Usnesení z 9. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 9. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 28.02.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

83/9 schvaluje „Smlouvu o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz umístění znaku města Rožnova pod Radhoštěm“ se společností KOMPAKT s.r.o., IČ 49551027 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

84/9 schvaluje mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Poskytnutí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč“, s firmou MCI SERVIS s.r.o., se sídlem Vavrečkova 5262, Zlín, IČ 27718158 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

85/9 stanovuje požadavky na zadávací podmínky veřejné zakázky na poskytnutí úvěru v částce 25.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

86/9 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy mostů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Repont, s.r.o., se sídlem Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou, IČ 26863057 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Repont, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

87/9 schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 144, a to s účinností od 01.03. 2011 do 30.11. 2011 a dále schvaluje změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení jednoho zaměstnance na funkci koordinátora veřejné služby s účinností od 01.03. 2011 do 30.11. 2011.

88/9 schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. VSA-V-71/2010 mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce tento dodatek č.1 podepsat.

89/9 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Obnova zeleně kolem prvků drobné lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost TALPA – RPF, s.r.o., se sídlem Ostrava – Kunčičky, Holvekova 36, 718 00, IČ 64615391 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností TALPA – RPF, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

90/9 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Obnova zeleně hřbitova Na Láni – Rožnov pod Radhoštěm II. etapa“, kterým je společnost Městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 726, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 64615723 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Městské lesy a zeleň, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

91/9 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, (p.č. 7/1 - k. ú. Tylovice u Hážovky),
2. Magdalena Tioková, Rožnov pod Radhoštěm, ( p.č. 1142/5 - ul. Horní Dráhy) dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

92/9 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice (ulice Horní Dráhy) se stavebníky Jiřím a Magdalenou Tiokovými, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

93/9 schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. st. 2005 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a nájemní smlouvu s Petrem Cabákem, Rožnov pod Radhoštěm, za nájemné ve výši 12 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto nájemní smlouvu podepsat.

94/9 vyhodnotila dvě řádně a v termínu podané přihlášky k záměru na pronájem nebytového prostoru v budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, Čechova ulice čp. 1027 a rozhodla, že nejvýhodnější pro město Rožnov pod Radhoštěm je nabídka číslo 2 Lukáše Poláška, bytem Valašská Bystřice 239. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu s vybraným zájemcem a předložit ji radě města ke schválení na jejím následujícím jednání.

95/9 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 102, č. 103, č. 105, č. 207, č. 210, č. 211, č. 303, č. 311, č. 314, č. 316, č. 404, č. 408, č. 409 a č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 9 a č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B40-604, č. B65-803 a nebytových prostor č. 40 a č. 32 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 3. 2014, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

96/9 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 217 a č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 24 a č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B56-710 v domě č. p. 2330 v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 3. 2012, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

97/9 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107 a č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 43 v domě č. p.1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm , bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č.N67-608, č. B44-612, č. B35-617 a nebytových prostor č. 38 v domě č. p.2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 9. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

98/9 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 212, č. 215 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 6. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

99/9 schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 310 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o kauci s paní Hedvigou Adamcovou, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

100/9 schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 306, v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s Evou Tkáčovou a Jaroslavem Tkáčem a smlouvu o nájmu tohoto bytu a smlouvu o kauci s paní Evou Tkáčovou, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat dohodu o ukončení nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

101/9 schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o kauci s panem Tomášem Láníčkem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

102/9 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a nájemní smlouvu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

103/9 schvaluje pronájem bytů 1+1 č. 6, č. 22, č. 29 a č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a nájemní smlouvy na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

104/9 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky dle vnitřní směrnice 6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytovatele služby „POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVAT ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM S MOŽNOSTÍ VYUŽÍVAT ASISTENČNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATELE“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky; Výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

105/9 schvaluje provozní řád místní komunikace IV. třídy - CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související s jeho umístěním podél cyklostezky a s jeho zveřejněním na internetových stránkách města.

106/9 rozhodla s odkazem na ust. § 110, odst.7) a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o odmítnutí námitky stěžovatele SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o., se sídlem na adrese Smetanova 1075, 755 01 Vsetín, IČ 48396567, podanou do zadávacího řízení „Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm“.

107/9 schvaluje smlouvu č. 09033573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm" se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

108/9 schvaluje záměr evaluace koncepce základního vzdělávání na území města Rožnov pod Radhoštěm a ustanovuje odbornou pracovní skupinu k provedení této evaluace dle důvodové zprávy.

109/9 schvaluje smlouvu o výpůjčce části digitální katastrální mapy katastrálního území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností 4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579, dle důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

110/9 zřizuje Redakční radu edice Rožnovské malé tisky jako komisi Rady města Rožnova pod Radhoštěm a jmenuje s účinností od 1.3.2011 předsedou této komise (redakční rady) PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D. a dále jmenuje členy této komise Ing. Vojtěcha Bajera, Bc. Markétu Blinkovou, Milana Hambálka, Jarmilu Mikuláškovou, Richarda Sobotku a Bc. Pavla Zajíce. Tajemníkem této komise jmenuje rada města Mgr. Tomáše Grosse.

111/9 odvolává z grantové komise pro oblast životního prostředí Ing. Františka Šulgana na základě jeho žádosti a na jeho místo jmenuje Jarmilu Mikuláškovou.

112/9 schvaluje smlouvu o výpůjčce s Miloslavem Štrbíkem, bytem Dolní Bečva 330, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala.

113/9 ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura, IČ 44740743 (dále jen „organizace“) a v souladu se zněním článku VI., písm. k) zřizovací listiny organizace souhlasí s technickým zhodnocením majetku svěřeného k hospodaření organizaci, který vznikne realizací akce „Digitalizace kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm dle standardu DCI“ v budově čp. 838 postavené na pozemku p.č. 1362 v obci Rožnov pod Radhoštěm, katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Zlínského kraje, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, na LV č. 10001.

114/9 jmenuje s účinností ode dne 28.02.2011 členem komise stavební Rady města Rožnova pod Radhoštěm paní Vladislavu Rozínkovou.Bc. Markéta Blinková
starostka města

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:12:04 - aktualizováno 12.3.2014 14:50:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load