Usnesení z 4. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011USNESENÍ č. 42/4:
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. b)  zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení  § 27 odst. 5) písm. b) zákona  číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Střediskem volného času, příspěvkovou organizací, IČ 7504434, ve výši 4.000,- Kč od společnosti Austin Detonator s.r.o., IČ 25689916 dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 43/4:
Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje provozní řád útulku pro psy města  Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento provozní řád podepsat.

USNESENÍ č. 44/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje seznam zájemců, seznam členů a náhradníků hodnotící komise, zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na realizaci zakázky "Obnova zeleně hřbitova Na Láni Rožnov pod Radhoštěm – II.etapa“.

USNESENÍ č. 45/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm neschvaluje vyhlášení záměru v souladu s  ust. § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej pozemků ve vlastnictví města: celý pozemek p. č. 1871/4 – trvalý travní porost o výměře 381 m2 a celý pozemek p. č. 1871/6 – ostatní plocha o výměře 398 m², zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.USNESENÍ č. 46/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města: p.č. 4/3 a 51/1, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice,  do vlastnictví Zlínského kraje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání  zastupitelstvem města.

USNESENÍ č. 47/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu  s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 01/2001/OSM/NAB/SCAN s Miroslavem Lukášem, IČ: 10649212, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

USNESENÍ č. 48/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje  v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem nebytového prostoru - kanceláře o výměře 5 m2 ve vestibulu objektu budovy města na ul. Čechova čp. 1027,  v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku městského úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání radou města.

USNESENÍ č. 49/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm neschvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o kauci a smlouvu o nájmu bytu č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově p. R. s panem Mariánem Galusem, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 50/4:
Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doplatek ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za rok 2010 dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 51/4:
Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje  v souladu s § 102  odst. 2 písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského  úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 0,5 úvazku, tj. na 143 s účinností od 01.03.2011.

USNESENÍ č. 52/4:
Rada města Rožnov pod Radhoštěm
1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. IX. zřizovací listiny organizace T KLUB – KULTURNÍ AGENTURA, příspěvková organizace, se sídlem ul. Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 (dále jen „organizace“), ukládá ředitelce organizace zabezpečit konání Josefského jarmarku ve dnech 18. a 19. března 2011 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku ukládá ředitelce organizace tyto úkoly:

a) připravit návrhy programu jarmarku, propagace, smluvních dokumentů, materiálně technického zabezpečení, podrobného rozpočtu, včetně výše kalkulací uvedených v bodu d) tohoto usnesení  a rozmístění prodejních stánků s jednotným vymezením prodejního místa (prodejní místo se stánkem, prodejní místo bez stánku) a tyto návrhy předložit radě města ke schválení na jednání dne  07.02.2011,

b) připravit návrhy společenských doprovodných akcí jarmarku, soutěží, specifikaci podávaného občerstvení (účinkující, poskytování upomínkových předmětů soutěžícím apod.)  a tyto návrhy předložit radě města ke schválení na jednání dne  07.02.2011,

c) pro zabezpečení dodávek a služeb připravit a následně realizovat do 25.02.2011:
• zásady pro výběr nejvhodnější nabídky na dodávky, služby a nájem prodejního místa,
• zadání a vyhlášení zakázky o dodávky a služby a oslovení zájemců o dodávky a služby, vše transparentním a nediskriminačním  způsobem v souladu se zněním zákona číslo 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zaká-  zek, ve znění pozdějších předpisů,
• zveřejnění ve SPEKTRU ROŽNOVSKA, na webových stránkách města Rožnova pod Radhoštěm a organizace informace o konání jarmarku, o zadání dodávek věcí a služeb a  o možnosti nájmu  prodejních míst,
• vyhodnocení a výběr nejvhodnějších nabídek,

d) pro zajištění prodeje na jarmarku připravit a předložit radě města na jednání dne 07.02.2011:
• návrh nájemní smlouvy (pravidla účasti zájemce na jarmarku),
• kalkulaci nájemného prodejního místa za 1 m2 z nákladů jarmarků konaných v minulém období, 
• kalkulaci nájmu prodejního stánku,
• kalkulaci nájmu elektrické přípojky včetně paušální platby za spotřebovanou energii,
• ceník prodejního místa se stánkem a prodejního místa bez stánku,

e) v souvislosti s přípravou a organizací jarmarku
• ohlásit rozsah užívání Masarykova náměstí Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm,
• zahájit neprodleně všechny práce spojené s konáním jarmarku, 
• zahájit spolupráci s odbory Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (s finančním odborem ve věci kalkulace nájmu, s odborem správy majetku ve věci stanovení prodejních míst, s právním odborem ve věci závazkových vztahů, s odborem vnitřního auditu ve věci metodické pomoci při nastavení systému finanční kontroly operací s veřejnými prostředky),
• zajistit včasné uzavření příslušných smluv s dodavateli věcí a služeb, s vybranými prodejci (nájemci prodejních míst), s výkonnými umělci, organizacemi, které se budou podílet na kulturním vystoupení, s OSA a jinými organizacemi zastupujícími výkonné umělce,

f) při zabezpečování konání jarmarku
• nakládat s veřejnými prostředky a provést finanční řídící kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., která provádí zákon o finanční kontrole,
• u jednotlivých finančních operací jarmarku vést samostatně evidenci jednotlivé finanční operace jarmarku /náklady, výnosy/ v účetnictví organizace,
• provést vyúčtování jednotlivých položek nákladů a výnosů podle jednotlivých účetních dokladů a připravit přehled o nákladech a výnosech po skončení jarmarku,
• na základě výsledků hospodaření (nákladů a výnosů) připravit žádost zřizovateli s návrhem o krytí nebo rozdělení výsledku hospodaření,
• provádět výběr veřejných prostředků (např. nájemného) zaměstnanci organizace a s těmito uzavřít  dle § 252 a násl. zákoníku práce, dohodu o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování,


2. v souladu s § 102 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů povoluje organizaci T KLUB – KULTURNÍ AGENTURA, příspěvková organizace užívání Masarykova náměstí v Rožnově pod Radhoštěm pro konání jarmarku s výběrem nájemného za nájem prodejního místa, za nájem stánku a úhradu za zřízení elektrické přípojky. Nájemné a úhrada za zřízení elektrické přípojky bude výnosem organizace.USNESENÍ č. 53/4:
Rada města v souladu s §102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

1) zřizuje


bytovou komisi s počtem členů 8,
sociální komisi s počtem členů 8,
komisi životního prostředí s počtem členů 8,
stavební komisi s počtem členů 10,
kulturní komisi s počtem členů 8,
komisi tělovýchovy a sportu s počtem členů 12,
energetickou komisi s počtem členů 8.

2) jmenuje s účinností ode dne 21.01.2011 předsedy a členy těchto komisí dle přílohy tohoto usnesení.

Bc. Markéta Blinková
starostka města


Alois Vychodil
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:11:07 - aktualizováno 12.3.2014 14:48:09 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load