Usnesení z 5. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 5. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 07.02.2011USNESENÍ č. 54/5:
Rada města souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 27 odst. 5) písm. b) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově urče-ného finančního daru Střediskem volného času, příspěvkovou organizací, IČ 7504434, ve výši 3.000,- Kč od společnosti Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 55/5:
Rada města projednala v souladu s § 102 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádosti neziskových organiza-cí o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2011 pro občanské sdružení Rožnovské byty, IČ 26572877, v částce 50.000,- Kč na zajištění právních služeb a církevní organizaci Římskokatolická farnost v Rožnově pod Rad-hoštěm, IČ: 47997796, v částce 50.000,- Kč na turistický projekt „Otevřené brány“. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo poskyt-nutí dotací v uvedené výši.

USNESENÍ č. 56/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyřazení a způsob likvidace nepotřebného majetku města dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 57/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o spolu-práci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím staci-onárních kontejnerů mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společ-ností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČ: 27373231, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 58/5:
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na zakázku “Restaurování kříže Pod Kozákem“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Karlem Pařenicou, místo podnikání Lhotka nad Bečvou č.p. 21, IČ:45173184 a ukládá starostce města smlouvu o dílo podepsat.

USNESENÍ č. 59/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce digitální katastrální mapy katastrálního území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, Luhačovice, IČ: 25588303. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 60/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o budoucí smlouvě o zří- zení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města s těmito staveb-níky:
1. Ing. Zdeněk a Daniela Mateřánkovi, Rožnov pod Radhoštěm a Hana Hajflerová, Rožnov pod Radhoštěm (ul. Na Pařeničkách)
2. Aleš a Ivana Tůmovi, Rožnov pod Radhoštěm (ul. Slezská)
3. SMP Net, s. r. o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (ul. Slezská), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

USNESENÍ č. 61/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přiloženou smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene průchodu, průjezdu a uložení vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví města p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov pod Radhoš- těm a p. č. 729 v k. ú. Tylovice (vše lokalita Kramolišov, Hrnčířská ul.), s Ing. Hanou Mackovou, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto přiloženou smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 62/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o právu provést stavbu (napojení přeložky splaškové kanalizace v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Školní) na pozemku p.č. 1040/65 ve vlastnictví města se stavebníkem: Sensit, s. r. o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64087484, dle důvo-dové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 63/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 5 k ná-jemní smlouvě č. 009/2002/OSM/NAB/SCAN s Lubomírem Kleinem jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem pozemku p.č. 3616/5 – ostatní plocha v k.ú Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek č. 5 k nájemní smlouvě podepsat.

USNESENÍ č. 64/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28 a č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská do 30. 9. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

USNESENÍ č. 65/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení smlou-vy o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici do 30. 6. 2011, dle důvodo-vé zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

USNESENÍ č. 66/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dohodou k 28. 2. 2011 s paní Veronikou Vackovou, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

USNESENÍ č. 67/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dohodou k 28. 02. 2011 panem Danielem Vašutem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

USNESENÍ č. 68/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 22 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a uza-vření smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní s paní Danou Vacovou, s účinností od 01.03. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

USNESENÍ č. 69/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dohodou a novou smlouvu o nájmu tohoto bytu a smlouvu o kauci s paní Radkou Křenkovou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat pří-slušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

USNESENÍ č. 70/5:
Rada města nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s proplacením výměny oken v bytě č. 30 v domě č. p. 1684 panu Jaroslavu Borákovi a v bytě č. 35 v domě č. p. 1684 paní Haně Murányiové, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 71/5:
Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem garáže č. 16 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní, záměr na pronájem garáže č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní a záměr na pronájem nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy. Ra-da města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podání k projednání radou města.

USNESENÍ č. 72/5:
Rada města přiděluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zakázku na zpracování studie proveditelnosti dopravně-technického řešení napojení silnice I/35 s ulicí Partyzánskou společnosti SHB, a.s., IČ 25324365, dále schvaluje smlouvu o dílo se společností SHB, a.s. IČ 25324365 na zpracování studie proveditelnosti dopravně-technického řešení napojení silnice I/35 s ulicí Partyzánskou a ukládá starostce města výše uvedenou smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 73/5:
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o zajištění lektorských služeb s Ing. Pavlem Bundilem a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 74/5:
Rada města zřizuje v souladu s § 102, odst.2) písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, grantové komise pro oblast sociální, sportovní, kulturní a životního prostředí a zároveň jmenuje nové členy grantových komisí dle přílohy.

USNESENÍ č. 75/5:
Rada města souhlasí v souladu s § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím znaku města za účelem jeho umístění na vlastivědné kartě Rožnova pod Radhoštěm, která bude součástí souboru „Česko v mapách“ připravovaného firmou Confero spol. s r.o., IČ 485 83 723, Na Jarově 4/2425, Praha 3.

USNESENÍ č. 76/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s organizací, zabezpe-čením a konáním Josefského jarmarku ve dnech 18.3. a 19.3.2011:
a) smlouvu s prodejcem o užívání prodejního místa,
b) pravidla pro účast zájemce na jarmarku,
c) podmínky a pravidla pro pořádání jarmarku,
d) cenu za užívání prodejního stánku,
e) cenu za zapůjčení přípojky elektrické energie,
f) cenu za užívání plochy prodejního místa a cenu za užívání prodejního místa se zapůjčeným stánkem od pořadatele.
Rada města zároveň ukládá ředitelce příspěvkové organizace T-klub, kul-turní agentura úkol, aby výše schválené dokumenty uveřejnila na webových stránkách města Rožnova pod Radhoštěm a příspěvkové organizace T-klub, kulturní agentura v termínu do 15.02.2011.

USNESENÍ č. 77/5:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce s Janem Chovancem, bytem Bayerova 920, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala v termínu do 28.02.2011.

USNESENÍ č. 78/5:
Rada města zrušuje usnesení č. 53/4 ze dne 21.01.2011. Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
a) zřizuje tyto komise:
- bytovou,
- sociální,
- životního prostředí,
- stavební,
- kulturní,
- tělovýchovy a sportu,
- energetickou,
b) jmenuje s účinností ode dne 07.02.2011 předsedy a členy těchto komisí dle přílohy tohoto usnesení.
Rada města dále schvaluje jednací řád komisí a ukládá odboru kanceláře starosty tento jednací řád vydat a zaslat všem jmenovaným předsedům komisí a tajemníkům komisí.Bc. Markéta Blinková
starostka města


Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:11:32 - aktualizováno 12.3.2014 14:48:27 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load