Usnesení z 31. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)

z 31. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 19.12.2011

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

455/31
schvaluje smlouvu o provedení přezkumu hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2011 s auditorkou paní J.O., auditorské osvědčení č. 1606, se sídlem kanceláře Nový Jičín, Slovanská 38, IČ: 11181621, DIČ:CZ6155200810 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

456/31 ruší své usnesení č. 420/30 ze dne 5.12.2011 a schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ ve výši 1.184.742,- Kč, poskytnutou Zlínským krajem městu Rožnov pod Radhoštěm na obnovení základních funkcí poškozeného majetku po povodních v r. 2010, ve znění schváleném zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14.12.2011. Zároveň ukládá starostce města, aby smlouvu podepsala.

457/31 schvaluje Mandátní smlouvu o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu č. 223/2011/OSM/MAN se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ: 48390453, na dobu určitou od 1.1. 2012 do 31.12. 2012, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

458/31 schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ o bezplatném užívání odpadových nádob pro intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1685/17,19,140 21 Praha 4, IČO: 25134701 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

459/31 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky: 1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Paseky), 2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 765/18, 785/8, 785/9 a 786 v k. ú. Tylovice – ul. Na Vyhlídce), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

460/31 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu-umístění přesahu lodžií bytového domu čp. 1577 (ul. Svazarmovská) nad pozemkem p. č. 1040/121 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

461/31 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 (p. č. 2235/1 a 2372/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – 5. května),
2) paní P.S., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 2566/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Láz),
3) TKR Jašek, s. r. o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25385780 (p.č.1213/1, 1224/2, 1224/4, 1224/86, 1291/1, 1291/22, 1298/1, 1298/8, 1303/6,1303/17, 4849/1 a 4849/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita Písečný),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

462/31 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích p. č. 3634/1,2359/6 a 2359/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Dolní Paseky) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem SMP Net, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, 702 00, IČ 27768961, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

463/31 1)schvaluje dohodu o zrušení nájemní smlouvy č. 4/2001/OSM/NAB/SC ze dne 3.12.2001 uzavřené s panem J.H., Zašová, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.
2) vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 3601/10 o výměře 120 m2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle přiloženého katastrálního snímku, a to ve prospěch společnosti G.W.mont, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2312, IČ: 277 72 225, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

464/31 vyhlašuje záměr na pronájem celého pozemku p.č. 2324/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a změnu smlouvy o nájmu pozemku č. 1/1995/OSM/NAB/SCAN ze dne 20.3.1995 uzavřenou s panem P.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, spočívající ve změně výměry pronajaté plochy a výši nájemného u pronajatých částí pozemků dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

465/31 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 3566/19 o výměře 17 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů H., Zašová, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

466/31 schvaluje smlouvu o dílo č. 236/2011/IO/DIL na výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby „Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů“ se zhotovitelem - společností VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČ: 42866456, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

467/31 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 158/2010/IO/DIL na realizaci stavby „Jurkovičova ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ se zhotovitelem stavby – společností COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225, IČ: 46577238, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

468/31 zmocňuje pana P.S. IČ: 616 02 612 k výkonu činností technického dozoru investora v rámci realizace stavby „ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - VDJ PÍSEČNÝ, DOLNÍ PASEKY - PROPOJENÍ VODOVODŮ“ dle důvodové zprávy. Text plné moci je přílohou tohoto usnesení. Rada města ukládá starostce města tuto plnou moc podepsat.

469/31 schvaluje „Smlouvu č. D/2535/2011/STR o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska“, na akci „Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, se Zlínským krajem, se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

470/31 schvaluje odměnu paní Z.A., ředitelce Základní školy Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 45211761 k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení 50-ti let věku dle předloženého návrhu.

471/31 schvaluje zahraniční cestu starostky a místostarosty do města Vídeň (Rakousko) dne 13.1.2012, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

472/31 odvolává z grantové komise pro oblast životního prostředí paní J.M. a jmenuje na její místo pana P.H.

473/31 odvolává z grantové komise pro sociální oblast pana M.B. a jmenuje na jeho místo pana K.G.

474/31 schvaluje odměny členům a předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

475/31 1) ukládá úkol tajemníkovi úřadu vypracovat zásady pro vyplácení odměn předsedům a členům komisí rady města v termínu do 31.01.2012.
2) ukládá úkol vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu písemně požádat předsedy politických stran a klubů, kteří jsou zastoupeni v Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm, aby předložili nominace na obsazení členů školské rady v termínu do 15.01.2012.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
Místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:15:43 - aktualizováno 12.3.2014 14:58:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load