Usnesení z 45. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)

z 45. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 20.08.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

746/45
souhlasí se zadáním přezkumu hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2012 auditorovi Ing. J.T., se sídlem Palackého 689/2, Havířov-Město, PSČ 736 01, Auditorské osvědčení 1907, IČ: 47173548, DIČ CZ6402090277 a zároveň schvaluje smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2012 s tímto auditorem a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

747/45 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2012 v rozsahu 1.917 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

748/45 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340 v částce 3.000 Kč od obce Dolní Bečva se sídlem Dolní Bečva č.p. 340, PSČ 756 55, IČ 00303747 na letní tábor „Léto s pohybem“.

749/45 schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12.3.1998, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností EuroTel Praha, spol. s.r.o., se sídlem Sokolovská 855, Praha 9, 190 00, IČ:15268306, jejímž právním nástupcem je společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 60193336, dle důvodové zprávy, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat a zaslat do 28.8.2012 společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

750/45 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Úprava komunikace na Lázu“, kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, Valašské Meziříčí, IČ: 48035599, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností SWIETELSKY stavební s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

751/45 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele: „Drobné stavební práce, údržba mobiliáře a komunikací na území města Rožnov pod Radhoštěm“ V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení, • schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

752/45 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2015 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

753/45 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107, č. 202, č. 203, č. 215, č. 305, č. 310, č. 312 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 43 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B76-903 a č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. 68 a č. 71 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve všech případech do 30. 9. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

754/45 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 102 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 10 a č. 16 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 24 a č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor č. N90 a č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

755/45 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201 a č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B14-515, č. N67-608 a č. N81-707 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 24 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 30. 9. 2012. V případě prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B14-515 a pro-dloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 24 za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31. 8. 2012. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

756/45schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

757/45 rozhodla podat žalobu k místně příslušnému okresnímu soudu na vyklizení bytu č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm proti Karlu Kabrnovi dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto žalobu podepsat.

758/45 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a na pozemcích ve vlastnictví Ing. PJ., paní V.S., paní A.Š. a paní J.R. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a:
1) pan Ing. P.J., Bratislava, paní V.S., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.Š., Zubří a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 975/1 a 975/29 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm),
2) pan Ing. P.J., Bratislava, paní V.S., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.Š., Zubří 6 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 995/5, 998/2 a 1455/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana Ing. P.J., paní V.S., paní A.Š.),
3) pan Ing. P.J., Bratislava, paní J.R., Obergösgen – Švýcarsko, paní V.S., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.Š., Zubří a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 995/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana Ing. P.J., paní J.R., paní V.S.a paní A.Š.),
4) pan Ing. P.J., Bratislava, paní J.R., Obergösgen – Švýcarsko, paní V.S., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.Š., Zubří a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3730/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana Ing. P.J., paní J.R., paní V.S. a paní A.Š.),
5) ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461 (p. č. 51/5, 51/6, 64/5, 64/7, 63/3, 1337/43, 5/1, 6, 7/2 a 7/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

759/45 schvaluje bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (verze 2) na a v pozemcích p. č. 3580/1, 3694/2, 3694/1, 3597/1 a 819/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Ve Včelíně) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem – budoucím oprávněným z věcného břemene – společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín IČ: 47674652, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

760/45 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 1142/5, 1143/39, 1143/50, 1143/74 a 1143/78 v k. ú. Tylovice - ul. Horní Dráhy),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ:24729035 (p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Sluneční),
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 644/12 v k. ú. Hážovice - Končiny),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

761/45 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 35/1 o výměře 36 m2 a části p.č. 35/1 o výměře 60 m2 a části pozemku p.č. 39/1 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch vlastníků garáží, dle důvodové zprávy a katastrálního snímku a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

762/45 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 1148/1 o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 1122/25 o výměře cca 40 m2, oba pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku a následného odměření geometrickým plánem, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

763/45 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku st. p.č. 4918/3 o výměře 9 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, „Zuberský jez“, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Horní Morava, Olomouc, IČ 70890013, dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

764/45 schvaluje dodatek č.1 smlouvy o nájmu pozemku č. 245/2011/OSM/NAB ze dne 18.4.2012, uzavřenou s panem P.C., bytem Dolní Paseky , Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění výměry ploch pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a výše nájemného uvedené v čl. I., II. a III., dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 nájemní smlouvy podepsat.

765/45 schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 4.10.2010 (smlouva č. 62/2010/OSM/NAB) s Rožnovským tenisovým klubem, o.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U Koupaliště 7, IČ 22734007, spočívající v udělení souhlasu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stavbou sociálního a hygienického zázemí a odstavných stání pro osobní automobily dle předložené stavební dokumentace „Sportoviště a rekreační plochy provozovna tenisový park na části pozemku p.č. 1692/2 + sociální a hygienické zázemí“, kterou vypracovala projekční kancelář B-PROJEKT, Ing J.B., IČ 41023161,dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

766/45 schvaluje nájemní smlouvu č. 129/2012/OSM/NAB a pronájem části pozemku p.č. 3689/12 o výměře 2 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní ul., ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, florbalovému oddílu 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, o.s., IČ: 22662723, Rožnov pod Radhoštěm za nájemné ve výši 100,-Kč/rok, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

767/45 ruší své usnesení č. 727/44 ze dne 23.7.2012 a vyhlašuje záměr na směnu pozemků
• část pozemku p.č. 3756/1 – ostatní plocha o výměře 859 m2, část pozemku p.č. 3756/4 – ostatní plocha o výměře 444 m2 a část pozemku p.č. 3756/7 – ostatní plocha o výměře 1745 m2 . Tyto výše uvedené pozemky byly odměřeny a nově označeny v geometrickém plánu č. 5252-21/2012 -Versta Rožnov, s.r.o. (dále jen „GP“) jako pozemek p.č. 3756/7 ostatní plocha – o výměře 3 048m2
• část pozemku p.č. 3756/2 – ostatní plocha o výměře 1281 m2 odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3756/12- ostatní plocha
• část pozemku p.č. 3761/4 – ostatní plocha o výměře 177 m2 odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3761/7- ostatní plocha
• část pozemku p.č. 3760 – ostatní plocha o výměře 520 m2 odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3760/2- ostatní plocha
• část pozemku p.č. 3756/4 – ostatní plocha o výměře 269 m2 odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3756/9- ostatní plocha vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti ENERGOA QUA, a.s. se sídlem 1. máje 823, IČ 15503461 za pozemky ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm
• celý pozemek p.č. 1040/58 – ostatní plocha o výměře 1210 m2
• celý pozemek p.č. 1040/65 – ostatní plocha o výměře 8178 m2
• celý pozemek p.č. st. 1304/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2
• část pozemku p.č. 3779/1 – ostatní plocha o výměře 1162 m2 odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 5256-62/2012 – Ing. J.K. jako 3779/6 - ostatní plocha – ostatní komunikace
• část pozemku p.č. 1040/5 – ostatní plocha o výměře 674 m2 odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 5256-62/2012 – Ing. J.K. jako p.č. 1040/130- ostatní plocha - ostatní komunikace
• část pozemku p.č. 1040/5- ostatní plocha o výměře 63 m2 odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 5256-62/2012 – Ing. J.K. jako p.č. 1040/131 – ostatní plocha – ostatní komunikace
• část pozemku p.č. 1040/5 – ostatní plocha o výměře 292 m2 odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu 5255-61/2012 – Ing. J.K. jako p.č. 1040/129 – ostatní plocha – ostatní komunikace
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

768/45 ruší své usnesení č. 724/44 ze dne 23.7.2012 a vyhlašuje záměr na směnu pozemků:
A) spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nově odměřeném pozemku p.č. 2111/5 o výměře – 14m2 ,
B) nově odměřeného pozemku p.č. 2109/18 o výměře – 3m2
C) nově odměřeného pozemku p.č. 2019/19 o výměře – 4m2
ve vlastnictví pana Ing. V.K.a paní L.K. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za nově odměřené pozemky p.č.3634/8 o výměře – 36 m2, p.č. 2109/17 o výměře – 12 m2, p.č.3634/7 o výměře – 12 m2 a dílu „a“ po- zemku p.č. 2778/25 o výměře – 1m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

769/45 schvaluje mandátní smlouvu č. 159/2012/OSM/MAN na výkon technického dozoru města Rožnov pod Radhoštěm na stavbě technické a dopravní infrastruktury – Dubková, Rožnov pod Radhoštěm s Ing. A.S., Rožnov p.R., IČ 10653201 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

770/45 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 207/2010/IO/DIL na realizaci stavby „Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm“ se společností RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

771/45 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 112/2011/IO/DIL na realizaci stavby „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ se společností COBBLER spol. s r.o., Zašová-Luhy 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

772/45 schvaluje složení řídící komise a jednotlivých pracovních skupin pro aktualizaci Akčního plánu v rámci Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Přehled pracovních skupin a seznam jejich členů a členů řídící komise je přílohou tohoto usnesení.

773/45 schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace paní Mgr. K.K. dle důvodové zprávy.

774/45 schvaluje platový výměr řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace panu K.J. dle důvodové zprávy.

775/45 schvaluje zahraniční služební cestu Bc. Markéty Blinkové a RNDr. Václava Mikuška do města Bergen (Německo) ve dnech 20.- 23.9.2012, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 20% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

776/45 doporučuje zastupitelstvu schválit vstup města Rožnov pod Radhoštěm do Místní akční skupiny Rožnovsko.

777/45 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu a realizaci voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky v roce 2012 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a:
1) paní D.J., Zahradní 2555, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 420 34345
2) Klubem seniorů, 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ49562878
Současně zmocňuje Ing. B.K., vedoucí odboru kanceláře starosty, k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky konaných v roce 2012.

778/45 schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku (daru) s panem Z.T., Travinářská 733, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

779/45 schvaluje smlouvu o zajištění školení a ubytování dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

780/45 schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Vigantice "O působení Městské policie na území obce Vigantice, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města smlouvu podepsat.

781/45 vyhlásila ve dnech 19. a 20. října 2012 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje: pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Všesvatského jarmarku. Rada města ukládá ředitelce organizace T klub – kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

782/45 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.10.2012.Touto organizační změnou se ruší odbor projektového řízení a odbor investic a vytváří se nový odbor rozvoje. Rada města stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 132 s účinností od 01.10.2012, dle důvodové zprávy.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:25:47 - aktualizováno 12.3.2014 15:01:58 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load