Usnesení z 23. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 23. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10.10.2011Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

338/23
schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje “ ve výši 165.000,- Kč, poskytnutou Zlínským krajem městu Rožnov pod Radhoštěm na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Zároveň ukládá starostce města, aby smlouvu podepsala.

339/23 schvaluje vyřazení a způsob likvidace nepotřebného majetku města dle důvodové zprávy.

340/23 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou RADOST, IČ: 70887659, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ: 26218330 ve výši 15 000,- Kč .

341/23 bere na vědomí navržená rozpočtová opatření ve výši +7 629 tis. Kč v příjmech i výdajích rozpočtu roku 2011.

342/23 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky “Zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a smlouvu o dílo č. 177/2011/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - Správou a údržbou silnic Valašska, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

343/23 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy mostů v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 a smlouvu o dílo č. 183/2011/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností ALPINE Bau CZ s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

344/23 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) Libor Bělunek, Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 2257/19 a 2264/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Košíkářská)
2) Pavel Vlček, Markéta Růčková, Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Dolní Paseky)
3) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 3613/4 a 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Dolní Paseky a Polanského)
4) BILLA, spol. s. r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 00685976 (p. č. 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská)
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

345/23 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o právu provést stavbu a o dodatečném povolení umístění stavby na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Libor Bělunek, Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu a přístupu pozemek p. č. 2257/19 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Košíkářská
2) Pavel Vlček, Markéta Růčková, Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu a přístupu – pozemek p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Dolní Paseky
3) Libor Pernica, Bystrovany – dodatečné umístění terasy a přemístění HUP – pozemek p. č. 1291/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Lázy,dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

346/23 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., právní nástupce, 1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 - připojení sjezdů na pozemku p. č. 1040/5 a uložení přípojek fluorovodíkové a dešťové kanalizace do pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

347/23 vyhlašuje záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemků č. 001/2000/OSM/NAB/SCAN z 29.5.2000 s DNG & Garrick s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2627, IČ 25830244, spočívající ve zvýšení nájemného na 50 Kč/m2 a snížení pronajímané plochy na 443 m2, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

348/23 vyhlašuje záměr na pronájem částí pozemku p.č. 1306/1 o výměře 67 m2 a 48 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

349/23 vyhlašuje záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemku ze dne 4. 3. 2008 (smlouva č. 8/2008/OSM/NAB) s Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pod strání 2268, IČ 69211728, spočívající ve snížení výměry pronajímané plochy na 18.301 m2, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

350/23 vyhlašuje záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemku ze dne 4.10.2010 (smlouva č. 62/2010/OSM/NAB) s Rožnovským tenisovým klubem, o.s, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U Koupaliště 7, IČ 22734007, spočívající ve zvýšení výměry pronajímané plochy na 5080 m2, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

351/23 schvaluje smlouvu na pronájem ne bytového prostoru číslo 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní Martinou Rumplíkovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

352/23 schvaluje smlouvu na pronájem nebytového prostoru číslo N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem Vlastislavem Kretkem, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

353/23 ruší usnesení rady města č. 294/20 ze dne 30. 8. 2011 a schvaluje smlouvu na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se společností Pekárna Lešňanka, s. r. o., IČ:26856760 se sídlem Lešná 187, 75641 Lešná, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

354/23 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 203 a č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 23 a č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B78-905 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 71 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 3. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

355/23 schvaluje dohody o zrušení smluv o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B76-903 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 68 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

356/23 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o nájmu bytu č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. B76-903, smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 68 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní Martinou Kosňovskou, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy o nájmu, smlouvu o kauci a dohodu o zrušení smlouvy o nájmu bytu podepsat.

357/23 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu tohoto bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci se žadatelem o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

358/23 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci se žadatelem o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

359/23 schvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města toto zrušení výpovědi z nájmu bytu podepsat.

360/23 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 1291/16 o výměře 114 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ing. Jiřího Škamrady, Benešova 165, Modřice, s podmínkou zachování komunikace pro pěší, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

361/23 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 137/2011/OSM/DIL na zakázku „Opravy komunikací v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“ ze dne 30.8. 2011 uzavřený mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286. Rada města ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

362/23 schvaluje udělení plné moci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 pro zastupování města Rožnov pod Radhoštěm při zajišťování podkladů pro vyřízení všech příslušných povolení na stavbu v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II“ a dále pro zastupování města ve všech správních řízeních (územních i stavebních) před příslušným stavebním a vodoprávním úřadem ve věcech souvisejících a vztahujících se k projektu „Čistá řeka Bečva II“, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto plnou moc podepsat.

363/23 bere na vědomí rezignaci paní Jarmily Mikuláškové na funkci člena Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm a rezignaci pana RNDr. Ivana Lukáše na funkci náhradníka do Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Zdravý Rožnov. Rada města Rožnov pod Radhoštěm osvědčuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, že členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Zdravý Rožnov se stal místo paní Jarmily Mikuláškové dnem 1.10.2011 pan Mgr. Karel Gardaš.

364/23 schvaluje „dodatek číslo 3 smlouvy č. 81012/2007 o přenechání majetku do užívání“, s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, IČ: 00551023, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

365/23 schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 11/VS/2008 "o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Dolní Bečva“ s obcí Dolní Bečva, IČ 00303747, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č.1 podepsat.

366/23 schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.12/VS/2008 o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území města Zubří s městem Zubří, IČ 00304492, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č.1 podepsat.

367/23 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s Mgr. Daliborem Janišem,Ph.D., Chvalnov a Břetislavem Vaškem, Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48741396 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

368/23 Rada města vykonávající funkci zřizovatele T klubu - kulturní agentury, příspěvkové organizace, doporučuje ředitelce této příspěvkové organizace na základě jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Digitalizace kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm dle specifikace DCI“ postupovat v souladu s ustanovením § 81, odst. 2) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a uzavřít smlouvu na realizaci této zakázky s uchazečem XCData s.r.o., Boleslavova 45/9, 147 00 Praha 4, IČ 273 64 381 s celkovou výší nabídkové ceny 2.774.180,- Kč vč. DPH.

369/23 schvaluje změnu organizační struktury sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.01.2012 a snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 12 úvazků, tj. na 125 s účinností od 01.01.2012.

370/23 ukládá ředitelům škol zřizovaných městem zpracovat alternativní společný návrh optimalizace sítě škol v souvislosti s evaluací podmínek vzdělávání na školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm při dodržení podmínek stanovených v důvodové zprávě v termínu do 11.11.2011.

371/23 Rada města se zabývala podaným podnětem zastupitele Ivo Jelínka č.j. 48732/2011 ze dne 07.10.2011 a rozhodla svolat valnou hromadu společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o., která se bude tímto podnětem zabývat.Bc. Markéta Blinková
starostka města


RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:29 - aktualizováno 12.3.2014 14:54:49 | přečteno 15x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load