Usnesení z 3. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 3. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10.01.2011USNESENÍ č. 26/3:
Rada města provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 2 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zně-ní pozdějších předpisů a dle usnesení zastupitelstva města číslo IV./3 ze dne 15.4.2003, rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2010, v celkové výši 570 tis. Kč v pří-jmové i výdajové části rozpočtu, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 27/3:
Rada města souhlasí v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 odst. 5) písm. b) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru Střediskem volného času, příspěvkovou organizací, IČ: 7504434, ve výši 3.000,- Kč od společnosti RETIGO s.r.o. a dále T KLUBEM – KULTURNÍ AGENTUROU, pří-spěvkovou organizací, IČ: 44740743, ve výši 3.000,- Kč od společnosti Myonic, s.r.o. a ve výši 9.000,- Kč od Nadace Český hudební fond, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 28/3:
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o ob-cích, ve znění pozdějších předpisů, sazebník úhrad pro rok 2011 za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 29/3:
Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem po-zemku ve vlastnictví města p.č. st. 2005 o výměře 19 m2, v k.ú. Rožnov pod Rad-hoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku městského úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání s návrhem příslušné smlouvy k projednání radou města.

USNESENÍ č. 30/3:
Rada města vyhlašuje v souladu s §39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na vklad pozemků p. č. 2537/3 a p. č. st. 3402 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČ: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 75501 Vsetín, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku městského úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání zastupitelstvem města.

USNESENÍ č. 31/3:
Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na čl. VI. odst. 3 vnitřní směrnice č. 06/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
1) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP a DZS) na akci „Komunikace pro pěší Rožnov p.R.,Tylovice-úsek 1“ společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. IČ 42767377, 2) schvaluje smlouvu o dílo se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. IČ 42767377 na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a za-dání stavby (DSP a DZS) na akci „Komunikace pro pěší Rožnov p.R.,Tylovice-úsek 1“,
3) ukládá starostce města výše uvedenou smlouvu o dílo podepsat.

USNESENÍ č. 32/3:
Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadá-vacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poz-dějších předpisů, na zhotovitele stavby „ENERGETICKÉ ÚSPORY V ZŠ POD SKALKOU, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a oslovení pěti zájemců uvedeným v seznamu, který je přílohou tohoto usnesení,
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zho-tovitele stavby „ENERGETICKÉ ÚSPORY V ZŠ POD SKALKOU, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“, ve složení uvedeném v příloze tohoto usnesení,
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se za-dáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Rad-hoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení a návrh smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. 33/3:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 203/2010/IO/MAN a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

USNESENÍ č. 34/3:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu soudržnosti Střední Morava na realizaci projektu "Dětská hřiště – Rožnov pod Radhoštěm" s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ: 75084911 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu pode-psat.

USNESENÍ č. 35/3:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla“ (vytvoření publikace s pracovním názvem „Černé hodinky“) s Lenkou Drápalovou, Danielem Drápalou, Ludmilou Vaškovou a Břetislavem Vaškem – grafika a typografie a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 36/3:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla“ (vytvoření sady pohlednic s pracovním názvem „Chutě a vůně z karpatských strání“) s Josefem Marcem, Jiřím Langerem a Břetislavem Vaškem – grafika a typografie a ukládá starostce tuto smlouvu po-depsat.

USNESENÍ č. 37/3:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o ob-cích, ve znění pozdějších předpisů, zahraniční služební cestu Markéty Blinkové, Aloise Vychodila a Václava Mikuška do města Bratislavy (Slovensko) dne 20.1.2011, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává každému účastní-kovi této služební cesty kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 40% strav-ného na dobu pobytu v zahraničí.

USNESENÍ č. 38/3:
Rada města neschvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o spolupráci a propagaci s Evropskou databankou, a.s., IČ: 25519484 dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 39/3:
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 123 a 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platových tarifů ředite-lům příspěvkových organizací zřizovaných městem s účinností od 01.01.2011, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 40/3:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o financování grantového projektu č. D/2947/2009/ŘDP uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek po-depsat.

USNESENÍ č. 41/3:
Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpověď smlouvy o poskytování služeb Registrované elektronické pošty číslo 000176/2006/OMIS/SCAN podanou Českou poštou, s.p.Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:10:57 - aktualizováno 12.3.2014 14:47:57 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load