Usnesení z 20. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 20. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 30.08.2011Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

282/20
bere na vědomí navržená rozpočtová opatření ve výši +2 593 tis. Kč v příjmech i výdajích, dle důvodové zprávy.

283/20 souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů:
• T KLUB – Kulturní agenturou, příspěvkovou organizací, IČ 44740743, od CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, Valašské Meziříčí, IČ 14612411, ve výši 16.000,- Kč na organizaci 22. ročníku Valašského folkrockování.
• Základní školou Záhumení Rožnov p.R., příspěvkovou organizací, IČ 70918651, od Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova č. p. 447, Uherské Hradiště, IČ 26218330 ve výši 10.000,- Kč na pořízení knih a encyklopedií, na předplatné časopisu Sluníčko.
• Základní školou Koryčanské Paseky, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací, IČ 70918643, od Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova č. p. 447, Uherské Hradiště, IČ 26218330 ve výši 12.000 Kč na pořízení knih.

284/20 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy jednotné kanalizace“, kterým je společnost WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, Brno, IČ 47912553 a smlouvu o dílo č. 151/2011/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností WOMBAT, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

285/20 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Vypracování studie útulku pro zvířata pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Bc. Jiří Müller, 43968 Domoušice 162, IČ 72627085 a smlouvu o dílo č. 149/2011/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Bc. Jiřím Müllerem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

286/20 schvaluje Provozní řád „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

287/20 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 (p. č. 3580/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Na Drahách),
2) Ing. Petr Štekl, Ing. Zdeněk Štekl, Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 355 v k. ú. Hážovice), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

288/20 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, (p. č. 65/2, 3565/1, 3565/2 a 3601/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Pivovarská)
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 2628/3, 2628/11 v k. ú. Dolní Bečva – Radhošť)
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

289/20 vyhlašuje záměr na pronájem pozemků p.č. 604 o výměře 192 m2 a p.č. 605 o výměře 50 m2,vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy, za cenu 10.850,-Kč/rok a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

290/20 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1543/3 o výměře 140 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a smlouvu o nájmu s Josefem Novákem a Vladislavou Novákovou, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

291/20 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3621/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a smlouvu o nájmu s Ludmilou Gelnarovou, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

292/20 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o součinnosti při přípravě a realizaci projektu revitalizace území mezi ulicí Nádražní a jihozápadním obchvatem města s Charitou Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

293/20 schvaluje dohodu o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni, k pozemku p.č. 2262/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm zřízeného ve prospěch Zdenky Faldýnové, jako vlastníka pozemku p.č. 2262/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

294/20 schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se společností Pekárna Lešňanka, s.r.o., IČ:26856760 se sídlem Lešná 187, 75641 Lešná, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

295/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 101 a č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 27 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B5-302 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 9. 2014 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

296/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N67-608, č. B35-617 a nebytových prostor č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 9. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

297/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 104 a č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 29 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B25-504, č. B28-512, č. B48-714, č. B68-806, č. N93-915 a nebytových prostor č. 12, č. 13, č. 48 a č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 3. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

298/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107 a č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8, č. 28, č. 43 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B50-716, č. N81-707 a nebytových prostor č. 46 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2011 za podmínky, že dlužné nájemné bude uhrazeno do 30. 9. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, pokud nájemci výše uvedenou podmínku splní.

299/20 schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 76 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštem a smlouvu o kauci s paní Irenou Stavinohovou, dle důvodové zprávy. Rada města dále schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. 76 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštem a smlouvu o kauci s panem Miroslavem Hlaváčem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o ukončení platnosti smluv o nájmu bytu, smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

300/20 Rada města Rožnov pod Radhoštěm,
při plnění úkolů zřizovatele příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura, Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743, v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 písm. k) zřizovací listiny této příspěvkové organizace souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky příspěvkovou organizací T klub – kulturní agentura, Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 na „DIGITALIZACI KINA PANORAMA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM DLE SPECIFIKACE DCI“ ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje návrh na obsazení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků a ukládá ředitelce příspěvkové organizace provést jmenování členů komise; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá ředitelce uvedené příspěvkové organizace zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy k odsouhlasení,
• ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm poskytnout součinnost příspěvkové organizaci při zadání této veřejné zakázky.

301/20 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby Energetické úspory v MŠ 1.máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost STAVO MORAVA s.r.o., se sídlem Videčská 98, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 28608780 a smlouvu o dílo dle zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností STAVO MORAVA s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

302/20 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 207/2010/IO/DIL na realizaci stavby „Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm“ se spol. RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

303/20 schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo D/1405/2011/KUL na akci „Restaurování kříže Pod Kozákem z 2. pol. 19. století“, se Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21 , Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

304/20 schvaluje „smlouvu č. 10061556 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „Rožnov pod Radhoštěm – Obnova zeleně hřbitova Na Láni – II. etapa “, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

305/20 schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0110/OKP“ na akci „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R.“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

306/20 bere na vědomí studii „ Dopravně – technické propojení silnice I/35 s ul. Partyzánskou ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ a souhlasí, aby byla studie předložena zastupitelstvu města.

307/20 bere na vědomí materiál “Evaluace podmínek vzdělávání na školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm na území města“ určený k dalšímu veřejnému projednávání.

308/20 - rozhodla o zrušení pracovního místa „samostatného odborného referenta registru řidičských průkazů“ v odboru dopravy s účinností od 01.09.2011, a to z důvodu úsporných opatření, zvýšení efektivnosti práce a nadbytečnosti tohoto místa
- rozhodla o zřízení nového pracovního místa právníka v útvaru tajemníka, tj. o zvýšení počtu pracovníků útvaru tajemníka o jednoho zaměstnance ve funkci právníka,
- schvaluje změnu organizačního řádu - funkčního schématu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy a útvaru tajemníka dle důvodové zprávy.

309/20 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky dle vnitřní směrnice 6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodání a instalaci „Docházkového systému pro město Rožnov pod Radhoštěm“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje seznam čtyř zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá tajemníkovi MěÚ Rožnov p.R. jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,
• ukládá právníkovi MěÚ Rožnov p.R. pověřenému organizací výběrových řízení dle směrnice číslo 6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku číslo 1 k této směrnici provést výběr uchazeče formou elektronické aukce. Při zajištění činností spolupracovat s vedoucím oddělení městského informačního systému a zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. Předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

310/20 doporučuje k projednání v zastupitelstvu města návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ve znění projednaném na svém zasedání dne 30.08.2011 dle důvodové zprávy.

311/20 ukládá finančnímu odboru úkol zpracovat další návrh úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu na rok 2011 v částce 10 mil. Kč v termínu do 16.09.2011.Bc. Markéta Blinková
l starostka města

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:08 - aktualizováno 12.3.2014 14:53:55 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load