Usnesení z 37. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 37. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 2.04.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

575/37
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2012 v rozsahu 500 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

576/37 schvaluje odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

577/37 schvaluje smlouvu o poskytování služby sledování insolvence mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností i4b s.r.o. se sídlem Bělá 45, 747 23 Bělá, IČ 27799735.

578/37 schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-V-10/2012 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

579/37 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 10. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

580/37 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 102 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, v obou případech k 30. 4. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

581/37 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

582/37 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

583/37 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. paní R.S., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Nad Sokolovnou)
2. pan J.S., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Nad Sokolovnou)
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 2257/19 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Košíkářská),dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

584/37 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemku p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Dolní Paseky) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

585/37 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1. paní L.Š., Modřice – připojení sjezdu – pozemky p. č.1291/16 a 4849/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, OD Láz
2. pan J.S., Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu – pozemek p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Nad Sokolovnou,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

586/37 schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 235/2008/OSM/NAB ze dne 6.1.2009 uzavřenou s Ing. M.D., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

587/37 schvaluje pronájem celého pozemku p.č. 2324/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a změnu smlouvy o nájmu pozemku č. 1/1995/OSM/NAB/SCAN ze dne 20.3.1995, uzavřenou s panem P.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění výměry pronajatých ploch a výše nájemného na 3.069,-Kč/rok, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města takto změněnou nájemní smlouvu podepsat.
Rada města současně neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 3702/1 a části p.č. 2325/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o celkové výměře 81 m2 ve prospěch manželů H., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

588/37 neschvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 2235/1 o výměře cca 105 m2 a p.č. 2231/13 o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy.

589/37 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 2971 o výměře 43 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Ostravská ul., ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, panu L.K., Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

590/37 schvaluje zadání zpracování studie na „Stavební úpravy kina Panorama, Rožnov pod Radhoštěm“ ve 3 variantách, dle důvodové zprávy, a ukládá vedoucímu odboru investic zajistit zpracování této studie.

591/37 schvaluje „Smlouvu č. ÚRR D- 2012/0006/OKP o poskytnutí dotace na individuální projekt „Jurkovičova rozhledna v Rožnově p. R.“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

592/37 schvaluje použití znaku města Rožnova pod Radhoštěm v rámci propagace projektu Na kole dětem, dle důvodové zprávy. Znak města může být použit na webových stránkách projektu www.nakoledetem.cz, na plakátech akce Na kole dětem (výtisk 10 tis. ks) a na letácích této akce (výtisk 10 tis. ks).

593/37 1) odvolává paní Mgr. I.S., Rožnov p. R. z funkce člena školské rady ustanovené při Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, s účinnosti k 2.4. 2012,
2) jmenuje paní Mgr. K.P., Rožnov p. R. členem školské rady ustanovené při Základní škole Záhumení, Rožnov p.R., příspěvková organizace, s účinností ode dne 3.4. 2012, dle důvodové zprávy.

594/37 schvaluje Smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s paní L.D., Rožnov pod Radhoštěm a panem L.G., 756 51 Zašová, IČ: 73742767, dle důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

595/37 schvaluje Provozní řád pro práci s internetem a počítačem v Turistickém informačním centru města v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm úkol podepsat tento provozní řád a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Turistického informačního centra města v Rožnově pod Radhoštěm.

596/37 schvaluje Mandátní smlouvu o spolupráci při distribuci vstupenek se společností TICKETSTREAM s.r.o., se sídlem Uruguayská 438/6, Praha 2 120 00, IČ 26695944 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

597/37 1) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o poskytování závodní preventivní péče mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a MUDr. S.J., soukromým praktickým lékařem, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm, IČZ: 48739758, dle důvodové zprávy,
2) schvaluje smlouvu o poskytování pracovnělékařské služby se společností GP de Medico s.r.o., se sídlem: Pod Kyčerou 1606, Rožnov pod Radhoštěm, IČZ: 293 83 218, dle důvodové zprávy,
3) ukládá starostce města dohodu o ukončení smlouvy o poskytování závodní preventivní péče a smlouvu o poskytování pracovnělékařské služby podepsat.

598/37 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 03.04.2012 a stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 129 s účinností od 03.04.2012, dle důvodové zprávy.

599/37 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 15.04.2012 a stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 130 s účinností od 15.04.2012, dle důvodové zprávy.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:24:25 - aktualizováno 12.3.2014 15:04:24 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load