Usnesení z 48. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 48. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 15. 10. 2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

810/48
schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 110. 000,- Kč od Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

811/48 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro:
• Mateřskou školu Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 709186786, v částce 28 000,- Kč od Československé obchodní banky, a s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 PSČ 150 57, IČ 00001350 na realizaci projektu „Vzdělávání v mateřských školách“,
• Mateřskou školu Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 709186786, v částce 28 000,- Kč od Nadačního fondu manželů Hradilových, se sídlem Francouzská 171/28, Praha 2 PSČ 120 00,
IČ 24774332 na realizaci projektu „Zelená učebna“.

812/48 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro:
• Městskou knihovnu Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 64123430, v částce 18 000,- Kč od CS CABOT spol. s r. o., se sídlem Masarykova 753, Valašské Meziříčí PSČ 757 27, IČ 14612411 na nákup tabletu IPad a digitálního fotoaparátu.

813/48 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2012 dle důvodové zprávy.

814/48 1) revokuje usnesení č. 632/41 ze dne 21. května 2012.
2) ukládá Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci, IČ 64123430 odvod z investičního fondu v částce 52 392,80 Kč do rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm.
3) zvyšuje neinvestiční příspěvek pro rok 2012 Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci, IČ 64123430, o částku 52 392,80 Kč.

815/48 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky “Zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

816/48 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava chodníku na ul. 5. května“, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

817/48 revokuje své usnesení č. 790/47 ze dne 24.9.2012 a schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy jednotné kanalizace“, kterým je společnost Wombat, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Wombat, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

818/48 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm do 30. 9. 2013 se stávajícím nájemcem dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

819/48 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 17 a č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

820/48 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 36 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

821/48 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s paní K.S. k 31. 10. 2012. Rada města schvaluje smlouvu o nájmu tohoto bytu a smlouvu o kauci s manželi P. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

822/48 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní E.C. k 31. 10. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat tuto dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

823/48 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, pronájem bytu 2+0 č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pronájem nebytového prostoru č. 46 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a pronájem bytu 1+1 č. 12 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců, smlouvu o nájmu nebytového prostoru na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

824/48 neschvaluje přednostní pronájem bytu panu M.G. dle důvodové zprávy.

825/48 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem R.P. k 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu podepsat.

826/48 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky: 1. pan V.H. a paní Y.H., Zašová (p. č. 3566/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Nádražní)
2. paní R.Č. Rožnov pod Radhoštěm, pan J.Č., Karviná - Mizerov (p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láz)
3. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 3600, p. č. 819/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoš- těm – Nad Sokolovnou)
4. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 1330/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Bezručova)
5. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 1075/5, 1075/7, 3603/4, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. 1. máje, Svazarmovská)
6. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č.: 956/7, 975/1, 975/29, 987/1, 987/4, 1000/11, 1000/12, 1000/13, 1459/1, 3689/2, 3715/1, 3715/2, 3730/6, 3730/7, 6211, 6217/4, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Nádražní)
7. SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 973/2, 975/1, 985/1, 3601/1, 3601/21, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská)
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

827/48 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 182/2011/OSM/INO – ve věci připojení sjezdů a uložení fluorovodíkové a dešťové kanalizace do pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ul. Sklářská, ul. Dopravní) se stavebníkem ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

828/48 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na pozemku p. č. 3601/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Meziříčská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 5207-100/2011 se stavebníkem - oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

829/48 schvaluje stanovisko města Rožnov pod Radhoštěm:
ve věcech umístění vedení elektronických komunikací na území města Rožnov pod Radhoštěm bude město postupovat dle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a nebude vydávat souhlas k udělování výjimky podle § 26 výše uvedené vyhlášky pro realizaci vzdušných nadzemních vedení elektronických komunikací, dle důvodové zprávy.
Ve výjimečných zvláště zřetele hodných případech může souhlas k udělení výjimky schválit rada města.
Rada města ukládá odboru správy majetku toto stanovisko zveřejnit na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm a řídit se jím při vydávání vyjádření města Rožnov pod Radhoštěm k umísťování inženýrských sítí a staveb (rozvodných vedení elektronických komunikací) na a v nemovitostech města Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení.

830/48 ruší své usnesení č.798/47 ze dne 24.9.2012 a schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 46/2011/OSM/NAB, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem L.P., Valašská Bystřice 239, IČ: 73941956 a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat .

831/48 schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro účely vydání územního rozhodnutí na stavbu „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rožnov pod Radhoštěm“ se společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00, Brno, IČ: 70890013, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento návrh smlouvy podepsat.

832/48 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 112/2011/IO/DIL na realizaci stavby „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ se společností COBBLER s.r.o., Zašová-Luhy 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

833/48 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 112/2011/IO/DIL na realizaci stavby „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ se společností COBBLER s.r.o., Zašová-Luhy 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

834/48 schvaluje dodatek č. 03 ke smlouvě č. ÚRR D-2011/0110/OKP o poskytnutí dotace na individuální projekt „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R.“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

835/48 schvaluje dodatek č. 01 ke smlouvě č. ÚRR D-2012/0006/OKP o poskytnutí dotace na individuální projekt „Jurkovičova rozhledna v Rožnově p. R.“, s Regionální radou regionu soudružnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

836/48 schvaluje smlouvu č. 10080571 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Digitální povodňový plán a rozhlasový varovný systém města Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

837/48 1) bere na vědomí žádost Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R.,příspěvková organizace na navýšení příspěvků na provoz pro rok 2012 z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm o 90 tis. Kč.
2) ukládá finančnímu odboru zapracovat do rozpočtových opatření č. 5 navýšení provozního příspěvku pro Mateřskou školu Na Zahradách, Rož- nov p. R., příspěvková organizace o 90 tis. Kč.

838/48 ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy úkol vypracovat metodiku účtování pro všechny příspěvkové organizace zřízené městem Rožnov pod Radhoštěm za účelem zjednodušení a zpřehlednění postupů účtování v termínu do 30.11.2012.

839/48 schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 10 000,- Kč od Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21,PSČ 761 90, IČ: 70891320 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

840/48 schvaluje odměnu, ředitelce Střediska volného času Rožnov p.R., příspěvková organizace za zvlášť významný pracovní úkol dle důvodové zprávy.

841/48 schvaluje s účinností od 1.11.2012 změnu výše osobního příplatku, ředitelce Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat nový platový výměr.

842/48 schvaluje darovací smlouvu na přijetí finančního daru na V. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 15 000,- Kč od Nadace AGROFERT HOLDING, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ: 24188581 a ukládá starostce smlouvu podepsat.

843/48 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení.
• schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení.
• jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení.
• ukládá vedoucí odboru výstavby a územního plánování městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené ve- řejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodno- tící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné za- kázky a návrh příslušné smlouvy.

844/48 jmenuje s účinností od 1.11.2012 do funkce vedoucího odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. I.M.

845/48 schvaluje dodatek číslo 1 mandátní smlouvy o výkonu činností zadavatele pro zakázku „Rozvoj služeb E-govermentu v obcích – Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Rožnov pod Radhoštěm“ s advokátem panem R.J. se sídlem v Brně, Bubeníčkova 44, IČ: 66242584, a ukládá starostce města tento dodatek číslo 1 mandátní smlouvy podepsat.

846/48 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.) včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (včetně příloh P1 až P6) je přílohou tohoto usnesení
• schvaluje pět zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam vyzvaných zájemců je přílohou tohoto usnesení (příloha P7),
• ukládá projektovému manažerovi paní I.K. a vedoucímu oddělení městského informačního systému panu J.K. zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm ke schválení návrh komise pro otevírání obálek a návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky včetně návrhů příslušných smluv.

847/48 souhlasí s použitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm na letáčku vydávaném občanským sdružením Rodina Svaté Zdislavy, Hutisko-Solanec 395, IČ 65469623.

848/48 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm delegovat starostku města jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm
- na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 29450357,
- na valnou hromadu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín, IČ 70238880, které se budou konat 7.11.2012. Jako náhradníka doporučuje pana L.K.
Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:26:43 - aktualizováno 12.3.2014 15:00:59 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load