Usnesení z 84. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 84. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 23. srpna 20101732/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníkem:ENERGOAQUA, a. s., se sídlem Rožnov p. R., IČ 15503461 pro pozemky p. č. 3601/1 a 1012/2 (lokalita Jižní Město), k. ú. Rožnov p/R, dle důvodové zprávy.

1733/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 95/2007/OSM/NAB z 18.7.2007 o nájmu nebytového prostoru čp. 131 - BILLBAR v k.ú. Rožnov p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Rudolfem Billem ml., Rožnov p.R. jako nájemcem. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 95/2007/OSM/NAB a koupi části movitého inventáře nebytového prostoru, k 30.9.2010, dle důvodové zprávy.

1734/84 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „OPTIMALIZACE A MODERNIZACE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ“ - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení,
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „OPTIMALIZACE A MODERNIZACE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ“ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
3) ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit radě města návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy,
4) pověřuje výkonem zadavatelské činnosti ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na veřejnou zakázku na stavbu „OPTIMALIZACE A MODERNIZACE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ“ – Rožnov pod Radhoštěm, firmu RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 619 72 690.

1735/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Stavební úpravy lávky pro pěší přes Veřmiřovský potok“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou NOVEST, spol. s r.o., U Kantorka 419, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 47977817 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1736/84 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „VÝMĚNA OKEN ČP 1684, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby „VÝMĚNA OKEN ČP 1684, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ společnosti BR SERVIS s.r.o.,
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „VÝMĚNA OKEN ČP 1684, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ podepsat.

1737/84 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 046/2010/IO/DIL na realizaci stavby „SILNICE III/4867 : ROŽNOV P.R., TYLOVICE-HÁŽOVICE, (ÚSEK 2)“ , 2) ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

1738/84 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků:
1) ruší svoje usnesení číslo 1708/82 ze dne 5. srpna 2010,
2) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
3) přiděluje zakázku na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ společnosti NOSTA, s.r.o.,
4) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ podepsat.

1739/84 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/1878/2010/KUL (interní číslo: OS 000133/2010/OPR/OS) mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace),
2) ukládá starostovi smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/1878/2010/KUL (interní číslo: OS 000133/2010/OPR/OS) mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace) podepsat.

1740/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1741/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1742/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Regionem Bílé Karpaty dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1743/84 Rada města ruší svoje usnesení č. 1688/80 ze dne 28.06.2010, kterým schválila darovací smlouvu č. 142/2010/OS/DAM se společností TWW-okna, s.r.o. a schvaluje ve smyslu §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru na IV. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 10.000,- Kč od společnosti Window Holding a.s.

1744/84 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě č. 59/2010/OS/DAG ze dne 21. 5. 2010 uzavřené s Radkem Němečkem.

1745/84 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů o podání žaloby o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí jako reakci na rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí čj. V-1561/2010-836-16 ze dne 04.08.2010, jímž byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí v řízení, v němž bylo Město Rožnov pod Radhoštěm zastoupeno advokátem Mgr. Thomasem Mumulosem. Současně zmocňuje Mgr. Thomase Mumulose k podání příslušné žaloby a ukládá starostovi města, aby dal Mgr. Thomasovi Mumulosovi pokyn k podání žaloby k příslušnému soudu.

1746/84 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje "Smlouvu o partnerství" s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v rámci projektu "Centrum prezentace tradičního a soudobého tance".JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta    
Vytvořeno 13.3.2014 20:11:28 - aktualizováno 13.3.2014 21:14:00 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load