Usnesení z 16. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


U s n e s e n í

z 16. řádného zasedání

Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konaného dne 31.05.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

184/16
souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru:
- Střediskem volného času, příspěvkovou organizací, IČ: 7504434, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 35000,- Kč na organizaci letního tábora pro mládež „Léto s pohybem“.
- T klub – kulturní agenturou, IČ 44740743, od AGH VLT a.s., Rožnov p. R., Bayerova 494, IČ 27818900, ve výši 53000,- Kč pro podporu kulturních aktivit v Rožnově p. R.
- T klub – kulturní agenturou, IČ 44740743, od Hudební nadace OSA, Praha 6, Čs. armády 20, IČ: 63839997, ve výši 5000,- Kč na pořádání cyklu koncertů vážné hudby.

185/16 schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Zlínského kraje, IČ 70891320 na zajištění akceschopnosti jednotky požární ochrany JPO II/2 ve výši 850 tis. Kč a smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

186/16 ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm v souladu se zněním § 23 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, aby po ukončení otevřeného zadávacího řízení vyzval k jednání omezený počet zájemců za účelem přijetí úvěru v částce 25.000.000,- Kč dle usnesení Rady města Rožnov pod Radhoštěm číslo 183/15 ze dne 23.05.2011 a dále aby k tomuto jednání byla vyzvána i Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.

187/16 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města (p. č. 3601/15, 878/10, 878/5 a 3601/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Pivovarská) s tímto stavebníkem: SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

188/16 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 (p. č. 77, 3564/20, 3565/1, 3565/3, 3565/4, 6080/7, 6080/15, 6202, 143/2, 144/2, 3564/7, 3564/8, 3564/9, 3564/72, 3570/1, 3570/5, 6079/4, 6079/6, 6079/10, 6079/11, 6079/18, 6079/39, 3564/67, 3712/5 a 3712/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – JZ obchvat)
2. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, (p. č. 72, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 77, 3565/1, 3565/4, 3566/2, 3619/2, 3619/5, 3619/6, 3689/2, 3689/12, 3691/10, 6080/6, 6080/7, 6080/15, 6080/19, 6081/1, 6081/2, 6082, 143/2, 144/2, 3570/1, 3570/5, 6078/1, 6079/10, 6079/18, 6079/40, 1543/4, 3564/3, 3564/10,3564/62, 3564/67, 3712/4, 3712/5, 3712/6, 4941/5, 4941/6, 6089, 125/1, 125/4, 125/6, 128/1, 6079/8, 6084/1, 6084/2, 6084/3 a 6202 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – JZ obchvat),dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

189/16 zrušuje bod 3) svého usnesení č. 60/5 ze dne 07.02.2011, tj. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností SMP Net, s. r. o. a schvaluje novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1398/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

190/16 uděluje na žádost Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, Tylovice 2037, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634 výjimku z obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a povoluje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství dne 20.08.2011 v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

191/16 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Rožnov pod Radhoštěm TYLOVICE – úsek 1“ s vlastníky pozemků dotčených stavbou chodníku, tj. Liborem Kantorkem a Vladimírem Křenkem, oba bytem v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města předložené smlouvy podepsat.

192/16 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 1543/3 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v radě města.

193/16 vyhlašuje záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemč.001/2000/OSM/NAB/SCAN z 29.5.2000 s DNG & Garrick s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2627, IČ 25830244, spočívající ve zvýšení regulovaného nájemného, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

194/16 schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o, Č:60323027, Rožnov pod Radhoštěm, týkající se zvýšení ceny nájmu na 2.000.000 Kč, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 5 nájemní smlouvy podepsat.

195/16 schvaluje udělení výjimky z technických požadavků na stavby pro vybudování 7 parkovacích stání na základě žádosti AHOLD Czech Republic, a.s., Brno, IČ 44012373 s tím, že po připsání platby ve výši 560.000 Kč na účet města Rožnova pod Radhoštěm bude žadateli vydán souhlas s udělením požadované výjimky, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

196/16 schvaluje metodiku stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene a práva provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Metodika stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene a práva provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm je přílohou tohoto usnesení.

Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit schválenou metodiku na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

197/16 vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 135 m2 v domě č. p. 1059 – sever v Rožnově pod Radhoštěm na ulici 1. máje, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání radou města.

198/16 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 407, č. 414 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu správce v domě č. p. 1700 na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B1-201, č. B8-305, č. B10-402, č. N48-506, č. B15-516, č. B20-521, č. N40-527, č. N41-528, č. N65-607, č. N68-609, č. B31-613, č. B53-704, č. B45-711, č. B49-715, č. B63-801, č. N85-816, č. N87-818, č. B74-901, č. N97-908 a nebytových prostor č. 3/2007, č. N90, č. 19, č. N44, č. 39, č. 47, č. 52, č. 56, č. 72, č. 69, č. 73 a č. N96 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 6. 2014 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

199/16 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 17 a č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N51-508, č. B30-514, č. N39-526, č. N42-529, č. N43- 530, č. B41-605, č. B32-614, č. N76-701, č. N77-702, č. B52-703, č. N71-718, č. N84-815 a nebytových prostor č. 15, č. 57, č. 33, č. 36 a č. 5 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

200/16 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208, č. 215, č. 306 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6 a č. 22 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

201/16 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 212 a č. 310 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8, č. 45 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B5-302, č. B25-504, č. N81-707, č. B50-716, č. B68-806, č. N93-915 a nebytových prostor č. 13, č. 46 a č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 9. 2011 dle důvodové zprávy za předpokladu, že dlužné nájemné bude zaplaceno do 30.06.2011. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

202/16 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytových jednotek č. N45, č. N46, č. N47, č. N52, č. N53, č. N56, č. N57, č. N58, č. N59, č. N61 a č. N62 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek.

203/16 schvaluje smlouvu o nájmu bytu 2+0 č. B28-512 a nebytových prostor č. 12 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s platností na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní Taťanou Hanulíkovou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

204/16 schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 104 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s panem Františkem Křeháčkem dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy a dohodu o ukončení nájmu bytu podepsat.

205/16 schvaluje smlouvu o dílo č. 32/2011/IO/DIL na zpracování projektové dokumentace domovních kanalizačních přípojek v počtu 378 ks se Sdružením AQP + DUIS (tj. společnosti DUIS s.r.o., se sídlem Srbská 1546/21, 612 00 Brno a AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno) dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

206/16 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky kategorie „D“ dle vnitřní směrnice č.6/2008 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zhotovitele stavby Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky;
• schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku;
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky;
• ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

207/16 schvaluje smlouvu o výpůjčce hlavního výkresu územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm za účelem zpracování práce – Modelování urbanizovaných oblastí s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českým vysokým učením technickým v Praze, veřejnou vysokou školou, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ 68407700, v souladu s důvodovou zprávou a dle příohy č.1 vyst_vypůjčka_dataUPD_01 - P01.

208/16 schvaluje smlouvu o zajištění školení a ubytování mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

209/16 schvaluje zahraniční služební cestu Aloise Vychodila, Václava Mikuška a Jaroslava Kučery do města Śrem (Polsko) ve dnech 10.-12.6.2011, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává každému účastníkovi této služební cesty kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 10% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

210/16 schvaluje kandidaturu pana Aloise Vychodila jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na člena rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a navrhuje valné hromadě Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, aby zvolila členem rady mikroregionu pana Aloise Vychodila, místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm.

211/16 Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tyto úkoly: 1) zpracovat návrh systému vymáhání dlužného nájemného z městských bytů včetně zpracování návrhu preventivních opatření, které zamezí vzniku těchto dluhů s termínem splnění úkolu do 31.07.2011,
2) na webové stránky města umístit anketu týkající se výstavby obchodního domu Kaufland s termínem splnění úkolu do 02.06.2011,
3) zpracovat přehled podílu města v nákladech na poskytované služby (např. odvoz odpadu, krytý bazén, zimní stadion, školní stravování, náklady na jednoho žáka v MŠ a ZŠ apod.) s termínem splnění úkolu do 31.07.2011,
4) zpracovat návrh textu pro vytvoření peněžního fondu za účelem čerpání investičních výdajů k financování výstavby a výkupu inženýrských sítí a staveb pro rozvoj bydlení z výnosu daně z nemovitostí s termínem splnění úkolu do 15.08.2011.Bc. Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:38 - aktualizováno 12.3.2014 14:52:33 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load