Usnesení z 14. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


U s n e s e n í

z 14. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 09.05.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

159/14
ukládá úkol odboru projektového řízení a odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zpracovat přehled současného počtu kanceláří v jednotlivých budovách úřadu, jejich ploch, obsazenosti v návaznosti na využití obslužných prostor (archivy, sklady, technické zázemí apod.).

160/14 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele služby „Rozhlasový varovný systém města Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
a) schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky b) schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku
c) jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
d) ukládá vedoucímu odboru projektového řízení Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm úkol zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

161/14 schvaluje účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2010. Dále schvaluje inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2010 dle důvodové zprávy.

162/14 jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru v částce 25.000.000,- Kč na financování investičních výdajů města Rožnov pod Radhoštěm. Seznam členů a náhradníků komisí je přílohou tohoto usnesení.

163/14 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města s těmito stavebníky:
1) Libor Bělunek, Rožnov pod Radhoštěm, (p. č. 2375/2 – k.ú. Rožnov p.R. - ul. Tkalcovská),
2) Martin a Renata Borákovi, Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 56, 61/1 a 95/2 – k.ú. Tylovice - ul. V Aleji),dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

164/14 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města se stavebníky:
1) Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 – přesah střechy nad pozemky p.č. 956/4, 956/5 a 959/1, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží,
2) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 – sjezdy – poz. p.č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 1. máje a Sklářská,
3) Libor Bělunek, Rožnov pod Radhoštěm – sjezd – poz. p.č. 2375/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Tkalcovská,
4) Martin a Renata Borákovi, Rožnov pod Radhoštěm – sjezd – pozemky p.č. 56, 61/1 a 95/2, vše v k. ú. Tylovice, ul. V Aleji,
5) Ivo Molitor, Rožnov pod Radhoštěm – sjezd – poz. p.č. 1301 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Čs. Armády,
6) MAKTUB, s. r. o., Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha 2, IČ: 25893718 – sjezd – poz. p.č. 785/8 v k. ú. Tylovice, ul. Tvarůžkova,dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

165/14 neschvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1543/3 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy.

166/14 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 105/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s Charitou Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

167/14 schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 44N02/62 v platném znění a schvaluje novou nájemní smlouvu č. 12N11/62, vše s Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072,dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

168/14 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 8 a č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

169/14 schvaluje smlouvy o nájmu bytu 1+0 č. 203 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu 1+0 č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s platností na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

170/14 schvaluje smlouvy o nájmu bytu 2+0 č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu 1+1 č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s platností na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

171/14 schvaluje smlouvu o nájmu bytu 1+0 č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s platností na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s panem Jiřím Kamasem dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

172/14 schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní Lenkou Mičolovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

173/14 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na službu „POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVAT ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM S MOŽNOSTÍ VYUŽÍVAT ASISTENČNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATELE“, kterým je společnost SENTINET s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25904957 a smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností SENTINET s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

174/14 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky na stavbu „Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů“, kterým je společnost APC Consulting s.r.o., se sídlem Příční 861/4, 750 02 Přerov I, IČ: 268 72 056 a mandátní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností APC Consulting s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

175/14 schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 094/2011/IO/VYP na zapůjčení digitálních dat za účelem zpracování projektové dokumentace PODZEMNÍ KABELOVÉ PROPOJENÍ BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY A BUDOVY MěÚ NA UL.LETENSKÁ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Monikou BAMBUCHOVOU, místo podnikání Revoluční 1704, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73095001, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

176/14 schvaluje smlouvu na výkon autorského dozoru při realizaci stavby ENERGETICKÉ ÚSPORY V ZŠ POD SKALKOU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ s Ing. Mojmírem Mičkalem - místo podnikání Partyzánská 1115, Rožnov p.R., IČ: 185 05 805 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

177/14 projednala návrh systému zveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu na webových stránkách města Rožnova pod Radhoštěm a ukládá právnímu odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm úkol zpracovat novou směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu včetně systému jejich zveřejňování na webových stránkách města a provádění elektronických aukcí v termínu do 31.08.2011.

178/14 rozhodla o zrušení pracovního místa „administrativně-správní zaměstnanec“ v odboru výstavby a územního plánování s účinností od 01.06.2011 z důvodu úsporných opatření, zvýšení efektivnosti práce a nadbytečnosti tohoto místa a schvaluje změnu organizačního řádu - funkčního schématu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování dle důvodové zprávy.

179/14 schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl číslo VP_2011_50882 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a OSA-ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Čs. armády 20, IČ: 63839997 a ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala.

180/14 schvaluje Jednací řád Rady města Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.06.2011.

181/14 souhlasí s použitím znaku města na prezentaci při „Přeboru obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje“ ve střelbě z ručních zbraní pořádaném Krajským vojenským velitelstvím Zlín, Štefánikova 167, Zlín, dne 02.06.2011.

182/14 ukládá odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tyto úkoly:
1) zpracovat aktualizaci cenové mapy pozemků v termínu do 30.06.2011,
2) zpracovat aktualizaci oceňování věcných břemen v termínu do 31.05.2011,
3) projednat možnost zřízení věcného břemene s Pozemkovým fondem ČR na liniové stavby – inženýrské stavby Kramolišov v termínu do 30.06.2011,
4) projednat možnost pronájmu části pozemku ve vlastnictví města Rožnov p.R., p.č. 1543/3 v k.ú. Rožnov p.R. se stávajícími zájemci do 31.05.2011,
5) provést pasportizaci fyzického stavu zeleně na hřbitově na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm v termínu do 31.08.2011.Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:23 - aktualizováno 12.3.2014 14:51:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load