Usnesení z 25. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 25. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 31.10.2011

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

373/25
souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů: • Střediskem volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ 26218330 ve výši 15 000,- Kč, • Mateřskou školou 1. máje 1153, příspěvkovou organizací, IČ 64123294, od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 15.000,- Kč, • Mateřskou školou RADOST, příspěvková organizace, IČ 70887659, od Nadace OKD, IČ 27832813, Prokešovo náměstí 6/2020, Moravská Ostrava, ve výši 300 000,- Kč.

374/25 jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru ve výši 103 mil. Kč. Tato komise bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami na poskytnutí úvěru ve výši 103 mil. Kč, ve složení:
Předseda komise RNDr. Václav Mikušek, místostarosta města
místopředseda Bc. Markéta Blinková, starostka
člen komise Ing. Jan Horáček, vedoucí finančního odboru
Ing. Jiří Brož, zastupitel, předseda finančního výboru
Ing. Jaroslav Kučera, zastupitel, člen finančního výboru
Ing. Roman Korabečný, vedoucí finančního oddělení
Ing. Vojtěch Bajer, člen finančního výboru

Náhradníci Alois Vychodil, místostarosta
Ing. Jaroslav Polášek, vedoucí odboru správy majetku
Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení
Ing. Miroslav Martinák, tajemník
Maléřová Zdeňka, členka finančního výboru
Ing. Maliňák Martin, člen finančního výboru
Grigorescu Lubor, člen finančního výboru

375/25 schvaluje dodatek č. 1 k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. VSA-VL-22/2011, č. VSA-VL-23/2011, č. VSA-VL- 24/2011, č. VSA-VL-25/2011, mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dodatky č.1 podepsat.

376/25 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o nájmu bytu č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 310 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy a dohodu o zrušení smlouvy o nájmu bytu podepsat.

377/25 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. 305 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

378/25 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Putýrky),
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 3564/67 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Bayerova),
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (st. p. č. 248 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – u Hážovky),
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Sluneční)
5. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 2257/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Pod Chlacholovem),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

379/25 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu - připojení sjezdu na a v pozemku p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Sluneční) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, se stavebníkem, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

380/25 vyhlašuje záměr na převod části pozemku p.č. 458 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

381/25 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod šesti spoluvlastnických podílů, každý ve výši 5628/33768, na pozemku p. č. st. 1184 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

382/25 schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu pozemků č. 001/2000/OSM/NAB/SCAN z 29.5.2000 se společností DNG & Garrick s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2627, IČ 25830244, spočívající ve zvýšení nájemného na 50 Kč/m2 a snížení pronajímané plochy na 443 m2, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

383/25 schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027, týkající se úpravy počtu a celkové výměry pronajímaných pozemků a zvýšení ceny nájmu pro rok 2011 na 2.600.000 Kč, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 6 nájemní smlouvy podepsat.

384/25 schvaluje dohodu o spolupráci při udělení výjimky z technických požadavků na stavby pro vybudování 7 parkovacích stání se společností AHOLD Czech Republic a.s., Brno, Slavíčkova 1a, IČ 44012373 na žádost této společnosti, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

385/25 schvaluje nájemní smlouvu a pronájem pozemků p.č. 604 o výměře 192 m2 a p.č. 605 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnuté nájemné ve výši 10.850 Kč, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

386/25 uděluje souhlas společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, IČ: 25110161, ke stavbě středního zdroje znečistění – plynové kotelny - na pozemcích p.č. 1005/1, 1007/1, 1009/5,1012/8, 1017, 1048, 1988, 3549 a 3608 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm rámci záměru „Obchodní dům Kaufland Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku informovat výše uvedenou společnost o tomto souhlasu.

387/25 uděluje souhlas společnosti LOANA ROŽNOV, a. s., Bezručova 211, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27157229, ke stavbě středního zdroje znečistění – plynové kotelny pro výrobu páry – v průmyslovém areálu společnosti Loana Rožnov, a. s. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci akce „Instalace vyvíječe páry pro výrobní technologii – Loana Rožnov a. s.“, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku informovat výše uvedenou společnost o tomto souhlasu.

388/25 při plnění úkolů zřizovatele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, doporučuje statutárnímu orgánu této příspěvkové organizace uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna oken a dveří, Hasičská zbrojnice Jiřího Wolkera 1144, Rožnov pod Radhoštěm“ s uchazečem KSK - Systém, spol. s r.o., U trati 642, 756 54 Zubří, IČ 62301161.

389/25 schvaluje smlouvu o zajištění lektorských služeb s Národním institutem pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), příspěvková organizace, se sídlem Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1, IČ: 45768455, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

390/25 a) schvaluje navýšení počtu účastníků pravidelné denní docházky do školní družiny při Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 z 50 na 60 účastníků s účinností od 1. 1. 2012;
b) vydává souhlas Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková or-ganizace se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 k podání žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se školní družiny školy, v mimořádném termínu s účinností od 1.1. 2012.

391/25 a) schvaluje navýšení počtu účastníků pravidelné denní docházky do školní družiny při Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 z 25 na 75 účastníků s účinností od 1. 1. 2012;
b)vydává souhlas Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 k podání žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se školní družiny školy, v mimořádném termínu s účinností od 1. 1. 2012.

392/25 stanoví
1) s účinností od 01.11.2011 průměrný přepočtený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 142
2) s účinností od 01.12.2011 snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 141
3) s účinností od 01.01.2012 průměrný přepočtený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 129
4) s účinností od 01.02.2012 snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 4 úvazky, tj. na 125.

393/25 doporučuje návrh pravidel pro udílení Čestného občanství města, Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a dalších ocenění k projednání v zastupitelstvu města.

394/25 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku služebního vozidla pro městskou policii, kterým je společnost Samohýl Auto a.s., Zlín-Louky.

395/25 schvaluje leasingovou smlouvu na pořízení nového služebního motorového vozidla s leasingovou společností ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, Praha 5, IČ 45805369 jako poskytovatelem a Městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem. Rada města ukládá starostce města smlouvu podepsat.

396/2 schvaluje harmonogram a priority grantového systému pro rok 2012 dle důvodové zprávy.

397/25 ukládá ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm úkol průběžně předkládávat informace o podaných žádostech na poskytnutí finančních prostředků z externích finančních zdrojů. Městskému úřadu ukládá úkol vyhotovit k tomuto příslušný formulář a zajistit administraci předložených informací.

398/25 ukládá ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm úkol vypracovat kontrolingový systém sledování režijních nákladů. Městskému úřadu ukládá úkol vyhotovit k tomuto příslušný formulář a zajistit administraci předložených informací.Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
Místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:41 - aktualizováno 12.3.2014 14:55:30 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load