Usnesení z 47. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)
z 47. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 24.09.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

784/47
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační komise ze dne 27.8.2012 a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných vnitřních předpisů města.

785/47 ukládá Mateřské škole Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 70918678 odvod z investičního fondu v částce 86.265,- Kč do rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města Rožnov pod Radhoštěm zvyšuje neinvestiční příspěvek pro rok 2012 Mateřské škole Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918678, o částku 86.265 Kč.

786/47 schvaluje dotaci a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč s Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení se sídlem na adrese Sokolská 497, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

787/47 schvaluje dohodu o vzájemné výpomoci při zimní údržbě silnic 2012/2013 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

788/47 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Odvodnění místních komunikací“, kterým je společnost REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník na Bečvou, IČ: 26863057, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností REPONT s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

789/47 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Úprava vozovky Horní Kouty“, kterým je společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností STRABAG a.s., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

790/47 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy jednotné kanalizace“, kterým je společnost WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ: 47912553 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností WOMBAT, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

791/47 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zastávky Hážovice“, kterým je společnost BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870, 755 01 Vsetín, IČ: 47973749 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností BS Vsetín, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

792/47 schvaluje dodatek č. 1 k dohodě č. ZVS-V-11/2012 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce tento dodatek č. 1 podepsat.

793/47 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Drobné stavební práce, údržba mobiliáře a komunikací na území města Rožnova pod Radhoštěm“, kterým je společnost . A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, Praha 8, IČ: 45809712 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - .A.S.A., s r. o.,dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

794/47 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka pohonné jednotky vyprošťovacího zařízení pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost NORDSTAHL, společnost s ručením omezeným, Slapská 1/2115,100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 00550736, a kupní smlouvu na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností NORDSTAHL, společnost s ručením omezeným dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

795/47 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a nad pozemkem p. č. 1398/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Slezská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5277-164/2012 ,se stavebníkem - oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

796/47 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Ing. Vilém Janoušek, Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu a přístupu – pozemek p. č. 561/13 v k. ú. Hážovice, k lomu,
2) Margareta Sýkorová, Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdů – pozemek p. č. 753 v k. ú. Tylovice, ul. Tvarůžkova, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

797/47 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 3580/3 o výměře 834 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, zahrádkářská osada Kramolišov, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského svazu „Osada Kramolišov“, Rožnov p.R., IČ 66934486, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

798/47 schvaluje dání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 46/2011/OSM/NAB, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Lukášem Poláškem, Valašská Bystřice 239, IČ: 73941956 a ukládá starostce města výpověď podepsat a Lukáši Poláškovi zaslat do 27.9.2012.

799/47 schvaluje smlouvu o dílo č. 169/2012/IO/DIL na výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby „Revitalizace území mezi ul. Nádražní a JZ obchvatem města“ se zhotovitelem - společností EP Rožnov, a.s.,Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

800/47 schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci realizace stavby „Revitalizace území mezi ul. Nádražní a JZ obchvatem města“ se zhotovitelem - společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

801/47 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení na pozemku p. č. 3691/10 a 74/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Nádražní) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci realizace investiční akce „Revitalizace území mezi ul. Nádražní a JZ obchvatem města“ se společností SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

802/47 schvaluje „smlouvu č. 10056251 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí“ na akci „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

803/47 schvaluje:
1) darovací smlouvu na přijetí finančních darů na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 5 000,- Kč od Ing. Libora Vančury, Zašová 747, IČ: 65510801,
2) darovací smlouvu na přijetí finančních darů na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 25 000,- Kč od společnosti EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov p. R., IČ: 45193631.

804/47 bere na vědomí koncepci rozvoje Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace.

805/47 schvaluje smlouvu o prodeji poštovních cenin v rámci činnosti městského turistického informačního se společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

806/47 1) schvaluje převod a sloučení odběrných míst pro dodávku zemního plynu do objektů příspěvkových organizací ZŠ Videčská, ul. Videčská 63, ZŠ 5. května, ul. 5. května 1700, ZŠ Pod Skalkou, Bezručova 293 a objektu kina Panorama příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura, Zemědělská 592, pod jednotný odběr prostřednictvím správce KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., 1. máje 1000, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy.
2) ukládá ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací (základních škol a T-klubu) ukončit do 31.12.2012 stávající smlouvy na dodávku tepla/plynu, tzn. podat do konce září 2012 výpověď smluv o nájmu tepelných zařízení a dodávce tepla a s platností od 1.1.2013 provést převod odběrných míst zemního plynu na společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., 1. máje 1000, IČ: 48390453.

807/47 bere na vědomí:
a) rezignaci MUDr. Miroslava Malchara a Tomáše Hradila na funkci člena Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm,
b) rezignaci Petra Nekuži, Eleonory Maléřové, Ireny Svačinové, Evy Nekužové, Miroslava Hrabala, Bc. Aleše Borečka, Bc.Adama Uličného, Mgr. Anety Šotkové, Romany Tesařové a Moniky Vostárkové na funkci náhradníka do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm za volební stranu Věci veřejné.
Rada města Rožnova pod Radhoštěm osvědčuje, že členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Věci veřejné se dne 12.09.2012 stal (a) Radim Janča (místo MUDr. Miroslava Malchara) a Drahomíra Koňaříková (místo Tomáše Hradila).

808/47 schvaluje znění stanoviska města Rožnova pod Radhoštěm k investičnímu záměru občanského sdružení Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48773026, „ZIMNÍ STADION ROŽNOV – REKONSTRUKCE CHLAZENÍ“, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města toto stanovisko podepsat.

809/47 souhlasí s účastí města Rožnov pod Radhoštěm na projektu „Posílení komunitní spolupráce a komunitního plánování Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Rožnovsko“.Markéta Blinková
starostka

RNDr.Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:26:37 - aktualizováno 12.3.2014 15:01:20 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load