Usnesení z 30. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)

z 30. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 05.12.2011

usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

416/30
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vítězného uchazeče veřejné zakázky „Přijetí úvěru 103 mil.Kč“, kterým je Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ: 00001350 a doporučuje zastupitelstvu města schválit úvěrovou smlouvu s tímto uchazečem.

417/30 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro T-klub, kulturní agenturu, příspěvkovou organizaci, IČ 44740743, od pana J.J., ve výši 5.000,- Kč.

418/30 schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru ve výši 137.000,- Kč, poskytnutý společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČ 48390453, městu Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů spojených s lékařskou službou první pomoci v roce 2011. Zároveň ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

419/30 schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2012.

420/30 schvaluje „ Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje “ ve výši 1.184.742,- Kč, poskytnutou Zlínským krajem městu Rožnov pod Radhoštěm na obnovení základních funkcí poškozeného majetku po povodních v r. 2010. Zároveň ukládá starostce města, aby smlouvu podepsala po jejím schválení zastupitelstvem Zlínského kraje.

421/30 schvaluje smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP, která bude uzavírána mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností EKOLAMP s. r. o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00, Praha 2, IČ: 27248801, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města smlouvu podepsat.

422/30 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“, kterým je FIN-servis, a. s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ: 26439573 a smlouvu o dílo č. 172/2011/OSM/OS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – FIN servisem, a.s., Kladno, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

423/30 schvaluje vzorovou smlouvu o centralizovaném zadávání č. 224/2011/OSM/OS, která bude uzavírána mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Rožnov pod Radhoštěm a zmocňuje Ing. J.P., vedoucího odboru správy majetku městského úřadu, smlouvy s těmito příspěvkovými organizacemi dle této vzorové smlouvy podepisovat.

424/30 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 205, č. 214, č. 313, č. 315 a č. 416 v domě č. p. 1059 na ulici 1. Máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 4 a č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

425/30 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208 a č. 306 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 22 a č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. 8 a č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

426/30 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 76 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

427/30 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107, č. 201, č. 204, č. 212 a č. 312 v domě č. p. 1059 na ulici 1. Máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8, č. 28, č. 43 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N49-507, č. N81-707 a č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní a nebytového prostoru č. 46 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 31. 3. 2012 dle důvodové zprávy za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31.12.2011. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

428/30 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. 215 a č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

429/30 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemcem tohoto bytu panem J.I., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

430/30 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 217 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní tohoto bytu paní D.K., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

431/30 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, kterým se mění příjmení nájemkyně, s nájemkyní tohoto bytu, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

432/30 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 3601/1, 3601/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 3601/1, 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská),
3) paní S.M., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3705 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Ostravská),
4) pan P.D., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3623/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Lipová),
dle důvodové zprávy za splnění podmínky provedení přeložek energetických sítí protlakem pod místními komunikacemi.

433/30 schvaluje úplatnou smlouvu o právu provést stavbu - připojení sjezdu na pozemek p. č. 2971 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Ostravská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem paní S.M., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

434/30 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) SMP Net, s. r. o., , 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 (p. č. 1068/1 a 3750/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – 1. máje),
2) SMP Net, s. r. o., 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 (p. č. 3564/16 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Masarykovo náměstí),
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Paseky) dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

435/30 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene pro umístění přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 1040/11 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Moravská) ve vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

436/30 schvaluje dohodu o zrušení nájemní smlouvy č. 82/2007/OSM/NAB se společností NOVEST, spol. s r.o., U Kantorka 419, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47977817, k datu podpisu dohody, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

437/30 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemku
1) p. č. 4871 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi panem J.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm a budoucím oprávněným městem Rožnov pod Radhoštěm
2) p. č. 233/2, p.č. 233/1, p.č. st 266/2 a p.č. st.266/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi paní E.Š., Rožnov pod Radhoštěm a budoucím oprávněným Městem Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

438/30 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 150/2011/OSM/NAB ze dne 26.11.2011 se společností Pekárna Lešňanka s.r.o., se sídlem Lešná 187, 756 41 Lešná, IČ: 26856760, spočívající v hrazení ceny vodného a stočného dle fakturace městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

439/30 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod
• dvou spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. st. 1996/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici 1. máje, jeden ve výši 3001/54422 pro paní J.D. a druhý ve výši 1817/27211 pro paní M.H.,
• jednoho spoluvlastnického podílu ve výši 5317/45933 na pozemku p.č. st. 1261 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Jiřího Wolkera pro paní K.L., dle přiložených katastrálních snímků a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

440/30 neuděluje souhlas společnosti Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26848937 k záměru změny využití území (pozemků p.č.3780/2, 3780/4 a 3780/5, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm) pro „Prodej stavebních hmot a uhlí, mezisklad stavebních odpadů, ul. Meziříčská, Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku informovat výše uvedenou společnost o tomto nesouhlasu.

441/30 souhlasí s nabytím veřejné technické infrastruktury v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků za 60% hodnoty fakturovaných nákladů a s bezúplatným převodem pozemků dotčených touto technickou infrastrukturou z vlastnictví soukromníků do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o koupi veřejné technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům dotčených touto technickou infrastrukturou v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy) od vlastníků uvedených v důvodové zprávě do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.

442/30 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 207/2010/IO/DIL na realizaci stavby „Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm“ se zhotovitelem stavby - společností RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

443/30 schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 158/2010/IO/DIL na realizaci stavby „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ se spol. COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ: 46577238, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

444/30 schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“ v rámci integrovaného projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ (IVVS ZK) do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, podoblasti 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury,
souhlasí
1) s rozsahem Technicko-ekonomické studie (dále jen TES) projektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“, dle přílohy P01, v rámci integrovaného projektu IVVS ZK,
2) s uzavřením „Smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Zlínským krajem a dalšími obcemi dle přílohy P02,

doporučuje
Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schválit „Smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK“,

prohlašuje
že náklady na projekt „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“ ve výši 100.000 Kč (70.000 Kč na zpracování projektové žádosti a 30.000 Kč na výběrové řízení na dodavatele předmětu zakázky) budou zahrnuty do rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2012 a ostatní náklady na realizaci projektu, které vyplývají z rozpočtu TES, budou zahrnuty do rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2013.

445/30 ruší veřejnou zakázku „ROZHLASOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ (zn.: MěÚ-RpR/36660/2011 ze dne 1.8.2011), která byla vyhlášena 1.8.2011 na 19. řádném zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm (bod č. 272/19).

446/30 schvaluje „Smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla“ s panem S.P., Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

447/30 schvaluje smlouvu o distribuci vstupenek s T klubem – kulturní agenturou, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

448/30 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s Českou křesťanskou akademií, občanské sdružení, Místní skupina v Rožnově pod Radhoštěm, Na Pařeničkách 970, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:15887472, panem D.D., Rožnov pod Radhoštěm, paní L.D., Rožnov pod Radhoštěm a panem Břetislavem Vaškem, IČ: 48741396 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

449/30 jmenuje s účinností od 2.1.2012 do funkce vedoucího finančního odboru Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Ing. M.H.

450/30 schvaluje „Dodatek číslo 3“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města, aby tento „Dodatek číslo 3“ podepsala do 31.12.2011.

451/30 při plnění úkolů zřizovatele příspěvkové organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 1144, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 svěřuje uvedené příspěvkové organizaci působnost rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce vysoušečů EKOTEZ třetím osobám za účelem vysoušení zdiva po mimořádné události způsobené vodou, schvaluje text vzorové smlouvy o výpůjčce vysoušečů EKOTEZ. Text smlouvy o výpůjčce je přílohou tohoto usnesení a zmocňuje Karla Janouška - ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, k podepisování smluv o výpůjčce vysoušečů EKOTEZ, dle schváleného vzoru uvedeného výše, s jednotlivými výpůjčiteli.

452/30 schvaluje smlouvu č. 000227/2011/OMIS/STP o poskytování služeb IBM ServiceSuite se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem, 148 00 Praha 4, Chodov, V Parku 2294/4, IČ: 14890992, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

453/30 schvaluje smlouvu č. 000228/2011/OMIS/STP o poskytování služeb IBM ServiceSuite se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Chodov, V Parku 2294/4, 148 00, IČ: 14890992, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

454/30 schvaluje darovací smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a A.V. na poskytnutí finančního daru v částce 68.700,- Kč za účelem financování zhotovení a instalování doplňkových klempířských prvků na stavbě Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.
Alois Vychodil
místostarosta města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:15:35 - aktualizováno 12.3.2014 14:57:24 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load