Usnesení z 87. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010


U S N E S E N Í
z 87. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konané 21. října 20101811/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 27, odst. 5), písm. b) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru pro středisko Volného času, IČO 7504434, ve výši 15.000,- Kč, dále pro Základní školu Záhumení, IČO 70918651, v celkové výši 22.000,- Kč dle důvodové zprávy.

1812/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 30, odst. 3), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, posílení investičního fondu z fondu rezervního ve výši 27.000,- Kč pro Základní školu Záhumení, IČ: 70918651, dle důvodové zprávy.

1813/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyřazení a způsob likvidace nepotřebného majetku dle důvodové zprávy.

1814/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Dodávka a montáž informačního panelu pro měření rychlosti (radaru) na ulici Ostravská v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472,75701 Valašské Meziříčí, IČ: 62362569 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1815/87 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst. 5) zákona 185/2001 Sb. o odpadech, vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu pro rok 2011, která bude uzavírána mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově p.R. dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Jaroslava Poláška podepsat tuto smlouvu.

1816/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu o 4, tj. ze 148 na 152, a to na dobu od 1.11.2010 do 30.11.2010
- snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu ze 152 na 151 a to na dobu od 1.12 2010. Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 4 zaměstnanců na dobu od 1.11. 2010 do 30.04. 2011 a ukončení pracovního poměru koordinátora veřejné služby k datu 30.11. 2010.

1817/87 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VL-281/2010, č. VSA-VL-282/2010, č. VSA-VL-283/2010, č. VSA-VL-284/2010 mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tyto dohody podepsat.

1818/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na městských pozemcích s tímto stavebníkem: D.E.E.D., a. s., Hradec Králové, IČ: 264 23 766, (ul. Kulturní), dle důvodové zprávy.

1819/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníky:
Michal a Jana Eremiášovi, Rožnov p. R. (STL plynovodní přípojka – k. ú. Tylovice, Sadová ul.), dle důvodové zprávy.

1820/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes městský pozemek p. č. 838/12 v k. ú. Tylovice – Balkán, s Mgr. Věrou Mrázovou a Zdeňkem Hurtem, oba bytem Vsetín, dle důvodové zprávy.

1821/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výpověď smlouvy o nájmu bytu č. B81 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto výpověď podepsat.

1822/87 Rada města v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, a s přihlédnutím k usnesení rady města č. 933/44 z 24.11.2008 ruší své usnesení č. 1795/86 z 11.10.2010 a nově schvaluje udělení výjimky z technických požadavků na stavby dle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,v platném znění, pro vybudování 9 parkovacích stání na základě žádosti střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov p.R. s tím, že úhrada ve výši 720.000 Kč na účet města Rožnova p.R. na rozvoj dopravní infrastruktury bude žadatelem uhrazena v případě, že vyprojektovaný počet parkovacích míst nevybuduje na svých pozemcích do 31.12.2012, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli a připravit na příští zasedání rady města ke schválení příslušnou smlouvu dle podmínek uvedených v textu usnesení.

1823/87 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, projednala a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 074/2010/IO/DIL na realizaci stavby SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ HORNÍ PASEKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a ukládá starostovi města dodatek č. 2 podepsat.

1824/87 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s usnesením Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 1652/79 ze dne 07.06.2010 projednala a schválila dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 74/2010/IO/DIL na realizaci stavby SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ HORNÍ PASEKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a ukládá vedoucímu odboru investic dodatek č.3 podepsat.

1825/87 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svěřuje Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm pravomoc rozhodovat o neprovedení části díla (méně prací), jejichž hodnota nepřesáhne v jednotlivém případě 150.000 Kč bez DPH, vztahujících se k veřejným zakázkám včetně veřejných zakázek malého rozsahu zadávaným Městem Rožnovem pod Radhoštěm a rozhodovat o uzavření dodatků na tyto méně práce a pověřuje vedoucího odboru investic zastupováním Města Rožnov pod Radhoštěm při rozhodování o méně pracích, dle důvodové zprávy.

1826/87 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 109/2010/IO/DIL na realizaci stavby VÝMĚNA OKEN ČP 1684, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a ukládá starostovi města dodatek č. 2 podepsat.

1827/87 Rada města schvaluje v souladu s § 84 a odst. 4) v návaznosti na § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Obnova zeleně v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm“ z „Operačního programu Životní prostředí", oblasti podpory Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

1828/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 6 smlouvy, uzavřené s firmou GTS NOVERA s.r.o.,o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

1829/87 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.

1830/87 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – Prostřený stůl Rožnovanů dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1831/87 Rada města schvaluje s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 84/2010/OS/LIC o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – dotisk publikace „Až na vrchol Radhoště“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1832/87 Rada města schvaluje v souladu s §103, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Čestné prohlášení rady města Rožnova pod Radhoštěm o účasti na školeních organizovaných Zlínským krajem“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města toto prohlášení podepsat.

1833/87 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje na realizaci aktivit mikroprojektu „IV. rožnovská olympiáda dětí a mládeže – společné sportovní hry škol bez hranic“ a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Bc. Markéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 13.3.2014 20:12:00 - aktualizováno 13.3.2014 21:18:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load