Usnesení z 52. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 52. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 03. 12. 2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

888/52
souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918643, v částce 5 000,- Kč od Nadace SYNOT se sídlem Kollárova 447, Uherské Hradiště PSČ 686 01, IČ 26218330 na pořízení rozhlasové ústředny a ozvučení.

889/52 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2012 dle důvodové zprávy a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a TJ Rožnov, která bude předložena ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 11.12.2012.

890/52 schvaluje dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-241/2012 a č. ZVS-VN-242/2012 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

891/52 schvaluje dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě mezi OPTIMUM – centrum pojištění, s.r.o., IČ: 25837001, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

892/52 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní bytu paní E.H. a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní bytu paní M.D., v obou případech k 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu.

893/52 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) pan A.Č. a paní M.Č., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 2367/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láz)
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemek p. č. 1224/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – lokalita Písečná),
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemky p. č. 1291/19, 1291/22, 4849/1 – v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečná),
4) pan K.K., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 3600 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Nad Sokolovnou)
5) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (pozemky p. č. 1032/8, 3780/5, 3781/5, 3781/6, 987/4, 1451/12, 1451/1, 3728/21, 3715/1, 3715/2, 1032/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - silnice I/35, křižovatka),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

894/52 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene na a v pozemcích p. č. 3637/1 a p. č. 2568/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem panem J.Č., Jablůnka, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

895/52 schvaluje
smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) pan P.M., paní I.B., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemek p. č. 2257/19 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Košíkářská)
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemky p. č. 785/8, 785/9 v k. ú. Tylovice – ul. Na Vyhlídce)
4) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemek p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Putýrky)
5) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a manželé V., Rožnov pod Radhoštěm (pozemky p. č. 3575/1 a 3575/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Sluneční),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

896/52 zrušuje bod 3) svého usnesení č. 826/48 ze dne 15.10.2012, tj. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností SMP Net, s. r. o., IČ: 27768961 a schvaluje nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3600 a p. č. 819/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se společností SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961 a panem P.Z., Vidče, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

897/52 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu nad pozemky a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Remak, a. s., Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15770397 – umístění nadzemního spojovacího koridoru nad pozemkem p. č. 3779/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Zuberská
2) Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 – umístění přesahu střechy nad pozemkem p.č. 1122/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Valašská
3) pan K.K., Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu na pozemky p. č. 3600, p. č. 830/2 a p. č. 830/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Nad Sokolovnou,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

898/52 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů – o velikosti 6384/222754, 6384/222754 a 5246/222754 na pozemku p. č. st. 2311 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici 1. máje, pod bytovým domem čp.1163 ve prospěch vlastníků bytových jednotek – č. 30, č. 31 a č. 32, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

899/52 vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 17 v domě č.p. 1773 na pozemku p.č.st. 3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní ve prospěch paní M.N., bytem Jaroňkova 1750, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

900/52 schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene, se smlouvou budoucí, na pozemku p.č. 1291/16 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.Š., Modřice, dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

901/52 revokuje svoje usnesení číslo 882/51 ze dne 12.11.2012.

902/52 schvaluje smlouvu o právu města Rožnov pod Radhoštěm provést stavbu VODOVOD ULICE ŽEROTÍNSKÁ, Rožnov pod Radhoštěm na a v pozemku p. č. 1992/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s vlastníkem tohoto pozemku, panem L.R., Ostravská 403,756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento návrh smlouvy podepsat.

903/52 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě 229/2011/OS/OS smlouva o distribuci vstupenek TKA uzavřenou s T klubem – kulturní agenturou, příspěvkovou organizací, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

904/52 schvaluje změnu platové třídy ředitelce Základní školy Videčská Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vystavit ředitelce Základní školy Videčská Rožnov p. R., příspěvková organizace nový platový výměr a předložit jej starostce města k podpisu.

905/52 vyhlašuje fotosoutěž „Rožnov objektivem“ a schvaluje podmínky prvního ročníku této fotosoutěže dle důvodové zprávy a její přílohy.

906/52 ukládá ředitelce Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 75044340, ředitelce ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 45211761 a řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430 vypovědět stávající účastnické smlouvy s mobilními operátory a navázat služební telefony na rámcovou smlouvu města Rožnov pod Radhoštěm uzavřenou se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

907/52 ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zpracovat do 15.2.2013 koncepci financování sportu v Rožnově pod Radhoštěm jako podklad pro zapojení příslušných výdajů do rozpočtů města počínaje rokem 2013.

908/52 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.83/2009//VYST/DIL k zajištění procesů správy datové základny ÚAP a ÚP města Rožnova pod Radhoštěm, tj. zajištění provozu a správy Portálu ÚAP a ÚP, uzavřenou se společností Geovap, spol. s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce tento dodatek podepsat.

909/52 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost Arch.Design spol. r. o. , Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ 25764314, dále schvaluje smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Arch.Design spol.s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

910/52 schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy číslo 000177/2006//OMIS/DIL/SCAN s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: 47114983, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

911/52 schvaluje odměny členům a předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

912/52 bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného od 1.1.2013.

913/52 bere na vědomí rezignaci paní B. M. na funkci předsedy a člena sociální komise ke dni 28.11.2012 na základě její žádosti z téhož dne.

914/52 v souladu s návrhem pedagogických pracovnic Mateřské školy Koryčanské Paseky, pověřuje paní J.Ch., bytem Horní Bečva 853, vedením Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2013 na dobu určitou do 31.07. 2013.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:27:15 - aktualizováno 12.3.2014 14:59:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load