Usnesení z 83. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 83. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 9. srpna 20101710/83 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč příspěvkové organizaci „Národní památkový ústav“ .

1711/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 27, odst.5), písm. b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru pro T-klub kulturní agentura, IČ 44740743 ve výši 5000,- Kč od „Hudební nadace OSA“, ve výši 3000,- Kč od organizace „AGH VLT a.s.“; finančního daru pro Základní školu 5. května, IČ 60990384 od „Nadace ČEZ“ ve výši 130.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

1712/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 65/2010/OSM/DIL na zakázku „Uložení asfaltobetonu ABS I na cyklostezce v parku v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o. Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu města tento dodatek č. 1 podepsat.

1713/83 Rada města stanoví v souladu s §102 odst. 2, písm.d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, datum vyhlášení nařízení č. 2/2010 o vymezení některých místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu na 17.12.2010.

1714/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na městských pozemcích s těmito stavebníky:
1. SCG Czech Design Center, s. r. o., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov p. R., IČ: 25739336, Zemědělská ul.
2. Miroslav Hasalík, Frenštát p. R., Hážovice
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, Kramolišov, dle důvodové zprávy.

1715/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na pozemku p. č. 1040/2, přípojky stlačeného vzduchu a požární vody v pozemku p. č. 1040/2, přípojky horkovodu v pozemku p. č. 1002/22 a stavbu požárního hydrantu na pozemku p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. 1.máje) se stavebníkem: SCG Czech Design Center, s. r. o., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov p. R., IČ: 257 39 336, dle důvodové zprávy.

1716/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu odstranit přípojku vodovodu, plynu a nadzemní přípojku NN elektrické energie z pozemku p. č. 1002/32 v k. ú. Rožnov p. R. (Zemědělská ul.) se stavebníkem: ON SEMICONDUCTOR Czech Republic, s. r. o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov p. R., IČ: 268 21 532, dle důvodové zprávy.

1717/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 2359/7 o výměře 30 m2 , v k.ú. Rožnov p.R. ( Dolní Paseky – Láz ), na dobu neurčitou s Ing. Mudroněm, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

1718/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene pro cyklostezku na pozemku TJ Rožnov p.R., IČ 00534439, p.č. 1700/4 v obci a k.ú. Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

1719/83 Rada města vyhlašuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úpravu zóny pro stánkový prodej v bezprostředním okolí areálu Valašského muzea v přírodě a v Horním parku, a to pouze na části stávající asfaltové komunikace na p.č. 1474/1 v k.ú. Rožnov p.R., od východní části jezírka po rozdvojení komunikace u sochy zbojníka – viz. snímek, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku takto informovat žadatele o zábor veřejného prostranství.

1720/83 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o užívání komunikace pro výstavbu Jurkovičovy rozhledny s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ: 00098604 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1721/83 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) schvaluje znění mandátní smlouvy č. 113/2010/OI/MAN na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci JURKOVIČOVA ROZHLEDNA, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
2) ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1722/83 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění smlouvy č. 09044074 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 15.7.2010 pro projekt „Zavedení separace biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm“.
2) ukládá starostovi smlouvu č. 09044074 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 15.7.2010 podepsat.

1723/83 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
1) schvaluje znění smlouvy č. 181/2010 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2010 pro projekt „Silnice III/4876: Rožnov p. R., Tylovice - Hážovice (úsek 2), objekt Komunikace pro pěší, 2. úsek“.
2) ukládá starostovi smlouvu č. 181/2010 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2010 podepsat.

1724/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) smlouvu o zabezpečení jazykové výuky se Stanislavem Modráčkem – jazykové centrum Kiaora v rámci projektu „Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol“.

1725/83 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2003/KS/SCAN o poskytování internetových služeb a jejich všeobecných podmínkách ze dne 01.10.2003.

1726/83 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010 dle příloh a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010.

1727/83 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Smlouvu o ukončení objektu limnigrafické stanice Rožnov pod Radhoštěm. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1728/83 1) Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla - z důvodu úsporných opatření a zvýšení efektivnosti práce, o snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu (zrušení jednoho pracovního místa v odboru kanceláře starosty) s účinností od 01.09.2010 ze stávajícího průměrného přepočteného stavu zaměstnanců města 153 na počet 152, dle důvodové zprávy.
2) V návaznosti na toto snížení stavu zaměstnanců rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu organizačního řádu - funkčního schématu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v odboru kanceláře starosty.
3) Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, současně v souvislosti s výkonem veřejně prospěšných prací snižuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města a stanoví s účinností od 01.11.2010 průměrný přepočtený počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 148 a s účinností od 01.12.2010 na 147.

1729/83 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje s účinností od 01.09.2010 do funkce vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Rožnově Radhoštěm paní Ing. Ivanu Usvaldovou dle důvodové zprávy.

1730/83 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje dodatek číslo 5 smlouvy, uzavřené s firmou GTS NOVERA s.r.o., o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

1731/83 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 10.000,- Kč v souvislosti s konáním IV. Rožnovské olympiády dětí a mládeže od společnosti RADEKOV spol. s r.o. IČ: 41035933.JUDr. Jaroslav Kubín
l starosta

Alois Vychodil
místostarosta  
Vytvořeno 13.3.2014 20:11:16 - aktualizováno 13.3.2014 21:12:51 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load