Usnesení z 41. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 41. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21.05.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

629/41
uděluje souhlas k výměně optického kabelu v síti televizního kabelového rozvodu „TKR Město Rožnov pod Radhoštěm“ ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

630/41 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2012 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

631/41 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města dle přílohy č. 1 a rozhoduje o rozdělení hospodářských výsledků do rezervního fondu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy k tomuto usnesení.

632/41 ve funkci zřizovatele schvaluje převod prostředků v částce 53.000,- Kč z fondu reprodukce majetku Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430, do rezervního fondu.

633/41 bere na vědomí zprávu auditorky města paní J.O. o přezkumu hospodaření města Rožnov p. Radhoštěm za rok 2011 a ukládá finančnímu odboru připravit závěrečný účet města 2011 na projednání v Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm v červnu tohoto roku.

634/41 neschvaluje dotaci SK Skialpin Pustevny Trojanovice, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 13642847 na financování nájmu panoramatických kamer.

635/41 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 10 miliónů Kč s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena podle vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvýhodnější nabídka byla nabídnuta Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 007, IČ 453 17 054. Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit úvěrovou smlouvu s tímto dodavatelem.

636/41 vydává nařízení č. 2/2012 o vymezení některých místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu a provozní řády placených parkovišť dle důvodové zprávy.

637/41 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka a montáž parkovacího automatu“, kterým je společnost WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, Radonice, IČ: 27913309 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností WSA doprava a parkování s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

638/41 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 24 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 31. 8. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

639/41 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 406 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm po úhradě dluhu nájemníkem a smlouvy o nájmu bytu č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, v obou případech do 30. 9. 2012, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

640/41 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 52, č. 68, č. 70 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. N49-507, č. B50-716, č. B56-710 a č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. 46 a č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 31. 12. 2012, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

641/41 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 76 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 5 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 30. 6. 2013, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

642/41 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 106, č. 216, č. 304 a č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10, č. 42, č. 60 a č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 15 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 6, č. 17 a č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. N51-508,č. B30-514, č. N39-526, č. N42-529, č. N43-530, č. B41-605, č. N76-701,č. B52-703, č. N71-718 a č. N77-702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. 15, č. 57 a č. 33 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 30. 6. 2015, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

643/41 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytových jednotek č. N45, č. N46, č. N47, č. N52, č. N53, č. N56, č. N57, č. N58, č. N59, č. N61 a č. N62 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek.

644/41 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 16 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

645/41 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 102 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

646/41 schvaluje pronájem bytu 2+1 č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s panem B.R. a s paní H.R. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

647/41 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní A.P. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

648/41 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní S.V. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu podepsat.

649/41 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní R.K., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu podepsat.

650/41 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky: 1) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3601/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – silnice I/35, křižovatka)
2) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 1459/1, 3730/2, 3730/5, 3730/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – silnice I/35, křižovatka)
3) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 1451/12, 3728/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – silnice I/35, křižovatka)
4) pan V.H. a paní Y.H., Zašová (p. č. 3691/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Nádražní)
5) pan P.M. a paní I.B., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Láz)
6) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ:24729035 (p. č. 3628/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Sladské), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

651/41 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemku p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Sluneční) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

652/41 schvaluje nájemní smlouvu a pronájem části pozemku p.č. 2971 o výměře 43 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Ostravská ul., ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, panu L.K., Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku, který je přílohou důvodové zprávy, a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

653/41 schvaluje kupní smlouvu a prodej movitých věcí ( 24 ks optických vláken ) v k.ú. Rožnov, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681 jako kupujícím, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

654/41 vyhlašuje záměr na prodej částí pozemků p.č. 2324/3 o výměře cca 10 m2, p.č. 3702/1 o výměře cca 62 m2 a p.č. 2325/2 o výměře cca 25 m2 ve prospěch paní L.H. a pana I.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm a částí pozemků p.č. 2324/3 o výměře cca 9 m2 a p.č. 3702/1 o výměře cca 11 m2 ve prospěch pana P.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a katastrálního snímku, který je přílohou důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně při pravit k projednání radou města.

655/41 vyhlašuje záměr na směnu pozemku p.č. 3756/2 - 1510m2, části pozemku p.č. 3756/7 - 1746 m2, části pozemku p.č. 3756/4 - 445 m2 a části pozemku p.č. 3756/1 – 860 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem 1. máje 823, IČ 15503461 za pozemky ve vlastnictví města p.č.1040/58 – 1210 m2, 1040/65 – 8178 m2, 1304/1 – 289m2, 1040/83 – 48m2, části po- zemku p.č. 1040/5 - 1029 m2 a části pozemku p.č. 3779/1 1162 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálních a ortofoto snímků, které jsou přílohou důvodové zprávy, a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

656/41 projednala žádost o budoucí odkoupení kanalizačního řadu - stavby veřejné kanalizace splaškové a dešťové a veřejné účelové komunikace v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a bezúplatný převod pozemku pod touto veřejnou účelovou komunikací od individuálních vlastníků uvedených v důvodové zprávě a jejich nabytí do vlastnictví města a doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí kupní smlouvu a budoucí nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové a dešťové a veřejné účelové komunikace v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a bezúplatný převod pozemku pod touto veřejnou účelovou komunikací od individuálních vlastníků uvedených v důvodové zprávě a jejich nabytí do vlastnictví města dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku připravit podání ke schválení Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm.

657/41 projednala žádost o odkoupení kanalizačního řadu - stavby veřejné kanalizace splaškové a dešťové v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana A.R. a paní M.R., Solanec pod Soláněm a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové a dešťové v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana A.R. a paní M.R., Solanec pod Soláněm za cenu ve výši 60 % nákladů fakturovaných zhotovitelem stavby do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku připravit podání ke schválení Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm.

658/41 schvaluje dohodu o narovnání č. 080/2012/IO/INO v rámci realizace stavby „ODVODNĚNÍ OBJEKTU ZŠ VIDEČSKÁ“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

659/41 bere na vědomí smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ: 00304271) a Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm tuto smlouvu schválit. Rada města Rožnova pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm.

660/41 schvaluje „dodatek č. 01 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2012/0009/OKP“ na akci „Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

661/41 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení realizace zakázky „Rozhlasového varovného systému města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost EMPEMONT, s.r.o. se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01, Valašské Meziříčí, IČ 27772179 a smlouvu o dílo dle zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností EMPEMONT, s.r.o. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

662/41 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na provedení realizace zakázky „Zpracování digitálního povodňového plánu města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost ŠINDLAR, s.r.o. se sídlem Na Brně 372//2, 500 06, Hradec Králové, IČ 26003236 a smlouvu o dílo dle zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností ŠINDLAR, s.r.o. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

663/41 potvrzuje, že:
- paní M.K., bytem Moravská 1442, Rožnov pod Radhoštěm, je od 1. srpna 2012 ředitelkou Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem ul. 5. května 1701, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70887659, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let;
- paní D.Č..1953, bytem Dubková 887, Rožnov pod Radhoštěm, je od 1. srpna 2012 ředitelkou Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace, se sídlem ul. 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 64123294, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let;
- paní V.P., bytem Svazarmovská 1692, Rožnov pod Radhoštěm, je od 1. srpna 2012 ředitelkou Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918678, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let;
- paní A.M., bytem Hážovice 2172, Rožnov pod Radhoštěm, je od 1. srpna 2012 ředitelkou Mateřské školy 5. Května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace, se sídlem ul. 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918694 v pracovním poměru na dobu určitou 6 let,
- paní R.M., bytem Sluneční 2381, Rožnov pod Radhoštěm, je od 1. srpna 2012 ředitelkou Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem ul. Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918643, v pracovním poměru na dobu 6 let.
2) Ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu vystavit ředitelkám mateřských škol uvedených v bodě 1 potvrzení o prodloužení jejich pracovního poměru na dobu určitou 6 let a starostce města tato potvrzení podepsat.

664/41 schvaluje Smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součástí licencí k užití díla s panem J.R., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

665/41 schvaluje úpravu „Provozního řádu Jurkovičovy rozhledny“ v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat tento provozní řád a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm.

666/41 schvaluje zahraniční služební cestu starostky a místostarosty do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 22.6.2012 a 23.6.2012, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 10% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

667/41 vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace. Jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, ve složení: předseda komise pan D.D., ostatní členové pan I.J. (za zřizovatele), paní O.V. (za krajský úřad), pan D.V. (odborník v oblasti správy, organizace a řízení školství), paní O.Č. ( za pedagogické pracovníky školy), paní B. D. (za školskou radu) a pan I.S. (za Zlínský inspektorát České školní inspekce). V případě, že pan I.J. nepotvrdí svou účast v konkursní komisi do 25. května 2012, bude dalším členem konkursní komise za zřizovatele paní starostka.

668/41 schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, uzavřené dne 18.5.2006 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem, Praha 1, Růžová 6, čp. 943, IČ 00001279, ve znění pozdějších dodatků, a evidovaná STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s.p. pod č. 150/2006/CDBP/OÚ. Současně ukládá starostce města výše uvedený dodatek podepsat.

669/41 schvaluje konání akce „Vítání občánků“ v rozsahu finančních nákladů 400,- Kč/1 dítě ve struktuře:
- dárek v hodnotě cca 300,- Kč (např. stavebnice),
- květina pro matku 80,- Kč,
- občerstvení pro děti 20,- Kč.
Zároveň ukládá finančnímu odboru připravit na jednání zastupitelstva města, konaného v červnu tohoto roku, návrh rozpočtového opatření na zvýšení rozpočtu odboru kanceláře starosty ve výši 14 000,- Kč.

670/41 odvolává z funkce členky sociální komise paní Z.O.

671/41 ukládá úkol:
1) Odboru správy majetku zpracovat přehled záměru odkupu sítí ve výhledu 10 let ve vazbě na čerpání fondu technické infrastruktury s termínem splnění úkolu do 30.6.2012.
2) Odboru správy majetku zpracovat novelu zásad pro odkup vybudovaných sítí a infrastruktury do majetku města. V případě odkoupení sítí v celkové částce do 100.000,- Kč umožnit jednorázové zaplacení, nikoliv v pěti splátkách. Při jednorázovém zaplacení dle předchozí věty by kupní cena vykupovaného majetku byla o 10 % nižší.
3) Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu vypracovat zásady pro vyplácení odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm s termínem splnění úkolu do 30.6.2012.
4) Městskému úřadu zpracovat konečné znění podání, důvodových zpráv a textu usnesení, včetně všech souvisejících příloh nejpozději ve středu do 17. hodin, která předchází termínu jednání rady města. Na pozdější aktualizace a doplnění nebude brán zřetel a tato aktualizovaná, nebo dodatečná podání nebudou radou města projednána.Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:25:05 - aktualizováno 12.3.2014 15:03:22 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load