Usnesení z 11. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 11. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21.03.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

116/11 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy komunikací v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností TS Valašské Meziříčí s.r.o.,dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

117/11 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky "Správa a provoz dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm", kterým je společnost .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Ďáblická 791/89 Praha 8, IČ: 45809712, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností .A.S.A., spol. s r. o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

118/11 1) schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do městského úřadu o tři (s plnými pracovními úvazky), tj. na 147 na dobu od 01.04.2011 (nástup „nové“ skupiny pracovníků na veřejně prospěšné práce),
2) schvaluje snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do městského úřadu o čtyři (s plnými pracovními úvazky), tj. na 143 od 01.05.2011 (ukončení původní skupiny pracovníků, vykonávajících veřejně prospěšné práce),
3) schvaluje snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do městského úřadu o tři (s plnými pracovními úvazky), tj. na 140 od 01.11.2011 (ukončení prací „nové“ skupiny pracovníků, vykonávajících veřejně prospěšné práce),
4) schvaluje snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do městského úřadu o jednoho (s plným pracovním úvazkem), tj. na 139 od 01.12.2011 (ukončení práce koordinátora), 5) schvaluje změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 3 zaměstnanců na dobu od 01.04. 2011 do 31.10. 2011.

119/11 schvaluje dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. VSA-V-26/2011, VSA-V-27/2011, VSA-V-28/2011 mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

120/11 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Rožnovem, p. č. 1142/5 a p. č. 1143/39 v k. ú. Tylovice, se stavebníkem SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, (uložení STL plynovodu – Hor-ní Dráhy), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

121/11 schvaluje smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 74/1 v k. ú. Hážovice a p. č. 50, 51/1, 51/5, 51/6, 51/7 v k. ú. Tylovice),
2) Eliška Kramolišová, Rožnov pod Radhoštěm, (p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice - ul. Horní Dráhy),
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 830/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Láň),
4) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 2427/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Paseky),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

122/11 schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 5 m2 v budově městského úřadu, Čechova ulice čp. 1027, na dobu neurčitou s Lukášem Poláškem, Valašská Bystřice 239, za nájemné ve výši 3.000 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

123/11 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře cca 36 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. a ukládá Městskému úřadu v Rožnově p.R. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

124/11 neschvaluje výpůjčku dálkového ovladače včetně alternativy pronájmu části městského pozemku p.č. 1216/1 v k.ú. Rožnov p.R. Marcele Nýznerové, bytem Bayerova 920, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tuto skutečnost oznámit paní Nýznerové.

125/11 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1059 – sever v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání radou města.

126/11 schvaluje vyhlášení záměru na převod spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. st. 2275 ve výši 6716/73864, p. č. st. 1261 ve výši 5317/45933 a p.č. st. 2293 ve výši 75225/1000000, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání zastupitelstvem města.

127/11 schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 23, v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem Stanislavem Kovalíkem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

128/11 schvaluje prodloužení smlouvy o přeúčtování dodané elektrické energie ze dne 20. 12. 2010 a smlouvy o úhradě oprávněných nákladů dodavatele spojených s údržbou a provozem zařízení na distribuci elektrické energie ze dne 20.12.2010 se společností Beskydská energetika, s. r. o., IČ 28636635, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do 30. 06.2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám.

129/11 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru na stavbu „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ s Ing. Antonínem Závadou, ARSTAV, atelier&stavitelství se sídlem Palackého 771, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 64136051, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

130/11 schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebních povolení (územních rozhodnutí) vydaných v rámci stavby „ČISTÁ ŘEKA BEČVA II“ se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

131/11 schvaluje návrh komise tělovýchovy a sportu na ocenění sportovců roku města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2010 dle důvodové zprávy.

132/11 ukládá Odboru kanceláře starosty úkol zpracovat statut a navazující dokumenty nutné ke zřízení Ceny města pro významné osobnosti.

133/11 a) zřizuje pracovní skupinu pro tvorbu koncepce kulturních potřeb města, b) jmenuje s účinností od 01.04.2011 předsedou této skupiny Daniela Drápalu a dále jmenuje členy této komise: Pavla Zajíce, Svatavu Billovou, Evu Rudolphij, Michala Šulgana, Petra Hofmana, Tomáše Grosse, Lenku Vičarovou, Radka Hasalíka a Pavla Jakubíka.

134/11 schvaluje „Smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla“ – pexeso Černé hodinky s Danielem Drápalou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Ludmilou Vaškovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 8741396, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

135/11 schvaluje zahraniční služební cestu Bc. Markéty Blinkové a RNDr. Václava Mikuška do města Śrem (Polsko) ve dnech 07.04.2011 až 10.4.2011, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává každému účastníkovi této služební cesty kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 10% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

136/11 jmenuje členem sociální komise Mgr. Zdislavu Odstrčilovou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a schvaluje uveřejnění Informací ze zasedání sociální komise na webových stránkách města Rožnova pod Radhoštěm dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

137/11 souhlasí s použitím znaku města pro Sdružený koordinační odborový výbor Severní Morava, se sídlem 1.máje 3, Ostrava - Mariánské hory, IČ 70971552 za účelem jeho umístění na pamětních medailích pro účastníky Letních sportovních her zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., konaných dne 28.05.2011. Znak může být použit pouze v podobě zaslané žadateli k tomuto účelu městem Rožnov pod Radhoštěm.Bc. Markéta Blinková
starostka města


Alois Vychodil
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:12:23 - aktualizováno 12.3.2014 14:50:47 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load