81 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 91/2007/OSM/DIL na údržbu zeleně na veřejném pohřebišti v Rožnově pod Radhoštěm na Láni ke dni 31.07.2010 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, jako objednatelem a Milanem Olšanským, Lesní 2330, Rožnov p.R., IČ 12119911 jako zhotovitelem. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 91/2007/OSM/DIL.

1694/81 Rada města ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, své usnesení č. 1673/80 ze dne 28. 6. 2010, dle důvodové zprávy.

1695/81 Rada města vydává v souladu s §102 odst.2, písm.d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nařízení č. 2/2010 o vymezení některých místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu a provozní řády placených parkovišť dle důvodové zprávy.

1696/81 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na městských pozemcích s těmito stavebníky:
1. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, ul. Lesní
2. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, Dolní Paseky-Dubková
3. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, Tylovice, dle důvodové zprávy.

1697/81 Rada města uděluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s článkem 4 odst. 3 obecně závazné vyhlášky Města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2008, výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci nízko alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí, p. č. 3564/2 a p. č. 3564/1, společnosti Limet media, s. r. o., Fryčovická 457, 199 00 Praha 9, IČ: 284 90 720, dle důvodové zprávy.

1698/81 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č. 2359/7 o výměře 30 m2 , v k.ú. Rožnov p.R. ( Dolní Paseky – Láz ), na dobu neurčitou. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a následně připravit dodatek nájemní smlouvy na příští jednání rady města.

1699/81 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu 1+0 č. 217 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dohodou ke dni 31. 7. 2010, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

1700/81 Rada města ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, své usnesení č. 1637/79 ze dne 7. 6. 2010, dle důvodové zprávy a zároveň schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní Jitkou Goláňovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1701/81 Rada města ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s čl. 14. výzvy č.j. MěÚ-RpR/24001/2010 na podání nabídek na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ zadávací řízení v celém rozsahu.

1702/81 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „Oprava střešního pláště ZŠ Videčská Rožnov p/R“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby „Oprava střešního pláště ZŠ Videčská Rožnov p/R“ společnosti IZOLTING MORAVIA s.r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „Oprava střešního pláště ZŠ Videčská Rožnov p/R“podepsat.

1703/81 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „Středisko volného času – přestavba pavilonu B ZŠ Pod Skalkou Rožnov p/R“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby „Středisko volného času – přestavba pavilonu B ZŠ Pod Skalkou Rožnov p/R“ společnosti RADEKOV, spol. s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „Středisko volného času – přestavba pavilonu B ZŠ Pod Skalkou Rožnov p/R“ podepsat.

1704/81 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu,
2) jmenuje v souladu s vnitřním předpisem 6/2008 o zadávání zakázek malého rozsahu městem Rožnov p.R. členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“,
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1705/81 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2010 dle důvodové zprávy.

1706/81 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platových tarifů ředitelům škol zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm k 1.8. 2010 dle důvodové zprávy.

1707/81 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci se společností DARUMA, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Bc. Markéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 13.3.2014 20:10:49 - aktualizováno 13.3.2014 21:10:38 | přečteno 14x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load