Usnesení z 44. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení) )

z 44. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23.07.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

713/44
schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstní 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 a T klub – kulturní agenturou, příspěvkovou organizací, se sídlem Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 44740743 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

714/44 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

715/44 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštem a smlouvu o kauci s panem M.Č., zastoupeným opatrovníkem paní S.V. dle důvodové zprávy. Rada města dále schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o kauci s manželi K., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu, smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

716/44 neschvaluje přednostní pronájem bytu paní M.Ch. dle důvodové zprávy.

717/44 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 1002/32 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Zeměděl ská)
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 753 v k. ú. Tylovice – ul. Tvarůžkova)
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 667/3 a 667/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
4) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 95/2 v k. ú. Tylovice – ul. Jurajdova)
5) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 606 v k. ú. Tylovice – ul. Za Hážovkou)
6) ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3780/2 a 3780/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoš těm)
7) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3780/4, 3780/5, 3781/4 a 3781/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm)
8) pan P.B. , Odry (p. č. 1143/78 v k. ú. Tylovice, Horní Dráhy)
9) pan P.B., Odry (p. č. 1143/78 v k. ú.Tylovice, Horní Dráhy)
10) pan P.K a paní S.K., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 2359/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Láz), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

718/44 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích p. č. 2091/37 a 2815/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Pod Chlácholovem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 5254-76/2012 se stavebníkem - oprávněným z věcného břemene - paní L.Z., Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

719/44 schvaluje smlouvu o výpůjčce a výpůjčku části pozemku p.č. 2257/19 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 32m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch paní J.V., bytem Šlapetova 717, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu o výpůjčce podepsat.

720/44 schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB s Městskými lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027, spočívající v rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 1617/1 o výměře 143.626 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a zvýšení nájemného na 4.000.000,- Kč a úpravě práv a povinností nájemce, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 7 nájemní smlouvy podepsat.

721/44 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 3779/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a katastrálního snímku, který je přílohou důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

722/44 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. p.č. 1747/4 o výměře cca 262 m2 a pronájem části pozemku p.č. 1747/4 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle odměření geometrickým plánem a katastrálního snímku, ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

723/44 vyhlašuje záměr na směnu nově odměřených pozemků p.č. 3708/2 o výměře 130m a p.č. 3708/9 o výměře 10m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní D.H. za nově odměřený pozemek p.č. 3708/6 o výměře 128m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

724/44 vyhlašuje záměr na směnu nově odměřeného pozemku p.č. 2111/5 o výměře 14m2 ve vlastnictví pana V.K. a paní L.K. a paní A.L., nově odměřeného pozemku p.č. 2109/18 o výměře 7m2 ve vlastnictví pana V.K. a paní L.K., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za nově odměřené pozemky p.č.3634/8 o výměře 35 m2 , p.č. 2109/17 o výměře 12m2, p.č.3634/7 o výměře 12m2 a díl „a“ pozemku p.č. 2778/25 o výměře 1m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

725/44 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 144/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská ul., ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana J.S., Hrnčířská 2249, Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

726/44 vyhlašuje záměr na darování pozemku p.č. 296/2 – zahrada o výměře 330 m2 v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch obce Dolní Bečva dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

727/44 ruší své usnesení č. 655/41 ze dne 21.5.2012 a vyhlašuje záměr na směnu nově odměřených pozemků p.č. 3756/7 o výměře 4329m2, pozemku p.č. 3761/7 o výměře 177 m2, pozemku p.č. 3760/2 o výměře 520 m2 a pozemku p.č. 3756/9 o výměře 269 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem 1. máje 823, IČ 15503461 za pozemky ve vlastnictví města p.č.1040/58 o výměře 1210 m2, p.č. 1040/65 o výměře 8178 m2, p.č. 1304/1 o výměře 289m2, části pozemku p.č. 1040/5 o výměře 1029 m2 a části pozemku p.č. 3779/1 o výměře 1162 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle geometrických plánů č. 5252-21/2012 - Versta Rožnov, s.r.o. a č. 5256-62/2012 a č. 5255-61/2012 - pana J.K. a ortofoto snímků, které jsou přílohou důvodové zprávy, a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

728/44 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby REVITALIZACE ÚZEMÍ MEZI ULICÍ NÁDRAŽNÍ A JIHOZÁPADNÍM OBCHVATEM, kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ 28659261 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – KÁMENBAU s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

729/44 1) rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ o provedení realizace stavby v souladu s návrhem dle změnového listu č.1 dle důvodové zprávy,
2) schvaluje změnový list č. 1 včetně všech příloh,
3) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 112/2011/IO/DIL, který bude změnu č.1 řešit a předložit jej ke schválení na jednání rady města v srpnu tohoto roku.

730/44 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci realizace stavby „Revitalizace území ulicí Nádražní a Jihozápadním obchvatem“. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

731/44 schvaluje „dodatek č. 02 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0110/OKP“ na akci „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R.“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek ke smlouvě podepsat.

732/44 schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo D/1578/2012/KUL na stavební obnovu zvoničky z 19. století v k.ú. Tylovice, se Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21 , Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

733/44 schvaluje smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s panem J.K., Bajerova 120, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 71928596 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

734/44 1) jmenuje paní K.K., Rožnov pod Radhoštěm na pracovní místo ředitelky Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 45211761, na dobu 6 let od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018,
2) ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu vystavit paní K.K. jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené školy a starostce města toto jmenování podepsat.

735/44 schvaluje
1) darovací smlouvu na přijetí finančních darů na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 10 000,- Kč od společnosti RADEKOV spol. s r.o., IČ: 41035933;
2) darovací smlouvu na přijetí finančních darů na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 5 000,- Kč od společnosti Česká spořitelna, a.s.. IČ:45244782;
3) darovací smlouvu na přijetí finančních darů na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 70 000,- Kč od společnosti .A.S.A. spol. s r.o., IČ: 45809712.

736/44 schvaluje výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za rok 2012 dle důvodové zprávy.

737/44 projednala opatření na základě výsledku inspekční zprávy Zlínského inspektorátu České školní inspekce č.j. ČŠIZ-267/12-Z dle důvodové zprávy a pověřuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu přípravou realizace přijatých opatření na základě uvedené inspekční zprávy a ukládá starostce města tato opatření podepsat.

738/44 bere na vědomí zprávu ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace o výsledcích hospodaření knihovny za období 2007-2011 a komentář ke statistickým údajům za období 2010-2011.

739/44 1)bere na vědomí návrh systému hodnocení ředitelů příspěvkových organizací dle důvodové zprávy,
2)ukládá odboru školství mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu zpracovat tento návrh do podoby pokynu rady města a předložit jej na další zasedání rady města po zapracování připomínek.

740/44 neschvaluje bezplatný vstup na Jurkovičovu rozhlednu návštěvníkům akce Valašská zahrada 2012 a použití znaku města Rožnov pod Radhoštěm na propagačních materiálech vydávaných Společností Valašské nemovitosti k akci Valašská zahrada 2012.

741/44 schvaluje dodatek číslo 4 smlouvy o dílo TP/MIS2003/Rožnov (č. 1/2003//OMIS/DIL) se společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: 15049248, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat, pokud zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření v příslušné výši.

742/44 schvaluje dodatek číslo 4 ke smlouvě o službách technické podpory TP/MIS2003/Rožnov(č.046/2004/OMIS/STP/SCAN) se společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: 15049248, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

743/44 1) schvaluje převod a sloučení odběrných míst pro dodávku zemního plynu do objektů Městského úřadu, základních škol, mateřských školek, Městské knihovny, T klub – kulturní agentura a Záchranný hasičský sbor, pod jednotný odběr prostřednictvím správce KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., 1. máje 1000, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy.
2) ukládá vedoucímu odboru správy majetku a ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací (základních škol, mateřských škol, Městské knihovny, T-klubu a Záchranného hasičského sboru) provést převod odběrných míst zemního plynu na společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., 1. máje 1000, IČ: 48390453, s platností od 1.8.2012 resp. nejbližším možném termínu dle vlastní odběratelské smlouvy.

744/44 jmenuje do funkce členky sociální komise paní T.T.,dle důvodové zprávy.

745/44 doporučuje zastupitelstvu města schválit zásady pro pořizování změn územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:25:38 - aktualizováno 12.3.2014 15:02:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load