Usnesení z 13. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 13. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 11.04.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

139/13
a dle příslušných ustanovení zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zřizovací listinou níže uvedené příspěvkové organizace, souhlasí s prodejem a bezúplatným převodem nepotřebného majetku příspěvkové organizace Středisko volného času, IČ: 75044340, občanskému sdružení ISKÉRKA Rožnov, dle důvodové zprávy.

140/13 a dle příslušných ustanovení zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zřizovacími listinami níže uvedených příspěvkových organizací, souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovými organizacemi Středisko volného času, IČ: 7504434, ve výši 25.000,- Kč od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště a Městská knihovna Rožnov, IČ: 64123430, ve výši 20.000,-Kč od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, dle důvodové zprávy.

141/13 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 3564/20 – ul. Nádražní),
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 975/1 - ul. Chodská),
3. EP Rožnov, a. s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 (p. č. 3575/1 – ul. Boženy Němcové),
4. Radovan Bajer, Ing. Erika Douli, Rožnov pod Radhoštěm, (Tylovice, p. č. 1142/5 – ul. Horní Dráhy),
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 1002/65 – ul. 1. máje),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

142/13 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Sluneční),
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 1149/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Koryčanské Paseky),
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (st. p. č. 282/3, p. č. 148/2, 150/2, 4941/3, 6079/1, 6079/3 a 6079/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – JZ obchvat),
4. Vladimír Vičan, Rožnov pod Radhoštěm, (p. č. 1427/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Letenská),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat

143/13 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. Mgr. Barbora Hanslianová, Rožnov pod Radhoštěm – sjezd –k.ú. Tylovice, ul. Na Vyhlídce,
2. EP Rožnov, a. s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 – sjezd – k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Boženy Němcové,
3. MEDITES PHARMA, spol. s. r. o., 1. máje 2625, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45194815 – alkalicko-kyselá kanalizace –k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Plynárenská,
4. Ing. Eva a Pavel Pobořilovi, Rožnov pod Radhoštěm – sjezd – k. ú. Tylovice, ul. na Vyhlídce,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

144/13 zrušuje bod 1) svého usnesení č. 121/11 ze dne 21.03.2011 , tj, smlouvu č. 036/2011/OSM/VB se společností ČEZ Distribuce, a.s. a schvaluje novou smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, ( p. č. 74/1, 829/25 a 829/24 v k. ú. Hážovice a p. č. 50, 51/1, 51/5, 51/6 a 51/7 v k. ú. Tylovice ) dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

145/13 schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2366/11 o výměře 140 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

146/13 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1692/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

147/13 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

148/13 schvaluje smlouvu o součinnosti při přípravě a realizaci projektu revitalizace území mezi ulicí Nádražní a jihozápadním obchvatem města s Farní charitou Valašské Meziříčí, IČ 47997885, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

149/13 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby „ENERGETICKÉ ÚSPORY V MŠ TYLOVICE, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“, kterým je společnost DECPLAST Trade s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3A, 702 00 Ostrava, IČ: 268 74 130 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností DECPLAST Trade s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

150/13 schvaluje smlouvu č. D/0340/2011/STR o spolupráci při realizaci individuálního projektu Jurkovičova rozhledna v Rožnově p. R. v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska, se Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

151/13 schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Registrační list akce k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.)“ dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dokumenty podepsat.

152/13 schvaluje „smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku“ s organizací Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati - areál Svit, budova 22, PSČ 760 90, IČ: 27744485, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

153/13 schvaluje „smlouvu o propagaci č. CCRVM/011/2011“ s organizací Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati - areál Svit, budova 22, PSČ 760 90, IČ: 27744485, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

154/13 schvaluje „Darovací smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (daru)“ s Nadací Děti-kultura-sport, se sídlem v Uherském Hradišti, Kollárova 447, IČ:26218330, za účelem přijetí daru pro financování nákladů spojených s vydáním publikací „Příběhy městečka Rožnova v čase středověku“ a „Ze života rožnovských Valachů“ v částce 40.000,- Kč ve prospěch města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

155/13 rozhodla o svěření notebooků členům Rady města Rožnov pod Radhoštěm, které jim byly předány do užívání k výkonu jejich funkce dne 13.12.2010. Rada města zároveň schvaluje nový text předávacího protokolu k tomuto účelu.

156/13 schvaluje dodatek číslo 3 smlouvy o rozšíření užívacích práv k systému právních informací ASPI mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem v Praze 3, U Nákladového nádraží 6, IČ: 63077639, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

157/13 neschvaluje uzavření smlouvy se společností MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem v Praze 8, Thámova 137/16, IČ: 26757052, o zveřejnění údajů telefonního seznamu města ve ZLATÝCH STRÁNKÁCH 2011/2012, dle důvodové zprávy.

158/13 bere na vědomí vyhodnocení a vyúčtování Josefského jarmarku konaného ve dnech 18. a 19. března 2011 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm.Bc. Markéta Blinková
starostka města

Alois Vychodil
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:04 - aktualizováno 12.3.2014 14:51:25 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load