Usnesení z 32. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)

z 32. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 16.01.2012

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

476/32
provádí rozpočtové opatření č. 6/2011 v rozsahu 10.000,- Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

477/32 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro :
• T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace IČ 44740743, v částce 2 080 Kč od paní L.V., Svazarmovská 1574, Rožnov p. R. na náklady právní pomoci
• Mateřská škola 1. Máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 64123294 v částce 12 813 Kč od jako výtěžek z darů 2. Adventního koncertu pro zajištění výdajů speciální třídy pro děti s autismem.
• Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340 v částce 25.500 Kč od společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, IČ 26821532, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 2230, PSČ 756 61 na sportovní potřeby.

478/32 schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na hřbitově na ulici 5. května, která bude uzavírána mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a nájemcem hrobového místa na hřbitově na ul. 5. května (starý hřbitov), dle důvodové zprávy a zmocňuje vedoucího odboru správy majetku nájemní smlouvy s nájemci hrobových míst, dle této vzorové smlouvy, podepisovat.

479/32 schvaluje dohodu o zrušení nájemní smlouvy č. 144/2009/OSM/NAB o nájmu části pozemku p.č. 842/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na veřejném pohřebišti na Láni uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajimatelem a společností Pe GAZ International, a.s., se sídlem: Masarykovo náměstí 62, 798 52 Konice, IČ: 25551825, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

480/32 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B14-515 a pronájem nebytového prostoru č. 8 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o nájmu nebytového prostoru na dobu jednoho měsíce a smlouvu o kauci s paní Š.K., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

481/32 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemku p. č. 2778/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi paní M.K., bytem Frenštát pod Radhoštěm a panem J.V. Rožnov pod Radhoštěm jako osobami povinnými a městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

482/32 uděluje souhlas společnosti Forman Adamec a. s., Bohuslava Martinů 2103/6, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25897276, k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší – VZT jednotka zajišťující větrání a vytápění spalováním zemního plynu (výkon cca 220 kW) nově navrhované sportovní tenisové haly - na pozemcích výše uvedené společnosti p. č. 2187/1 a 2189 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci akce „Novostavba sportovní haly“, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku informovat výše uvedenou společnost o tomto souhlasu.

483/32 vyhlašuje záměr na pronájem garáže č. 16 o výměře 24 m2 v bytovém domě č.p. 1774 na ulici Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

484/32 vyhlašuje záměr na pronájem pozemků p.č. 616 o výměře 1.881 m2 a p.č. 622 o výměře 1.141 m2, vše v k.ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Hážovice, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

485/32 nevyhlašuje záměr na převod částí pozemků p.č. 44 o výměře cca 190 m2 a p.č. 3619/2 výměře cca 46 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy.

486/32 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3601/10 o výměře 120 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle přiloženého katastrálního snímku za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč a nájemní smlouvu se společností G.W. mont, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2312, IČ: 27772225, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

487/32 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP (1. projektová dokumentace) a pro zadání a provedení stavby – DZS a DPS (2. projektová dokumentace) na stavbu Revitalizace území mezi Nádražní ulicí a jihozápadním obchvatem města, kterým je společnost EP Rožnov, a.s. se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 451 93 631 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností EP Rožnov, a.s., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

488/32 jmenuje v rámci zadávacího řízení na dodávku stavby „Čistá řeka Bečva II“ členy komise pro otevírání obálek, členy komise pro posouzení kvalifikace a členy komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky. Seznam členů komisí a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení.

489/32 schvaluje „smlouvu č. 10063443 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „Energetické úspory v MŠ 1. máje 864 Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11,IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

490/32 schvaluje prodejní ceny publikací vydávaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy tohoto podání.

491/32 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.02.2012 a stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 127 s účinností od 01.02.2012.

492/32 schvaluje termín konání dvoudenního Josefského jarmarku ve dnech 16. a 17. března 2012 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Josefského jarmarku. Rada města ukládá ředitelce organizace zabezpečit konání tohoto jarmarku.

493/32 bere na vědomí rezignaci pana M.B. na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.
Rada města osvědčuje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, že členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová se stal místo pana M.B. dnem 20.12.2011 pan J.K.

494/32 schvaluje dle důvodové zprávy výpověď smlouvy o dílo č. 1/97, evidované pod číslem 000004/1997/OMIS/DIL/SCAN, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikající fyzickou osobou - panem Z.N., místo podnikání 1. máje 1036, Valašské Meziříčí, IČ: 42034396, která nabyla účinnosti dne 2.1.1997. Rada města ukládá starostce města tuto výpověď podepsat.

495/32 ukládá městskému úřadu úkoly:
1. stanovit postup vymáhání případné škody vůči panu J.V. z důvodu jeho nečinnosti při vymáhání dlužného nájemného z bytů ve vlastnictví města v termínu do 31.01.2012,
2. průběžně provádět kontrolu aktuálnosti zpracovaných podání na radu města přes server dálkového přístupu pro členy rady města,
3. zpracovat systém provádění kontrol u poplatníků místního poplatku za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v termínu do 10.02.2012.

496/32 ukládá ředitelce příspěvkové organizaci T klub - kulturní agentura, paní L.V. úkol zorganizovat v roce 2012 předvánoční trhy. V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním trhů zpracuje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora a smlouvu o užívání prodejního místa.

497/32 ukládá předsedům všech komisí zřízených Radou města Rožnov pod Radhoštěm úkol zpracovat zprávu o činnosti příslušné komise za rok 2011 v termínu do 29.02.2012.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 13:22:48 - aktualizováno 12.3.2014 15:05:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load