Usnesení z 88. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 88. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 15. listopadu 20101834/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu o 1, tj. ze 151 na 152, a to na dobu od 1.12.2010 do 28.02.2011.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení koordinátora veřejné služby na dobu od 1.12. 2010 do 28.02. 2011.

1835/88 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

1836/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na městských pozemcích s tímto stavebníkem: JUDr. Renáta Vašková, Rožnov p. R., (k. ú. Tylovice - ul. Sadová), dle důvodové zprávy.

1837/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníkem: Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm, s. r. o., Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25370464 - (VTL přípojka plynu – k. ú. Rožnov p. R., ul. Pod Pindulu), dle důvodové zprávy.

1838/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na městském pozemku se stavebníkem: JUDr. Renáta Vašková, Rožnov p. R. – sjezd - k. ú. Tylovice – ul. Sadová, dle důvodové zprávy.

1839/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a s přihlédnutím k usnesení rady města č. 1822/87 z 21.10.2010, smlouvu „o úhradě za udělení výjimky z technických požadavků na stavby a příspěvku na rozvoj dopravní infrastruktury města Rožnova p.R“ pro vybudování 9 parkovacích stání na základě žádosti Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov p.R. , dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1840/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s těmito vlastníky pozemků:
1. manželé Služy Radim a Martina, Ostrava
2. Vlach Antonín, Rožnov p.R.
3. Děcký Stanislav, Rožnov p.R.
4. Smoček Václav, Rožnov p.R.
5. Štrajt Jaroslav,Štrajtová Veronika, Ing. Tobola Zdeněk, Gajdács Petr, Ondruch Radek,Pešková Eva,Ing. Ševčík Dan, Ing. Ševčíková Lucie, manželé Matuš Stanislav a Šárka, manželé Janča Karel Ing. arch. a Daniela, manželé Zajíc František Ing. a Božena, manželé Dluhoš Jan a Martina, dále rada města schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Zlín, dle důvodové zprávy.Rada města ukládá starostovi tyto smlouvy podepsat.

1841/88 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem pozemku p.č. 1565/3 o výměře 3107 m2 a p.č. 1565/7 o výměře 1099 m2, v k.ú. Rožnov p.R., na dobu určitou ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rožnov p.R. „U skanzenu“.Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a následně připravit návrh nájemní smlouvy na další jednání rady města.

1842/88 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej částí městských pozemků p.č. 4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 45 m2 a p.č. 5/1 - trvalý travní porost o výměře cca 85 m2, vše k.ú. Tylovice. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1843/88 Rada města souhlasí s formou záboru veřejného prostranství na Masarykově náměstí a uděluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s článkem 4 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Rožnova pod Radhoštěm č. 1/2008, výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje prodej a konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v k.ú. Rožnov p. R. ve dnech 22.11.2010 až 23.12.2010, dle důvodové zprávy.

1844/88 Rada města v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování sběrného dvora města Rožnov p. R. uzavřený mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Janem Pancem, Kulturní 1775, Rožnov p. R., IČ: 62313932 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek č. 2 podepsat.

1845/88 Rada města ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, své usnesení č. 1796/86 ze dne 11. 10. 2010 a schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a Kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tento dodatek č. 7 podepsat.

1846/88 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1847/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů – bytu správce v domě č. p. 63 na ulici Videčská, bytu správce v domě č. p. 293 na ulici Bezručova, bytů č. 206, č. 218, č. 302, č. 308, č. 309 a č. 402 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 0 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská a bytu č. 5 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1848/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201, č. 205, č. 315 a č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 4 a č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1849/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 10 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytů č. 6, č. 17 a č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní, bytů č. B25-504, č. N39-526, č. N76-701, č. N77-702, č. B52-703, č. N71-718, č. B68-806, č. N84-815 a nebytových prostor č. 13 a č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1850/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107 a č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytů č. N49-507, č. B44-612, č. B35-617 a nebytových prostor č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1851/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dohodou k 30. 11. 2010 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem tohoto bytu, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1852/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu 1+0 č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. Máje dohodou k 31. 12. 2010 a nový nájem tohoto bytu, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1853/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1854/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na tříměsíční zkušební dobu od 1.12. 2010 do 28. 2. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1855/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na tříměsíční zkušební dobu od 1. 12. 2010 do 28. 2. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1856/88 Rada města ruší v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výpověď smlouvy o nájmu bytu č. B81 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy.

1857/88 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala a schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 074/2010/IO/DIL na realizaci stavby SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ HORNÍ PASEKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM) a ukládá starostovi města dodatek č. 6 podepsat.

1858/88 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 074/2010/IO/DIL na realizaci stavby SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ HORNÍ PASEKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a ukládá starostovi města dodatek č. 7 podepsat.

1859/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Markéty Blinkové, Aloise Vychodila, Jaroslava Kubína, RNDr. Václava Mikuška a Ing. Lubora Kmenty do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 3.12.2010 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 20% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

1860/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo se společností Graspo CZ, s.r.o. – dotisk publikace „Až na vrchol Radhoště“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1861/88 Rada města ruší své usnesení č. 1830/87 ze dne 21.10.2010. Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla „Prostřený stůl Rožnovanů“, dle důvodové zprávy, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1862/88 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenování členů školské rady ustanovené při Základní škole Koryčanské Paseky s účinností ode dne 16. 11. 2010 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu vystavit jmenovací dekrety jednotlivým členům školské rady při Základní škole Koryčanské Paseky jmenovaných radou města a předložit je starostovi města k podpisu.

1863/88 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí v logopedické třídě Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, a to na 18 dětí ve třídě.

1864/88 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, harmonogram a priority grantového systému pro rok 2011 dle důvodové zprávy.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Bc. Markéta Blinková
místostarostka    
Vytvořeno 13.3.2014 20:12:10 - aktualizováno 13.3.2014 21:18:55 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load