Usnesení z 19. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 19. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 01.08.2011Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

253/19
bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených městskému úřadu.

254/19 souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů Střediskem volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací, IČ 75044340 od Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova č. p. 447, Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 15.000,- Kč na projekt „S dětmi na zelenou“ a od Obce Dolní Bečva, IČ 00303747, ve výši 3.000,- Kč na letní tábor „Léto s pohybem“.

255/19 schvaluje darovací smlouvu s občanským sdružením Iskérka, Chodská 534, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27026094, o poskytnutí účelového daru ve výši 19.990,- Kč městem tomuto občanskému sdružení na vydání kalendáře na rok 2012 se sociální tématikou, dle důvodové zprávy a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

256/19 schvaluje:
1) zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 4 úvazky, tj. na 146 s účinností od 02.08.2011,
2) snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 7 úvazků, tj. na 139 s účinností od 01.11.2011,
3) snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 138 s účinností od 01.12. 2011.

257/19 schvaluje čtyři dohody číslo VSA-VL-22/2011,VSA-VL-23/2011,VSA-VL-24/2011 a VSA-VL-25/2011 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

258/19 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy komunikací v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností ALPINE Bau CZ s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

259/19 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na pozemku p. č. 3625/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Frenštátská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Svatoplukem Matúšem, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

260/19 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích a nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) František Hrstka, Rožnov pod Radhoštěm a Zlatoslava Hrstková, Kunčice pod Ondřejníkem (p. č. 61/1 a 67/2 v k. ú. Tylovice – ul. Dolní Dráhy),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (p. č. 1012/21 a 1012/20 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská), 3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (p. č. 1398/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Slezská),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

261/19 neuděluje výjimku ze schválené metodiky výpočtu úhrady za zřízení věcného břemene a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za úhradu vypočítanou dle metodiky o stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene a práva provést stavbu schválené radou města usnesením ze dne 20.2.2007 se stavebníkem TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25385780, dle důvodové zprávy.
Pozemky dotčenými věcným břemenem budou:
p. č 1087/4, 1002/82, 1002/65, 3602/1, 1002/50, 3750/3, 1303/19, 1303/15, 1300/18, 1300/17, 1300/16, 1300/3, 1300/15, 1300/17, 1303/6, 1300/24, 1303/12, 1303/14, 1303/1, 1303/18, 1306/1, 3751/1, 3715/1, 1071/6, 1303/5, 1298/10, 1303/20, 1301, 1068/1, 3750/1, 3604/2, 1297/4, 1310/1, 1313/7, 1309/1, 1291/1, 4849/6, 3605/3, 3612, 1250/22, 2235/1, 2231/13, 2231/12, 2237/1, 2375/2, 2372/2, 2375/18, 3613/4, 3605/4, 2375/4, 2375/29, 2375/5, 1250/14 v k. ú. Rožnov p. R. (lokalita 1. máje a 5. května),
Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

262/19 bere na vědomí návrh pozemků vhodných k výstavbě chráněného bydlení, v rámci zajištění procesu transformace zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Zlínským krajem dle důvodové zprávy. Rada města doporučuje Krajskému úřadu Zlínského kraje využít k tomuto účelu vlastní nemovitosti na území města Rožnova pod Radhoštěm.

263/19 schvaluje dohody o zrušení smluv o nájmu bytů č. 305 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyněmi těchto bytů dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

264/19 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. 305 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci se žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

265/19 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadatelem o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

266/19 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 40 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, kterým se mění příjmení nájemkyně, s nájemkyní tohoto bytu, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

267/19 neschvaluje výměnu dvou oken v bytě č. B81-909 ze severní strany domu č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na náklady města Rožnov pod Radhoštěm, schvaluje návrh na odstranění nedostatků v bytě dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku bez zbytečného odkladu informovat nájemce bytu č. B81-909 o tomto rozhodnutí.

268/19 neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na realizaci protipožárního opatření hospodářské budovy na st.p.č. 4751, k.ú. Rožnov p.R. v rámci stavby rodinného domu manželů Traburových v Rožnově p.R.

269/19 ruší své usnesení č. 243/18 z 18. řádného zasedání rady města konané dne 11.07.2011 týkající se přidělení zakázky na provedení stavby Autobusová zastávka ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm.

270/19 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - VDJ PÍSEČNÝ, DOLNÍ PASEKY - PROPOJENÍ VODOVODŮ“
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení
• schvaluje seznam osmi zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

271/19 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby Autobusová zastávka ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost Nosta, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ 47671416 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Nosta, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

272/19 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky dle vnitřní směrnice 6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytovatele služby „Rozhlasový varovný systém města Rožnov pod Radhoštěm“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru projektového řízení, zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Ra- dě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

273/19 schvaluje mandátní smlouvu na poradenskou činnost a zpracování směrnice o evidenci a vymáhání pohledávek města se společností CATANIA GROUP s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, IČ 28253591, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

274/19 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Hutisko-Solanec s obcí Hutisko–Solanec, IČ 00303836, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

275/19 schvaluje Memorandum o spolupráci při budování komunikační infrastruktury Zlínského kraje mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70 89 13 20, městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. IČ: 00304271 a všemi ostatními obcemi s rozšířenou působností nacházejícími se na území Zlínského kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 OMIS-priloha-MEMORANDUM-komunikacni-infrastrukura-ZK-01.doc a ukládá starostce města toto memorandum podepsat.

276/19 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla na vydání knihy „Hážovice – moja dědina I. a II. uzavíranou se Sborem dobrovolných hasičů Hážovice, občanským sdružením, Hážovice 2168, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65888375 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65142471 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

277/19 schvaluje termín konání dvoudenního Všesvatského jarmarku ve dnech 21. a 22. října 2011 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje: pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Všesvatského jarmarku. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

278/19 ruší svoje usnesení číslo 177/14 a schvaluje dodatek číslo 1 k organizační směrnici číslo 6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

279/19 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření, uzavíranou s Ing. Pavlem Halamíčkem, Ph.D., auditorem, číslo osvědčení 1004, se sídlem Zubří, ulice Bořkova 191, IČ: 48411418, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

280/19 schvaluje použití znaku města na propagačních cedulích „Rožnovských pivních lázní“.

281/19 Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tyto úkoly:

1. Tajemníkovi úřadu personálně zajistit obsazení recepce v budově městského úřadu na Masarykově náměstí s termínem splnění ve vazbě na termín rekonstrukce Informačního centra na Masarykově náměstí.
2. Tajemníkovi úřadu doplnit zprávu o plnění úkolů předkládaných radě města o datum zadání úkolu se stručným popisem z důvodové zprávy.
3. Finančnímu odboru připravit pro příští jednání rady města finanční srovnání plnění příjmů za roky 2010 a 2011.
4. Odboru správy majetku a odboru výstavby a územního plánování zpracovat vyjádření města pro územní řízení, nebo územní souhlas týkající se uložení sítí v pozemcích ve vlastnictví města. K tomuto účelu oba odbory společně zpracují metodiku v termínu do 30.09.2011.
5. Odboru školství zpracovat strategii efektivnějšího informování veřejnosti v termínu do 30.09.2011.
6. Odboru školství ve spolupráci s finančním odborem zpracovat analýzu nákladů a výnosů za rok 2010 spojených s vydáváním SPEKTRA v termínu do 30.09.2011. 7. Oddělení vnitřních věcí ve spolupráci s odborem školství připravit podklady pro provedení elektronických aukcí na nákup spotřebního materiálu a odboru správy majetku pro nákup energií na komoditní burze pro město a všechny jeho organizace do 30.09.2011.
8. Oddělení městského informačního systému zřídit možnost dálkového přístupu na server města pro potřeby členy rady města (podání, archiv, úkoly, zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města) do 30.09.2011.
9. Odboru školství připravit na jednání rady města, která se bude konat dne 01.09.2011 přehled variant evaluace základního a předškolního vzdělávání, tak aby mohly být veřejně projednány.

Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:57 - aktualizováno 12.3.2014 14:53:31 | přečteno 14x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load