Usnesení z 39. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 39. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23.04.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

603/39
souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole Sedmikráska, o.p.s., IČ: 25853708, tj. ze současného stavu 135 žáků v základním vzdělávání na 190 žáků a s navýšením kapacity školní družiny v rejstříku škol ze současného stavu 30 žáků na 50 žáků, dle žádosti této základní školy.

604/39 jmenuje paní V. R., bytem Sídliště 6. května 1075, Zubří a pana J.Š., bytem Sladské 815, Rožnov pod Radhoštěm členy školské rady ustanovené při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, s účinností ode dne 23.4.2012, dle důvodové zprávy.

605/39 schvaluje:
1) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo D/0400/2012/KH ve výši 850.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320
2) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo D/0457/2012/KH ve výši 75.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320
3) smlouvu o poskytnutí investiční dotace číslo D/0429/2012/KH ve výši 45.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320.

606/39 1) schvaluje mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností při zadávání veřejné zakázky „Rožnov pod Radhoštěm - kontokorentní úvěr 10.000.000 Kč“, se společností RECTE.CZ s.r.o, Ostrava – Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ: 702 00.
2) rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky „Rožnov pod Radhoštěm - kontokorentní úvěr 10.000.000 Kč“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
- schvaluje podmínky zadávacího řízení k veřejné zakázce dle přílohy č.2 důvodové zprávy,
- schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku dle přílohy č. 4 důvodové zprávy,
- jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení dle přílohy č. 3 důvodové zprávy,
- ukládá vedoucímu finančního odboru městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

607/39 bere na vědomí informaci o možnostech odpočtu DPH v návaznosti na ekonomickou a neekonomickou činnost města.

608/39 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy komunikací v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností STRABAG a.s., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

609/39 schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720387760 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu uzavřenou mezi pojišťovnou Kooperativa a.s., IČ 47116617, se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 110 01 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tento dodatek č.2 podepsat.

610/39 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ:24729035 (p. č. 3708 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Sladské),
2) paní M.F., Rožnov pod Radhoštěm, pan J.S. Rožnov pod Radhoštěm, paní R.S., Rožnov pod Radhoštěm, pan P.Z. a paní N.Z., Vidče (p. č. 3600 a 830/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Nad Sokolovnou),
3) pan E.M., paní M.M., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 729/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska),
4) Z – Holding, a. s., Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715 (p. č. 3601/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

611/39 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemku p. č. 3580/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Na Drahách) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Telefónica Czech Republic,a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

612/39 schvaluje smlouvu o zřízení vzájemného bezúplatného věcného břemene váznoucích na pozemcích p.č. 1291/16, 1291/31 a 1291/39 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.Š., Modřice, dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

613/39 schvaluje úplatnou smlouvu o právu provést stavbu na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky panem Z.R. a paní L.R., Rožnov pod Radhoštěm - připojení sjezdu na místní komunikaci na pozemku p. č. 77 v k. ú. Tylovice (ul. Jurajdova), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

614/39 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Revitalizace území mezi ulicí Nádražní a Jihozápadním obchvatem města“ na a v pozemcích p. č. 3564/73, 3690/30 a 3565/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Nádražní) ve vlastnictví Charity Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

615/39 schvaluje „dodatek č. 1“ ke smlouvě o právu provést stavbu č. 18/2009/OSM/INO s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento „dodatek č. 1“ podepsat.

616/39 schvaluje pronájem garáže č. 16 v domě č.p. 1774 na ulici Kulturní za měsíční nájemné 800 Kč a nájemní smlouvu s panem M.H., Kulturní 1779, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

617/39 vyhlašuje záměr na pronájem celého pozemku p.č. 378 – ostatní plocha o výměře 239 m2 v k.ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

618/39 neschvaluje umístění reklamy na autobusovou zastávku „U Janoštíka“ na Horních Pasekách dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku o tomto rozhodnutí písemně informovat žadatelku paní D.B.

619/39 schvaluje smlouvu o nájmu a pronájem části pozemku p.č. 48 o výměře 51 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, paní D.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu a pronájem části téhož pozemku p.č. 48 o výměře 43 m2 paní D.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, v obou případech za cenu 12,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy a přiloženého katastrálního snímku a ukládá starostce města nájemní smlouvy podepsat.

620/39 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
- schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení.
- schvaluje seznam šesti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení.
- jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení.
- ukládá vedoucí odboru výstavby a územního plánování městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

621/39 schvaluje vypovězení smlouvy č. 000054/2009/OMIS/DIL o dílo a o poskytování služeb elektronických komunikací – přístupu do sítě internet uzavřenou se společností 4M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45195579, a ukládá starostce města tuto smlouvu písemně vypovědět v termínu do 30.4.2012 a ukládá vedoucímu oddělení městského informačního systému úkol zajistit instalaci WiFi připojení k internetu v prostorách Informačního centra města v Rožnově pod Radhoštěm.

622/39 schvaluje smlouvu o provizním prodeji vstupenek a pronájmu rezervačního a prodejního systému OVEx Tickets se společností TICKET ART PRAHA s.r.o., Politických vězňů 9/1531, 110 00 Praha 1, IČ 26467666 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

623/39 jmenuje paní V.G. členkou bytové komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 24.04.2012, dle důvodové zprávy.

624/39 schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl číslo VP_2012_41125 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a OSA-ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem Praha 6, Čs. armády 20, IČ: 63839997 a ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala.

625/39 schvaluje provozní řád Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat tento provozní řád a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm.

626/39 ukládá úkol vedoucímu odboru správy majetku předložit návrh na využití pozemku p.č. 1002/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v termínu do 31.5.2012.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:24:46 - aktualizováno 12.3.2014 15:03:52 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load