Usnesení z 33. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 33. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 06.02.2012

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

498/33
pověřuje Ing. M.H., zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm, zařazeného do městského úřadu, finančního odboru, zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm před správními orgány všech stupňů a soudy všech stupňů ve správním a soudním řízení o výkonu rozhodnutí (exekuce) v rozsahu, dle důvodové zprávy.

499/33 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Úklidové a pomocné práce na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je pan F.M.,Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 71580859 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – panem F.M., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

500/33 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zvonička Tylovice na pozemku p.č. 580/1 v k.ú Tylovice “, kterým je pan J.V., Dolní Bečva č.p. 458, IČ: 73197076 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – panem J.V., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

501/33 revokuje své usnesení č. 314/21 ze dne 19. 9. 2011 a schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zastávky Hážovice“, kterým je společnost BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, 755 01 Vsetín, IČ 47973749 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností BS Vsetín, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

502/33 schvaluje smlouvu o vypořádání dluhu s prohlášením o uznání dluhu s dlužníkem paní M.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města a smlouvu o vypořádání dluhu podepsat.

503/33 schvaluje smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, IČ: 72496991, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

504/33 schvaluje hromadnou pojistnou smlouvu č.15946149 pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a ČSOB Pojišťovnou a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, 53218 Pardubice, IČ: 45534306, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto pojistnou smlouvu podepsat.

505/33 schvaluje výpověď smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4 na odběrná místa dle důvodové zprávy a ukládá starostce města výpověď podepsat.

506/33 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 202, č. 310 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu bytu č. B76-903 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 68 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 30. 9. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

507/33 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 8 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 5. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

508/33 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

509/33 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Pod mokly, IČ: 24729035 (p. č. 644/12 v k. ú. Hážovice),
2. pan P.V., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
3. paní M.B., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
4. Ing. J.B., Olomouc, paní M.B., Praha (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
5. pan J.Z. a paní A.Z. , Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

510/33 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 2261/12, 2262/3, 2262/32, 2264/2, 2349/12, 2354/10, 3701/73 a 3701/109 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Košíkář ská, Dolní Paseky)
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, (p. č. 7/1 v k. ú. Tylovice – u Hážovky)
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

511/33 ruší bod 2) svého usnesení č. 432/30 ze dne 05.12.2011, tj. smlouvu č. 205/2011/OSM/SOB/3 se společností ČEZ Distribuce, a. s. a schvaluje novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 3601/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Meziříčská) se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

512/33 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu splaškové kanalizace na a v pozemcích p.č.1866/1, p.č.1866/3, p.č.3685, p.č.3642/4 a p.č.3642/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové IČ 42196451 jako subjektem s právem hospodařit s pozemky a městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

513/33 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 7268/108844 na stavebním pozemku p. č. st. 1996/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pod bytovým domem čp. 1159 na ulici 1. máje, pro pana J.H., dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

514/33 vyhlašuje záměr na pronájem částí pozemku p.č. 48 o výměře 51 m2 ve prospěch D.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm a části p.č. 48 o výměře 43 m2 ve prospěch D.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a přiloženého katastrálního snímku a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

515/33 vyjadřuje podporu výstavby rodinných domů, veřejné dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Dubková v Rožnově pod Radhoštěm. Za účelem stanovení podmínek pro výkup technické infrastruktury od Družstva stavebníků Dubková, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29394996 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje pracovní skupinu ve složení dle důvodové zprávy.

516/33 schvaluje smlouvu o zřízení a provozování přípojky vody a užívání vodojemu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm,IČ:00098604 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

517/33 1) schvaluje dodatek č. 1 mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu č. 223/2011/OSM/MAN se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.
2) v souladu s vnitřním předpisem společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. – „Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu“ schvaluje podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm“, uvedené ve výzvě k podání cenové nabídky; výzva k podání cenové nabídky je přílohou tohoto usnesení.

518/33 schvaluje smlouvu o dílo projektové žádosti individuálního projektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“ připravovaného v rámci integrovaného projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ – IVVS ZK, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ: 00304271) a JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ: 46961429, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

519/33 schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu s názvem: „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ: 00304271) a Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

520/33 schvaluje „smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2012/0009/OKP“ na akci „Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

521/33 schvaluje zvýšení platových tarifů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, dále schvaluje ponechání příplatků za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm ve stávající výši, dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu městského úřadu vyhotovit platové výměry jednotlivým ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a starostce města tyto platové výměry podepsat.

522/33 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s Mgr. J.T., Rožnov pod Radhoštěm, paní B.D., Rožnov pod Radhoštěm, panem B.V., Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48741396 a společností Grafia Nova s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65142471 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

523/33 schvaluje licenční smlouvu uzavíranou s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

524/33 1) jmenuje členem sociální komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm Mgr. E.U., vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a Ing. S.V., pracovnici sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dle bodu č. 1 důvodové zprávy tohoto usnesení.
2) pověřuje paní B.M. k jednání za účelem nalezení vhodných prostor pro provozování poradny Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ( dále jen „SONS“) dle přílohy č.1 - zápisu ze sociální komise ze dne 23.11.2011 a přílohy č.2 žádosti SONS ze dne 31.10.2011.
3) uděluje Mateřské škole 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizaci, IČ 64123294 souhlas k pronájmu nebytových prostor v budově mateřské školy na ul. 1 máje 864 v Rožnově pod Radhoštěm na dobu neurčitou Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., se sídlem 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49562878 a pověřuje paní D.Č., ředitelku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace, k podpisu nájemní smlouvy s Klubem seniorů na dobu neurčitou.

525/33 ruší své usnesení č. 347/27 ze dne 15.5.2001 o výkonu funkce opatrovníka a součastně pověřuje Bc. R.K., zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm, zařazeného do městského úřadu, sociálního odboru, výkonem funkce opatrovníka osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům, dle důvodové zprávy.

526/33 ruší své usnesení č. 1013/48 ze dne 12.1.2009 o výkonu funkce opatrovníka a součastně pověřuje Bc. K.P., zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm, zařazenou do městského úřadu, sociálního odboru, výkonem funkce opatrovníka osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům, dle důvodové zprávy.

527/33 schvaluje vnitřní předpis číslo 1/2012 „Pravidla pro vyřizování žádostí o informace“.

528/33 jmenuje komisi pro vypracování návrhu řešení týkající se provozování hazardních her prostřednictvím výherních hracích přístrojů, interaktivních video loterijních terminálů a technických hracích zařízení povolovaných podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na území města Rožnov pod Radhoštěm ve složení dle důvodové zprávy.

529/33 ukládá vedoucímu odboru projektového řízení úkol zpracovat přehled o dotačních titulech, které nyní město čerpá, nebo které jsou nyní rozpracovány v termínu do 29.02.2012. Dále mu ukládá úkol zpracovat přehled o všech možnostech čerpání dotací ze všech dostupných tuzemských i unijních zdrojů v termínu do 29.02.2012. Tento přehled bude měsíčně aktualizován.

530/33 schvaluje podání podnětu k výkonu dohledu uvnitř Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc.

531/33 doporučuje schválení grantových žádostí v sociální oblasti ve výši částky, která byla schválena v rozpočtu města na rok 2012. Potřeba pokrytí dalších požadavků bude vyřešena rozpočtovým opatřením v dubnu 2012.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:22:58 - aktualizováno 12.3.2014 15:05:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load