Usnesení z 27. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 27. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 14.11.2011

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

400/27
souhlasí se zadáním přezkumu hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2011 auditorce paní J.O. a městskému úřadu ukládá úkol připravit na příští jednání rady města ke schválení text příslušné smlouvy.

401/27 schvaluje vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu pro rok 2012, která bude uzavírána mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zmocňuje pana J.P. podepsat tuto smlouvu.

402/27 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 61/1 a 67/2 v k. ú. Tylovice – Dolní Dráhy) se stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

403/27 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu - uložení drenáže po obvodu části domu čp. 922, oprava zpevněných ploch a okapového chodníku a rekonstrukce bočního vstupu do suterénu - na a v pozemku p. č. 1543/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Julia Fučíka) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Společenství vlastníků čp. 922 v Rožnově p. R, Julia Fučíka 922, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26810484, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

404/27 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 4. 3. 2008 (smlouva č. 8/2008/OSM/NAB) s Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pod strání 2268, IČ 69211728, spočívající ve snížení výměry pronajímané plochy na 18.301 m2, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

405/27 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 4.10.2010 (smlouva č. 62/2010/OSM/NAB) s Rožnovským tenisovým klubem, o.s, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U Koupaliště 7, IČ 22734007, spočívající ve zvýšení výměry pronajímané plochy na 5080 m2, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

406/27 schvaluje nájemní smlouvu a pronájem částí pozemku p.č. 1306/1 o výměře 67 m2 a 48 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s panem R.M., Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města předloženou nájemní smlouvu podepsat.

407/27 schvaluje udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 3, obecně závazné vyhlášky č.1/2008., o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, na základě žádosti T klubu – kulturní agentura, dne 25.11.2011 v době od 15.00 do 20.00 hodin, při průběhu akce „Rozsvícení vánočního stromu“. Výjimka se vztahuje pouze na Masarykovo náměstí - lokalitu č. 1 uvedenou v příloze OZV č.1/2008.

408/27 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 142/2011/IO/DIL na realizaci stavby „ODVODNĚNÍ OBJEKTU ZŠ VIDEČSKÁ“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, dle důvodové zprávy.

409/27 schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebních povolení vydaných pro stavbu „Výměna vodovodu Chobot, Rožnov p.R.“ se společností Vodovody a kanalizacemi Vsetín a.s., se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, 755 11, IČ: 47674652 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

410/27 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení stavby Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm, kterým je společnost VITÁSEK s.r.o., se sídlem Beskydská 1488B, Frýdek-Místek 738 01, IČ 258 913 41 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností VITÁSEK s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

411/27 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s L.D.,Rožnov pod Radhoštěm a L.G., Zašová 702, 756 51 Zašová, IČ: 73742767 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

412/27 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Docházkový systém pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Tetronik-výrobní družstvo Terezín, družstvo, IČ 00483389, se sídlem Prokopa Holého 183, 411 55 Terezín a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – družstvem Tetronik, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.Bc. Markéta Blinková
starostka města

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:15:09 - aktualizováno 12.3.2014 14:56:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load