Usnesení z 21. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 21. řádného zasedání

Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konaného dne 19.09.2011Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

312/21
schvaluje mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Poskytnutí optimalizačního úvěru v částce 103 miliónů Kč“ s firmou RECTE.CZ s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00, IČ 61972690 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

313/21 schvaluje dohodu o vzájemné výpomoci při zimní údržbě silnic v období od 1.11.2011 do 30.4.2012 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí, IČ: 26820218, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

314/21 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zastávky Hážovice“, kterým je společnost BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, 75501 Vsetín,IČ: 47973749 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností BS Vsetín, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

315/21 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm: připojení sjezdu na pozemcích p. č. 3576/2 a 3576/1 a stavbu rozhledového zrcadla na pozemku 3576/1, všechny pozemky v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, se stavebníky Mgr. Tomášem Dostálem a Mgr. Kateřinou Dostálovou, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

316/21 vyhlašuje záměr na budoucí prodej plynárenského zařízení (STL plynovod včetně přípojek) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví provozovatele distribuční soustavy SMP Net, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ 27768961, za dohodnutou cenu, dle přiloženého situačního snímku a důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

317/21 schvaluje výkup stavby veřejné kanalizace v městských pozemcích p.č. 1361/1 a p.č. 3614/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Mgr. Libora Pašky, Rožnov pod Radhoštěm za 50% hodnoty dle znaleckého posudku V. Adamce č. 62-3085/11 a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a nabytí stavby veřejné kanalizace v městských pozemcích p.č. 1361/1 a p.č. 3614/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Mgr. Libora Pašky, Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku připravit kupní smlouvu ke schválení Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm.

318/21 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 (p. č. 3728/4, 3728/5 a 3728/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm),
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 2973, 2974/1, 3630/1 a p. č. st. 710 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky),
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p.č. 3635/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Paseky) dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

319/21 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem MAKTUB, s. r. o., Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha 2, IČ: 25893718 (p. č. 786 v k. ú. Tylovice – ul. Na Vyhlídce), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

320/21 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby „Odvodnění objektu ZŠ Videčská“, kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ 28659261 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností KÁMENBAU s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

321/21 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 110/2011/IO/DIL na realizaci stavby „Zastávka ulice Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm“ se spol. NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ: 47671416, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

322/21 vylučuje v souladu s ust. § 60 v návaznosti na ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ uchazeče REPONT s.r.o. se sídlem Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 751 31, IČ 268 63 057 z důvodu neprokázání splnění kvalifikace. Rada města dále rozhodla v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ zrušit předmětné zadávací řízení.

323/21 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - VDJ PÍSEČNÝ, DOLNÍ PASEKY - PROPOJENÍ VODOVODŮ“
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje osm zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku. Seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky. Seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy,
• ukládá vedoucímu odboru investic podepsat objednávku dle „Směrnice číslo 6/2008 o zadávání zakázek malého rozsahu“ na výkon zadavatelské činnosti se společností RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 61972690.

324/21 schvaluje „smlouvu č. 09043923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“, na akci „Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

325/21 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s Lenkou Drápalovou, Rožnov pod Radhoštěm, Danielem Drápalou, Rožnov pod Radhoštěm, Ludmilou Vaškovou, Rožnov pod Radhoštěm a Břetislavem Vaškem, Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48741396 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

326/21 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s Lenkou Drápalovou, Rožnov pod Radhoštěm, Danielem Drápalou, Rožnov pod Radhoštěm, Jiřím Langrem, Rožnov pod Radhoštěm a Liborem Goldem, Zašová 702, 756 51 Zašová, IČ: 73742767 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

327/21 schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku uzavíranou s Regionem Bílé Karpaty, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ: 70849153 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

328/21 schvaluje zahraniční cestu Markéty Blinkové a Lenky Vičarové do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 23.9.2011, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň nepřiznává na tuto zahraniční cestu žádné kapesné v cizí měně na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

329/21 schvaluje změnu platu ředitelů základních škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

330/21 schvaluje ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm výši záloh na roční odměny za rok 2011 dle důvodové zprávy. Rada města bere na vědomí, že odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem jsou hrazeny ze státního rozpočtu v rámci poskytnutých finančních prostředků vyčleněných na platy zaměstnanců regionálního školství a nezatíží tak rozpočet města.

331/21 schvaluje zahraniční cestu RNDr. Václavu Mikuškovi do města Śrem (Polsko) ve dnech 30.9. – 2.10. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává na tuto zahraniční cestu kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 10% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

332/21 souhlasí s použitím znaku města na nástěnné mapě Rožnova pod Radhoštěm, jejíž vydání připravuje společnost P.F. art, spol. s r.o., Brno, Gromešova 769/4, IČ 46905375.

333/21 ukládá úkol starostce města, aby neprodleně zajistila provedení interního auditu příspěvkové organizace T-klub kulturní agentura, dle důvodové zprávy.

334/21 souhlasí s realizací projektu „Rožnovské hodiny“, dle důvodové zprávy.
Bc. Markéta Blinková
l starostka města

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:15 - aktualizováno 12.3.2014 14:54:20 | přečteno 19x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load