Usnesení z 17. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

ze 17. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 13.06.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

212/17 souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru:
• Městskou knihovnou v Rožnově p. R., příspěvkovou organizací, IČ 64123430, od CS Cabot s.r.o. IČ 14612411, ve výši 15000,- Kč na nákup nového datového projektoru
• Základní školou Koryčanské Paseky, příspěvkovou organizací, IČ 70918643, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 18000,- Kč na pořízení stolního fotbalu a prvků překážkové dráhy
• Mateřskou školou 1. máje 1153, příspěvkovou organizací, IČ 64123294, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 139780,- Kč na Ybyke, medaile, canisterapii, balónkový den, den matek, herní prvky, lyže.

213/17 schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2010 do jejich fondu rezervního a fondu odměn dle důvodové zprávy.

214/17 schvaluje Mandátní smlouvu o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s. r. o., Rožnov p.R., 1. máje 1000, IČ: 48390453, na dobu určitou od 1.7. 2011 do 31.12. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

215/17 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 768/11, 903/15, 903/1 v k. ú. Rožnov p.R.– ul. Bučiska)
2. Ing. Ladislav a Ing. Zuzana Foukalovi, Rožnov p.R. (p. č. 1142/5 a1143/39 v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy)
3. Mgr.Kristina Kubečková, Rožnov p.R. (p. č. 3612, 3613/4 v k. ú. Rožnov p.R. - Hradišťko)
4. Christina Ivana Herman, Rožnov p.R. (p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice–ul. Sadová),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

216/17 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu napojení prodloužení STL plynovodu na STL plynovod ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ,na pozemku p. č. 765/7 v k. ú. Tylovice – Tvarůžkova ul., se společností MAKTUB, s. r. o., Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha 2, IČ: 25893718, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

217/17 nedoporučuje zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o příspěvku na provozování veřejných WC s Českými dráhami, a.s., IČ 70994226, dle důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města schválit výpověď ze smlouvy o příspěvku na provozování veřejných WC s Českými dráhami, a.s., IČ 70994226, danou tak, aby výpovědní lhůta uplynula 31.12.2011, dle důvodové zprávy.

218/17 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 3621/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov p.R. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v radě města.

219/17 vyhlašuje záměr na výpůjčku nebytového prostoru – garáže č. 3 pro parkování osobních vozidel po dobu výkonu funkce uvolněných funkcionářů Města Rožnov pod Radhoštěm na pozemku st. p.č. 3763/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v radě města.

220/17 schvaluje
• dohodu o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. s Denisou a Josefem Balhárkovými, • smlouvu o nájmu bytu č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadatelem o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy.
Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy a dohodu o ukončení nájmu bytu podepsat.

221/17 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby Energetické úspory v MŠ 1.máje 864, Rožnov p.R., kterým je společnost Radekov, s.r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Radekov, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

222/17 schvaluje zahraniční cestu Markéty Blinkové, Aloise Vychodila a Václava Mikuška do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 17.6.2011, dle důvodové zprávy.

223/17 schvaluje smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla se Stanislavem Prečanem, Rožnov p.R. a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

224/17 schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška do města Arles (Francie) ve dnech 23.06.2011 až 27.06.2011, na akci „Český den“, která se koná pod záštitou předsedy vlády ČR a Českého velvyslanectví ve Francii, jejímž cílem je turistická prezentace Rožnovského regionu. Rada města bere na vědomí, že cestovné a ubytování bude hrazeno ze zdrojů partnerů projektu a proto přiznává účastníkovi této služební cesty pouze stravné v cizí měně dle příslušného právního předpisu na dobu pobytu v zahraničí.

225/17 ruší usnesení č. 180/14 ze dne 9.5.2011 a schvaluje Jednací řád Rady města Rožnova pod Radhoštěm předložený dne 13.6.2011.Bc. Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:45 - aktualizováno 12.3.2014 14:52:55 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load