Usnesení z 51. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 51. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 12. 11. 2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

851/51 souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro:
• Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918651, v částce 5 000,- Kč od Nadace SYNOT se sídlem Kollárova 447, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 26218330 na pořízení společenských her do školní družiny,
• Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990376, v částce 5 000,- Kč od Nadace SYNOT se sídlem Kollárova 447, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 26218330 na náklady spojené se sportovně ekologickým soustředěním pro žáka 1. -5. ročníku,
• Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 64123294, v částce 5 000,- Kč od Nadace SYNOT se sídlem Kollárova 447, Uherské Hradiště PSČ 686 01, IČ 26218330 na pořízení sukýnek, triček, třepetalek, stuh, obručí a šátků,
• Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990384, v částce 5 000,- Kč od Nadace SYNOT se sídlem Kollárova 447, Uherské Hradiště PSČ 686 01, IČ 26218330 na pořízení výtvarného materiálu,
• Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340, v částce 5 000,- Kč od Nadace SYNOT se sídlem Kollárova 447, Uherské Hradiště PSČ 686 01, IČ 26218330 na pořízení učebního materiálu pro anglický a francouzský jazyk,
souhlasí s přijetím dvou čteček e-knih značky Kindle v celkové hodnotě 4 998,- Kč pro Městskou knihovnu Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 64123430, od LSE Integration s. r. o., se sídlem Točitá 1590/17, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 27594297.

852/51 uděluje souhlas Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990384 k odprodeji 2 ks dřevěných tabulí za zůstatkovou cenu 2 875,- za kus příspěvkové organizaci Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 843393 se sídlem Koryčanské Paseky 1725, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61.

853/51 schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu majetku s:
- Hasičským sborem města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 60990317,
- Základní školou 5.května, Rožnov p.R., příspěvková organizace, IČ: 60990384, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce smlouvy podepsat.

854/51 schvaluje harmonogram a priority grantového systému pro rok 2013 dle důvodové zprávy a její přílohy.

855/51 nesouhlasí s převodem finančních prostředků poskytnutých Ing. arch D.B., bytem Revoluční 1704, Rožnov pod Radhoštěm dle grantové smlouvy č. 25/2012/OS/DAG ze dne 6. 4. 2012 do roku 2013 a trvá na dodržení smluvních podmínek, vyplývajících ze smlouvy.

856/51 odvolává z grantové komise pro sportovní oblast pana T.H. a jmenuje na jeho místo pana R.J., člena zastupitelstva města.

857/51 schvaluje dohody o změně smlouvy o běžném účtu č. 1764141369/0800, 1764133369/0800,970189-1764133369/0800,30015-1764133369/0800, 20036-764133369/0800, 6015-1764133369/0800, 27-1764133369/0800 a 19-1764133369/0800 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/92, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

858/51 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na službu: „Odstranění biologického odpadu“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky dle důvodové zprávy;
• schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku dle důvodové zprávy;
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle důvodové zprávy;
• ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

859/51 schvaluje vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu pro rok 2013, která bude uzavírána mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a zmocňuje pana J.P. smlouvy s podnikatelskými subjekty dle této vzorové smlouvy podepisovat.

860/51 schvaluje dodavatele a smlouvy o dílo na zakázku „Úklidové a pomocné práce na území města Rožnov pod Radhoštěm“.

861/51 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208 a č. 306 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 22, č. 30 a č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8 a č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 10 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

862/51 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 52, č. 68 a č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B68-806 a č. N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

863/51 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201, č. 212, č. 317 a č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8 a č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N67-608, č. N81-707 a č. B56- 710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

864/51 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 6, č. 28 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31.12. 2012. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

865/51 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní D.O. a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní I.Ch., v obou případech k 30. 11. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu.

866/51 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

867/51 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

868/51 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) manželé J., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 2257/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Pod Chlácholovem),
2) Stroza, s. r. o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 258 80 403 (pozemek p. č. 1310/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Bez ručova),
3) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (pozemky p. č.: 1406/6, 1361/1, 3614/2, 3614/3, 1421/1, 1417/1, 1413/1, 1406/32, 1362/14, 1367/5, 1388/45, 1410/15, 1398/2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – lokalita Rybníčky),
4) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (pozemky p. č.: 3566/2, 3566/3, 3566/12, 6102, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Nádražní),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

869/51 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) paní K.K., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 3612 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Hradišťko),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemek p. č. 606 v k. ú. Tylovice – ul. Za Hážovkou),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

870/51 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako oprávněným z věcného břemene a Českou republikou – Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 98604, jako povinným z věcného břemene, které bude zatěžovat pozemky p.č. 1618/1, p.č.1641, p.č. 1657, p.č.1659 a p.č.1663, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, formou umístění vedení kabelové přípojky nnAYKY 4Bx35 mm2 pro napojení Jurkovičovy rozhledny na zdroj elektrické energie, provozování vedení přípojky, provádění oprav, údržby a rekonstrukce přípojky, vstupu a vjezdu na uvedené pozemky, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

871/51 vyhlašuje záměr na prodej celého pozemku p.č. 732/4 o výměře 133 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch manželů K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

872/51 vyhlašuje záměr na prodej celého pozemku p.č. 2204/12 o výměře 23 m2 a části pozemku p.č. 2204/1 o výměře cca 48 m2 (jak je vyznačeno v katastrálním snímku; výměra bude upřesněna geometrickým plánem), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana V.K., Trojská 181 B, Praha, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

873/51 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě za udělení výjimky z technických požadavků na stavby a příspěvku na rozvoj dopravní infrastruktury města Rožnova p.R. č. 191/2010/OSM/INO z 25.11.2010 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento „Dodatek č. 1“ podepsat.

874/51 schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení ze dne 4.6.2004, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek č. 8 podepsat.

875/51 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 113/2012/IO/DIL na realizaci stavby „Revitalizace území mezi ulicí Nádražní a jihozápadním obchvatem“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

876/51 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Revitalizace území mezi ulicí Nádražní a Jihozápadním obchvatem – přeložky NTL a STL plynovodu, kterým je pan J.M., Zašová, Luhy 669, 756 51 Zašová IČ: 22992499 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem panem J.M., Zašová, Luhy 669, 756 51 Zašová, IČ: 22992499 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

877/51 bere na vědomí zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci „CHODNÍK TYLOVICE : KM 0,800-1,031“ A „CHODNÍK TYLOVICE: KM 1,031-1,321“ dle kategorie zakázek „A“ vnitřní směrnice č.6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

878/51 schvaluje smlouvu o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje Net21, mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 a městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

879/51 jmenuje členy a jejich náhradníky komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.) včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti“. Seznam členů komisí a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení.

880/51 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla uzavíranou s panem M.H., Rožnov pod Radhoštěm, panem B.V., Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48741396 a společností Grafia Nova s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65142471 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

881/51 schvaluje Licenční smlouvu uzavíranou s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

882/51 1) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vypracovat kupní smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, na koupi pozemku parc. č.1727/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 2.536 m2 včetně stavby parkoviště na něm postaveném u venkovního koupaliště na Horních Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm s tím, že kupní cena bude rozložena do splátek, aby byla zaplacena do konce r. 2013, přičemž první splátka ve výši 900 tis. Kč bude splatná do 15.12.2012,
2) doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm, aby výše uvedenou kupní smlouvu mezi TJ Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm schválilo,
3) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zapracovat do návrhu rozpočtových opatření předložených ke schválení Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm v prosinci tohoto roku výše uvedenou částku 900 tis. Kč a dále 200 tis. Kč jako účelovou dotaci pro FC Rožnov pod Radhoštěm a dále zpracovat příslušný text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a FC Rožnov pod Radhoštěm,
4) ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zpracovat do 30.4.2013 koncepci financování sportu v Rožnově pod Radhoštěm jako podklad pro zapojení příslušných výdajů do rozpočtů města počínaje rokem 2013.

883/51 schvaluje smlouvy o dílo na přípravu a realizaci volby prezidenta České republiky v roce 2013 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a:
1) paní D.J., Zahradní 2555, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 42034345 2) Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49562878
Současně zmocňuje paní B.K., vedoucí odboru kanceláře starosty, k podpisu schválených smluv a dohod k zabezpečení volby prezidenta České republiky konané v roce 2013.

884/51 schvaluje dodatek číslo 3 smlouvy číslo 000038/2003//OMIS/OS/SCAN se Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat v termínu do 15.11.2012.

885/51 schvaluje dodatek číslo 17 k smlouvě číslo 000220/2005//OMIS/KUX se společností T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 11, Chodov, IČ: 64949681, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

886/51 ukládá příspěvkovým organizacím zřízeným městem Rožnov pod Radhoštěm zpracovat ve lhůtě do 31.12.2012 vnitřní předpis o zadávání zakázek malého rozsahu, který bude obdobný jako směrnice platná pro Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, tj. vč. jejích dodatků. Obsah tohoto předpisu přizpůsobí příspěvkové organizace svým vnitřním poměrům. V předpise bude mj. uveden způsob zveřejňování zakázek malého rozsahu na webových stránkách příspěvkových organizací včetně uvedení informací o veřejných zakázkách a dokumentech, které budou na webových stránkách zveřejňovány. Veřejné zakázky malého rozsahu budou rozděleny do těchto kategorií:

Kategorie Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH na jednotlivé dodávky nebo služby Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH na stavební práce, včetně příp. s nimi související projektové a inženýrské činnosti, v jednotlivém případě
Kategorie“A“ do 50 000,- do 150 000,-
Kategorie „B“ od 50 001,- do 100 000,- od 150 001,- do 500 000,-
kategorie „C“ od 100 001,- do 500 000,- od 500 001,- do 2 000 000,-
kategorie „D“ od 500 001,- do 1 000 000,- od 2 000 001,- do 3 000 000,-887/51 1) vyhlásila ve dnech 17. až 21. prosince 2012 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání akce „Zastavení u vánočního stromu“ (dále jen „akce“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním akce rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a kalkulaci akce. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T-klub, kulturní agentura zabezpečit konání této akce.
2)schvaluje na základě žádosti udělení vyjímky ze zákazu požívání alkoholických nápojů v souladu s ustanovením článku 4, odst. 3, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dne 30.11.2012 v době od 15:00 hod. do 20:00 hod., při průběhu akce "Rozsvícení vánočního stromu". Výjimka se vztahuje pouze na lokalitu č. 1 uvedenou v příloze OZV č. 1/2008.


Alois Vychodil
místostarosta

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:27:07 - aktualizováno 12.3.2014 15:00:05 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load