Usnesení z 35. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 35. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 12.03.2012

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

536/35
bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti správce daně (finančního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm) týkající se výběru, ubytovacích poplatků“.

537/35 vyřazuje nepotřebný majetek města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační komise ze dne 21.12.2011 a 9.2.2012 a ukládá městskému úřadu vyřadit tento majetek dle platných vnitřních předpisů města.

538/35 bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Rožnov pod Radhoštěm k 31.12.2011 a ukládá úkol finančnímu odboru a odboru správy majetku sjednotit evidenci majetku s evidencí vedenou katastrálním úřadem.

539/35 schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí daňového poradenství mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a daňovým poradcem Ing. J. T., bytem Havířov – Město, PSČ 736 01, IČ 47173548,
2) smlouvu o poskytnutí daňového a účetního poradenství mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a daňovým poradcem Ing. J.T., bytem Havířov – Město, PSČ 736 01, IČ 47173548.

540/35 schvaluje smlouvu o vypořádání dluhu s prohlášením o uznání dluhu s dlužníkem paní L.H. bytem Chomutov, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města smlouvu o vypořádání dluhu podepsat.

541/35 schvaluje pojistnou smlouvu č.8052459811 na havarijní pojištění vozidel ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a ČSOB Pojišťovnou a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem 53218 Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458, IČ: 45534306, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto pojistnou smlouvu podepsat.

542/35 revokuje své usnesení č. 501/33 z 06.02.2012 a ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Zastávky Hážovice“, dle důvodové zprávy.

543/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 217 a č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 24 a č. 37 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B26-505 a č. B21-522 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. 14 a č. 11 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 31. 3. 2015 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

544/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 104 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 23 a č. 29 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B25-504, č. B28-512, B48-714 a č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. 13, č. 12 a č. 48 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

545/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107, č. 201, č. 203, č. 212, č. 215, č. 305, č. 312, č. 317 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8, č. 43 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N81-707 a č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 71 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 30. 9. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

546/35 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28, č. 68, č. 70 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N49-507, č. B56-710, č. B50-716 a č.B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. 46 a č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31. 3. 2012. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

547/35 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B15-516 a pronájem nebytového prostoru č. N90 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o nájmu nebytového prostoru na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

548/35 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

549/35 schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. B35-617 a dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemcem tohoto bytu a nebytového prostoru dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto dodatky podepsat.

550/35 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. manželé B., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
2. pan K.K., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
3. pan P.Š. Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Uhliska)
4. pan S.J a paní H.J., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
5. paní R.S., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3582 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Uhliska)
6. paní R.Š., Rožnov pod Radhoštěm, pana M.O. Zubří (p. č. 644/12 v k. ú. Hážovice, Končiny),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

551/35 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 1399/20 a 3615/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Lesní),
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 61/1, 67/2 a 70 v k. ú. Tylovice – u hřiště Harcovna),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

552/35 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu nad pozemky a na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 – umístění přesahu lodžií – pozemky p. č. 1262 a 6151 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. Května,
2. Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 – umístění přesahu střechy – pozemky p. č. 1279/2, 1281/5 a st. p. č. 1641/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kulturní
3. Ing. J.Š. – umístění přesahu nástavby – pozemek p.č. 1291/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, OD Láz,
4. paní R.S., Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu – pozemky p. č. 830/2 a 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Nad Sokolovnou,
5. paní R.Š., Rožnov pod Radhoštěm, pan M.O., Zubří – připojení sjezdu – pozemek p. č. 644/12 v k. ú. Hážovice, Končiny
6. paní R.Š., Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu – pozemek p. č. 644/12 v k. ú. Hážovice, Končiny,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

553/35 schvaluje nájemní smlouvu a pronájem pozemků p.č. 616 o výměře 1.881 m2 a p.č. 622 o výměře 1.141 m2, vše v k.ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se Sborem dobrovolných hasičů Hážovice, Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice 2168, IČ: 65888375, za symbolickou cenu nájmu ve výši 1 Kč, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města předloženou nájemní smlouvu podepsat.

554/35 schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1143/16 o výměře 16 m2 v k.ú. Tylovice, mezi Českou republikou – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 62933591 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem za nájemné v celkové výši 500 Kč/rok,dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

555/35 uděluje souhlas v souladu s čl. IX. odst. 2. nájemní smlouvy č. 150/2011/OSM/NAB uzavřené dne 26.10.2011 k podnájmu ideální poloviny pronajatého nebytového prostoru v domě č.p. 1059 na ulici 1. máje ve prospěch pana J.K., bytem Mořkov, IČ:13018311, za podmínky, že příslušný stavební úřad vydá povolení ke změně účelu užívání, aby pronajatý nebytový prostor mohl být užíván k prodeji pečiva a masných výrobků. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit písemně nájemci udělení podmíněného souhlasu s podnájmem dle důvodové zprávy.

556/35 uděluje souhlas s účinností od 01.01.2013 ke zvýšení částky do fondu oprav bytového domu na ul. Lesní 2330 ze stávajících 15 Kč/m2/měsíc na 20 Kč/m2/měsíc za každou bytovou jednotku, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu oznámit toto rozhodnutí písemně Společenství vlastníků Lesní 2330.

557/35 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 11270/100000 na stavebním pozemku p. č. st. 1191 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod bytovým domem čp. 896 na ulici Julia Fučíka, pro paní A.L., dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

558/35 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. st. 736 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 1747/1 o výměře cca 750 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana P.D., Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

559/35 vyhlašuje záměr na prodej částí pozemku p.č. 1291/16 o celkové výměře 38 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ing. J.Š., Modřice, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

560/35 vyhlašuje záměr na prodej částí pozemku p.č. 1012/2 o výměře 284 m2 a částí pozemku p.č. 3601/1 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana P.Z., Frenštát p.R., dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

561/35 vyhlašuje záměr na směnu:
celý pozemek p.č. st. 4405 – zastavěná plocha o výměře 166 m2, celý pozemek p.č. 1543/87 – ostatní plocha o výměře 202 m2, celý pozemek p.č. st. 4312 – zastavěná plocha o výměře 129 m2 , celý pozemek p.č. st. 4313 zastavěná plocha o výměře 81 m2 včetně objektu obč. vybavení na p.č. st. 4313., nový pozemek p.č. 1512/5 – ostatní plocha o výměře 144 m2., odměřený oddělovacím geometrickým plánem CAD-PRO s.r.o., č.: 5217- 7211/2012 , část pozemku p.č. 1543/2 – ostatní plocha o výměře 2250 m2, odměřenou oddělovacím geometrickým CAD-PRO s.r.o. č. 4079-7311/2005 a nově označenou jako p.č.1543/89, vše v k.ú. Rožnov p.R. a celý pozemek p.č. 1208 - orná půda o výměře 140 m2 v k.ú. Tylovice, vše ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00098604 za část pozemku p.č. 1617/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 20468 m2 v k.ú. Rožnov p.R., odměřenou oddělovacím geometrickým plánem CAD-PRO s.r.o. č. 5218-7221/2012 a nově označenou jako p.č. 1617/4 v k.ú. Rožnov p.R., celý pozemek st. p.č. 4350 – zastavěná plocha o výměře 1 m a celý pozemek st. p.č. 4817 – zastavěná plocha o výměře 70 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitel-stvem města.

562/35 schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 142/2011/IO/DIL na realizaci stavby „ODVODNĚNÍ OBJEKTU ZŠ VIDEČSKÁ“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

563/35 schvaluje „dodatek č. 01 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0110/OKP“ na akci „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R.“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

564/35 jmenuje:
1) Mgr. I.S., Rožnov p. R. a paní Z.M., Rožnov p. R. členy školské rady ustanovené při Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
2) Mgr. L.R., Rožnov p. R. a paní S.B., Rožnov p. R. členy školské rady ustanovené při Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
3) Pana R.K., Rožnov p. R. a paní L.V., Rožnov p. R. členy školské rady ustanovené při Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, s účinností ode dne 12.3. 2012, dle důvodové zprávy.

565/35 vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:
- Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
- Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
- Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
- Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace.

566/35 schvaluje dle důvodové zprávy výpověď smlouvy, evidované pod číslem 00005/1997/OMIS/OS/SCAN, o poskytování telekomunikačních služeb u ENERGOAQUA, a.s., uzavřené dne 30.5.1997 mezi Městem Rožnov p.R. a společností ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461. Rada města ukládá starostce města tuto výpověď podepsat.

567/35 1) ruší usnesení č. 485/37 z 26.3.2002,
2) bere na vědomí zprávu o místech uzavírání manželství určených Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm,
3) stanoví dobu pro uzavírání manželství na 1. pátek a 1. a 3. sobotu v měsíci. V případě, že na tuto stanovenou dobu připadne státní svátek, datum konání jarmarku nebo jiné společensko-kulturní akce, jejímž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Rožnov pod Radhoštěm, stanoví se doba pro uzavírání manželství na pátek a sobotu v následujícím týdnu po datu státního svátku nebo konání jarmarku nebo jiné společensko-kulturní akce.

568/35 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, uzavřené dne 18.5.2006 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem, Praha 1, Růžová 6, čp. 943, IČ 00001279, ve znění pozdějších dodatků, a evidované STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s.p. pod č. 150/2006/CDBP/OÚ. Současně ukládá starostce města výše uvedený dodatek podepsat.

569/35 pověřuje zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm, zařazenou do městského úřadu, sociálního odboru, Ing. S.V. výkonem funkce opatrovníka osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům, dle důvodové zprávy.

570/35 schvaluje „Zásady pro vyplácení odměn předsedům a členům komisí zřizovaných Radou města Rožnova pod Radhoštěm“.

571/35 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství, mládeže a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.04.2012 a stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 128 s účinností od 01.04.2012, dle důvodové zprávy.

572/35 schvaluje změnu organizační struktury oddělení vnitřních věcí a odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.04.2012 dle důvodové zprávy.

573/35 na základě schváleného dokumentu „Podmínky a pravidla pro organizátora“schvaluje návrh rozpočtu Josefského jarmarku, který se koná ve dnech 16. a 17. března 2012 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm.Markéta Blinková
Starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:23:55 - aktualizováno 12.3.2014 15:04:57 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load