Usnesení z 34. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 34. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 20.02.2012

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

532/34
doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit plánovací smlouvu č. 31/2012/OSM/INO na výstavbu a převod technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita „Za Sokolovnou – I. etapa“ s individuálními stavebníky:
paní M.F. 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Hrnčířská 2020
pan J.S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342,
paní R.S. , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 919,
pan Z.M., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1556,
manželé P.Z. a N.Z., oba 756 53 Vidče 509,
pan Z.H., 717 00 Ostrava, Bartovice, U Důlňáku 249/36, dle důvodové zprávy.

533/34 1) vyhlašuje záměr na budoucí prodej části pozemku p.č. 1012/2 o výměře 68 m2, části pozemku p.č. 3601/1 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 3601/1 o výměře 5 m2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou 25, IČ 25110161, Praha dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zveřejnit tento záměr na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí smlouvě kupní pro projednání Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm
2) doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit smlouvu o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na a v pozemcích p.č. 1012/2, p.č. 1012/20, p.č. 1012/21 a p.č. 3601/1 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha, dle důvodové zprávy.

534/34 schvaluje zahraniční služební cestu pana V.M. do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 21.2.- 22.2.2012, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 10% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

535/34 schvaluje bezúplatnou smlouvu o právu provést stavbu - „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ROŽNOVSKÉ BEČVĚ V KM 13,995 - 15,170“ a - „PŘELOŽKA SÍTÍ V RÁMCI AKCE PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ROŽNOVSKÉ BEČVĚ V KM 13,995 - 15,170“) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Tyršovo nábřeží, protilehlý břeh) na pozemcích (viz příloha č.2 smlouvy o právu provést stavbu) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm - se stavebníkem Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 13:23:48 - aktualizováno 12.3.2014 15:05:11 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load