Usnesení z 85. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 85. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 20. září 20101747/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva)“ ve výši 14.500,- Kč, poskytnutý Nadací Děti-kultura-sport městu Rožnov pod Radhoštěm na projektovou dokumentaci rekonstrukce vstupní brány městského parku v roce 2010 a 2011. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1748/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva)“ ve výši 554.000,- Kč, poskytnutý Nadací Děti-kultura-sport městu Rožnov pod Radhoštěm na rekonstrukci vstupní brány městského parku v roce 2010 a 2011. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1749/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí daru ve výši 137.000,- Kč, poskytnutý společností Komerčními domy s.r.o., IČ 48390453, městu Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů spojených s lékařskou službou první pomoci v roce 2010. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1750/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Darovací smlouvu“ na poskytnutí daru v částce 20.000,- Kč občanskému sdružení „Sdružení pro rozvoj Soláně“.

1751/85 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o vzájemné výpomoci při zimní údržbě silnic 2010/2011 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí IČ: 26820218 a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

1752/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Opravy komunikací ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Repont s.r.o., Lipník nad Bečvou, IČ: 26863057 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1753/85 Rada města v souladu s § 102 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) vylučuje v souladu s § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení „Optimalizace a modernizace dětských hřišť - Rožnov pod Radhoštěm“ zadávaného jako zjednodušené podlimitní zadávací řízení z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení, a to:
Uchazeč: Lubomír Straka – FLORA servis, místo podnikání: Faměrovo nám. 31/29, 618 00 Brno, IČ:114 84 497, DIČ:CZ 641 222 912 37
Uchazeč:REPONT s.r.o., sídlo: Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131, IČ: 268 63 057, DIČ: CZ 268 63 057
Uchazeč: Jaroslav Tvrdoň, sídlo: Hranice I-Město, Pod Bílým kamenem 1919, IČ: 645 97 962, DIČ: CZ 6904145897
2) rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-ných zakázkách, v platném znění, na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky na stavbu „Optimalizace a modernizace dětských hřišť“ v Rožnově pod Radhoštěm firmě NOSTA, s.r.o. se sídlem Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, IČ 47671416 za cenu uvedenou v důvodové zprávě.
3) ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s ukončením předmětného zadávacího řízení.
4) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Rožnov p.R. a firmou NOSTA, s.r.o. a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy.

1754/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na městských pozemcích s těmito stavebníky:
1. Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm, s. r. o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 25370464, Horní Paseky – Lázeňský dům
2. Rožnovské pivní lázně, s. r. o., IČ 27774813, Kozák
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, Tylovice - Horní Dráhy,
4. Ing. Pavel Lušovský, Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice - Horní Dráhy
5. Svatopluk Matúš, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky, dle důvodové zprávy.

1755/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene na městském pozemku se stavebníkem: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425, pro pozemek p. č. 3580/1 (Kramolišov - Na Drahách), k. ú. Rožnov p/R, dle důvodové zprávy.

1756/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního řadu v pozemku podílových vlastníků: Ing. Ivana Šivice, Rožnov p. R., Ing. Josefa Šivice, Praha – Strašnice a Anny Trhlíkové, Rožnov p. R., p. č. 1032/5 v obci a k. ú. Rožnov p. R., dle důvodové zprávy.

1757/85 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na směnu částí pozemků p.č. 85 a p.č. 86/1 o celkové výměře cca 37 m2 , ve vlastnictví Marie Adamcové, Rožnov p.R. za části městského pozemku p.č. 83 o výměře cca 36 m2 ( bude upřesněno geometrickým plánem ), vše v k.ú. Hážovice u mostu, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a zpracování geometrického odměření.

1758/85 Rada města revokuje své usnesení č. 1634/79 z 7.6.2010 a schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, text nájemní smlouvy a pronájem městského pozemku p.č. 1692/2 ostatní plocha–sportoviště a rekreační plocha, části o výměře 4.455 m2 v k.ú. Rožnov p.R. za účelem zřízení a provozování tenisových kurtů ve prospěch Rožnovského tenisového klubu, o.s., IČ: 22734007. Rada města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

1759/85 Rada města schvaluje v souladu s 102, odst.3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene za cenu dle znaleckého posudku s ČR-Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 00098604 na pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro uložení inženýrských sítí a provozování veřejného parkoviště na Palackého ulici dle důvodové zprávy.

1760/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 202 a č. 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 2, č. 27 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. 25 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1761/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 101 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 27 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytů č. 12 a č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1762/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. N51-508, č. B28-512, č. B30-514, č. N42-529, č. B41-605, č. B32-614, č. N81-707 a nebytových prostor č. 12, č. 15, č. 33 a č. 36 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2010 do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1763/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 410 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 8, č. 24 a č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní a bytu č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1764/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204, č. 212 a č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská a bytu č. N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1765/85 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodlužuje smlouvu o nájmu bytu č. 10 do 31.12.2010 a neprodlužuje smlouvy o nájmu bytů č. 65 a č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy.

1766/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu smlouvy o nájmu bytu č. 6 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1767/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vzájemnou výměnu bytů č. 17 a č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

1768/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu 1+1 č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dohodou k 31. 10. 2010, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

1769/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1770/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. Máje do 30.09.2011 a bytu č. 4 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní od 1. 11. 2010 do 30. 9. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1771/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 217 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1772/85 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo 046/2010/IO/DIL na realizaci stavby SILNICE III/4867 : ROŽNOV P.R., TYLOVICE-HÁŽOVICE, (ÚSEK 2) a
2) ukládá starostovi města dodatek č.3 podepsat.

1773/85 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 111/2010/IO/DIL na realizaci stavby „STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU - PŘESTAVBA PAVILONU B ZŠ POD SKALKOU R. P.R“ a
2) ukládá starostovi města dodatek č.2 podepsat.

1774/85 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu,
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“.

1775/85 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby„Generální oprava Vstupní brány do horního parku, Rožnov pod Radhoštěm“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby „Generální oprava Vstupní brány do horního parku, Rožnov pod Radhoštěm“ společnosti COMMODUM, s.r.o.
3) ukládá starostovi města smlouvu o dílo na dodávku stavby „Generální oprava Vstupní brány do horního parku, Rožnov pod Radhoštěm“ podepsat.

1776/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 8 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, určení zvláštního příplatku řediteli ZŠ 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1777/85 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, státní příspěvkovou organizací a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

1778/85 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Ing. Zdeňkem Kolomazníkem a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

1779/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. dodatek číslo 1 k mandátní smlouvě ze dne 1.3.2005 se společností 4 M Rožnov, spol. s r.o., IČ: 45195579,
2. dodatek číslo 2 k mandátní smlouvě o výkonu správy, údržby a oprav systému televizního kabelového rozvodu TKR Město Rožnov ze dne 1.3.2005 se společností 4 M Rožnov, spol. s r.o., IČ: 45195579.

1780/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu, včetně smlouvy o technické podpoře se společností LICA, s.r.o. Nymburk, IČ: 47542756, na dodání a montáž systému digitální televize po datové distribuční síti v systému Digital Video Broadcasting (DVB-C) pro televizní kabelový rozvod TKR Rožnov. Zároveň rada města schvaluje výjimku z vnitřní směrnice 6/2008, o zadávání zakázek malého rozsahu, spočívající v tom, že zadavatel osloví pouze společnost LICA s.r.o. Nymburk, IČ: 47542756 z důvodu, že tato společnost je výhradním dodavatelem pro trh v České republice.

1781/85 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu výše uživatelských poplatků systému „TKR Město Rožnov pod Radhoštěm“ včetně DPH s účinností od 1.1.2011 takto: mini nabídka 80,- Kč měsíčně, základní nabídka 200,- Kč měsíčně, mini+filmová 350,- Kč měsíčně a kompletní nabídka 460,- Kč měsíčně.

1782/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 15 k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, která byla uzavřena s firmou T-Mobile, a ukládá starostovi tento dodatek č. 15 smlouvy podepsat.

1783/85 Rada města v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje „Dohodu o kompenzaci formou poskytnutí slevy“ - tj. dodatek číslo 15a k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, která byla uzavřena s firmou T-Mobile, a ukládá starostovi tento dodatek č. 15a smlouvy podepsat.

1784/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 16 k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, která byla uzavřena s firmou T-Mobile, a ukládá starostovi tento dodatek č. 16 smlouvy podepsat.

1785/85 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Markéty Blinkové do města Považská Bystrica (Slovenská republika) ve dnech 24.09.2010 a 25.09.2010 a ve dnech 30.09.2010 a 01.10.2010 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na tuto služební cestu na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Bc. Markéta Blinková
místostarostka    
Vytvořeno 13.3.2014 20:11:40 - aktualizováno 13.3.2014 21:15:22 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load