Usnesení z 18. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

Usnesení
 z 18. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 11.07.2011


Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

226/18 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou 5. května, příspěvkovou organizací, IČ 60990384, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 25.000,- Kč na podporu hudební výchovy a rozšíření školního časopisu.

227/18 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0021/2010/OSM/DIL na odběry vzorků vod, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ENERGOAQUA, a. s., se sídlem 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města  tento dodatek č.1 podepsat.

228/18 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy koryta potoka V Mokrém“, kterým je společnost Cobbler s.r.o., Zašová - Luhy 633, IČ 46578463 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Cobbler s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

229/18 schvaluje návrh I. aktualizace plánu odpadového hospodářství města Rožnova pod Radhoštěm, zpracovaný v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá odboru správy majetku předložit návrh I. aktualizace plánu odpadového hospodářství města Rožnova pod Radhoštěm Krajskému úřadu Zlínského kraje v termínu do 20.7.2011.

230/18 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v  pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se  stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (p. č. 3781/5, 3781/6, 942/10, 942/12, 942/1, 942/11, 3601/10, 1012/2, 1012/20, 1012/19, 1012/21, 3715/1, 3715/2, 1000/12, 6211, 1000/13, 1000/11, 3730/6 a 1459/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

231/18 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na a v nemovitostech ve vlastnictví města se stavebníky:
1. Dušan Adlt, Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce bytového jádra bytové jednotky č. 06, v bytovém domě čp. 1684 na ulici Svazarmovská v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, který je ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm,
2. ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461 – výměna a posílení vodovodních přípojek v pozemcích p. č.  1012/2, 3601/1 a 3601/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

232/18 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, (p. č. 1474/1, 1483, 3616/3 a 3616/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Palackého – I. etapa),
2. SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, (p. č. 29/2, 32/2, 1473, 1483, 3569/2, 3569/3, 3569/4, 3569/6, 3569/7, 3616/3, 3616/4, 3619/1, 3619/2, 3619/3 a 3569/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Palackého – II. etapa)
3. Miroslav Hasalík, Frenštát pod Radhoštěm, (p. č. 335 v k. ú. Hážovice),dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

233/18 schvaluje smlouvu č.131/2011/OSM/INO o právu provést stavbu na pozemku  p.č. 3690/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s vlastníky pozemku Ing. Liborem Dobiášem, Rožnov pod Radhoštěm a manžely Hajdovými, Zašová, dle důvodové zprávy a  ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

234/18 schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru – garáže č. 3 na pozemku st. p.č. 3763/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s uvolněnými členy zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm – starostkou a oběma místostarosty, pro parkování jejich osobních vozidel po dobu výkonu jejich funkce uvolněných členů zastupitelstva města, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

235/18 vyhlašuje záměr na prodej pozemků p.č. 105/4 o výměře 41 m2 a p.č. 3690/5 o výměře 46 m2, oba v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Charity Valašské Meziříčí, církevní organizace se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

236/18 vyhlašuje záměr na prodej  pozemku p.č. 439 o výměře 146 m2 v k.ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm minimálně za cenu dle znaleckého posudku a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

237/18 bere na vědomí návrh interní orientační cenové mapy pozemků nacházejících se na území města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. .

238/18 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu. 

239/18 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2011 za podmínky, že nájemce předloží do 31. 8. 2011 doklad o připojení elektrické energie do tohoto bytu, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, pokud nájemce výše uvedenou podmínku splní.  

240/18 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. 315 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu tohoto bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci se žadatelem o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat. 

241/18 schvaluje  výpovědi z nájmu bytů č. 403 a č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města příslušné výpovědi podepsat. 

242/18 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru č. 1/1779 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s panem Danielem Vašutem, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat. Rada města Rožnova pod Radhoštěm dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru č. 1/1779 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku městského úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání radou města.

243/18 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby Autobusová zastávka ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost Nosta, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ 47671416 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Nosta, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

244/18 rozhodla v návaznosti na důvodovou zprávu o zrušení usnesení č. 17/1 ze 01. řádného zasedání RM konaného dne 13.12.2010. Rušené usnesení se týká schválení smlouvy o účasti na „PROGRAMU 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II“  s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p. v rámci přípravy a realizace stavby „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ROŽNOVSKÉ BEČVĚ V KM 13,995 - 15,170“.

245/18 rozhodla v návaznosti na důvodovou zprávu o schválení smlouvy o účasti na „PROGRAMU 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II“ s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p. v rámci přípravy a realizace stavby „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ROŽNOVSKÉ BEČVĚ V KM 13,995 - 15,170“.  Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

246/18 ruší svoje usnesení č. 221/17 ze dne 13.06.2011. Rada města rozhodla v souladu s čl.13. výzvy o zrušení soutěže na dodavatele stavby „Energetické úspory v MŠ 1.máje 864, Rožnov p.R“  a ukládá vedoucímu odboru investic vyhlásit nové zadávací řízení na dodavatele stavby „Energetické úspory v MŠ 1.máje 864, Rožnov p.R.“ v termínu do 22.07.2011.

247/18 zrušuje veřejnou zakázku „ROZHLASOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“, o jejímž vyhlášení rozhodla Rada města Rožnova pod Radhoštěm dne 9.5.2011 na svém 14. řádném zasedání (bod č. 160/14) a ukládá odboru projektového řízení úkol vyhlásit nové výběrového řízení v termínu do 15.08.2011.

248/18 schvaluje  „Smlouvu č. 10078146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „Obnova zeleně kolem prvků drobné lidové architektury v  Rožnově pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

249/18 schvaluje  „Smlouvu č. 09038433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“, na akci „Energetické úspory v MŠ Tylovice Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

250/18 souhlasí s použitím znaku města na obraze pro děti mateřských a základních škol s názvem Moje vlast, jehož vydání připravuje společnost Přikrylová Milada Plus s.r.o., Požárníků 301/2A, Kroměříž-Vážany, IČ 26916100.

251/18bere na vědomí stanovisko sociální komise rady města Rožnova pod Radhoštěm k transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová (dále jen „DPOZP“) a doporučuje toto stanovisko předat zástupcům Krajského úřadu Zlínského kraje zodpovědným za proces transformace DPOZP. Rada města Rožnova pod Radhoštěm pověřuje sociální komisi rady města k zorganizování jednání o transformaci DPOZP pod záštitou starostky města Rožnova pod Radhoštěm a doporučuje k tomuto jednání přizvat zástupce Zlínského kraje pro problematiku transformace a dále zástupce všech dotčených obcí a odborníků – především zástupců poskytovatelů sociálních služeb ze správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm.

252/18 schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 12.7.2011, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň starostce města nepřiznává u této služební cesty žádné kapesné v cizí měně na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

Bc. Markéta Blinková

starostka města   

Alois Vychodil

místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:51 - aktualizováno 12.3.2014 14:53:09 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load