Usnesení z 54. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 54. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 17. 12. 2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

917/54
pro sestavení odpisového plánu stanovuje pro nemovitost „Jurkovičova rozhledna“ dobu používání v sazbě dle zákona číslo 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.

918/54 schvaluje Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá těmto příspěvkovým organizacím se schválenými pravidly řídit.

919/54 schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Údržba zeleně křižovatka u Janíků“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Střední školou zemědělskou a přírodovědnou, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00843547 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

920/54 schvaluje dodatek č. 2 k dohodě č. ZVS-V-11/2012 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce tento dodatek č.2 podepsat.

921/54 schvaluje dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací o poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-280/2012 a č. ZVS-VN-281/2012 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

922/54 schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu č. 223/2011/OSM/MAN mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm,1. máje 1000, IČO:48390453 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tento dodatek č.2 podepsat.

923/54 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

924/54 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. N93-915 a č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

925/54 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích p. č. 2204/7, p.č. 2204/1, p.č. 2199/1 a p.č. 2203, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

926/54 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 215/4 o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Bečva, odměřený geometrickým plánem č. 1351-81/2010 pořízeným panem P.R. a nově označený jako p.č. 215/5, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch obce Dolní Bečva, dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

927/54 schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 159/2012/OSM/MAN na výkon technického dozoru města Rožnov pod Radhoštěm na stavbě technické a dopravní infrastruktury – Dubková, Rožnov pod Radhoštěm, s Ing. A.S., Rožnov p.R., IČ 10653201, spočívající v prodloužení termínu platnosti smlouvy do 30.6.2013, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

928/54 schvaluje dohodu o předčasném užívání sjezdu na silnici III. třídy v rámci stavby „Revitalizace území mezi ulicí Nádražní a jihozápadním obchvatem“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

929/54 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), rozšířené v obsahu o dokumentaci pro zadání a provádění stavby (DZS+DPS) „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty nedělená,Rožnov p. R.“, kterým je společnost A-VITAL-Ing. Z.M., spol. s r.o., se sídlem Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10, IČ 60779594 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem A-VITAL- Ing. paní Z.M., spol. s r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

930/54 schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové a Václava Mikuška do města Vídeň (Rakousko) dne 10.1.2013, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

931/54 bere na vědomí rezignaci paní J.M. na členství v redakční radě Rožnovských malých tisků a jmenuje členkou komise - Redakční rada edice Rožnovské malé tisky Mgr. V.T. a paní M.S.

932/54 schvaluje prodejní ceny publikací vydávaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy důvodové zprávy.

933/54 schvaluje darovací smlouvu se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 4, Pod Višňovkou 25, IČ: 25110161, na přijetí nepeněžitého daru určeného pro charitativní účely, jímž jsou movité věci uvedené v příloze darovací smlouvy v celkové hodnotě 48.435,98 Kč bez DPH a ukládá starostce tuto darovací smlouvu podepsat.

934/54 schvaluje doporučenou účtovou osnovu účtové skupiny 5 a 6 pro příspěvkové organizace zřízené městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá těmto příspěvkovým organizacím se schválenou účtovou osnovou řídit.

935/54 bere na vědomí informaci vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu o plnění usnesení RM č. 886/51 – vnitřní směrnice příspěvkových organizací o zadávání zakázek malého rozsahu a schvaluje nový termín pro jejich zpracování do 31.1.2013.

936/54 schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy číslo 000045/2010/OMIS/VYP s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, IČ: 00007064, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

937/54 schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí právní služby s advokáty Advokátní kanceláře NOVÁK, HLÍNA, SCHENK, PŘÍKAZSKÁ a partneři se sídlem Přerov, Čechova 2 ze dne 25.10.2011 a ukládá starostce města tento dodatek ke smlouvě podepsat.

938/54 schvaluje v souvislosti s prováděním veřejně prospěšných prací zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o 2 úvazky, tj. na 136 s účinností od 02.01.2013, dle důvodové zprávy.

939/54 pověřuje JUDr. V.G. zastupováním města Rožnova pod Radhoštěm před správními orgány a soudy všech stupňů v řízení správním i soudním v rozsahu dle důvodové zprávy a ukládá starostce toto pověření podepsat.

940/54 schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění exekucí se soudním exekutorem Mgr. J.S., IČ 72077433, se sídlem v Olomouci, Dvořákova 32, dle důvodové zprávy a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

941/54 schvaluje na základě žádosti udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů v souladu s ustanovením článku 4, odstavce 3, Obecně závazné vyhlášky č.1/2008., o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve dnech 17. 12. až 21. 12. 2012 v době od 9.00 do 20.00 hodin, při průběhu akce „Zastavení u vánočního stromu“. Výjimka se vztahuje pouze na lokalitu dle přiloženého plánku.

942/54 schvaluje dodatek číslo 18 ke smlouvě číslo 000220/2005//OMIS/KUX se společností T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 11, Chodov, IČ: 64949681, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

943/54 schvaluje „Dodatek číslo 4“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, ul. L. Váchy 602, 760 01 Zlín, IČ:62182137 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města, aby tento „Dodatek číslo 4“ podepsala do 31.12.2012.

944/54 schvaluje výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za rok 2012 dle důvodové zprávy.

945/54 ukládá úkol: 1) odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit na jednání rady města v lednu 2013 text darovací smlouvy mezi městem a Charitou Valašské Meziříčí na poskytnutí nepeněžitého daru pro charitativní účely,
2) finančnímu odboru zpracovat v termínu do 31.3.2013 metodiku pro stanovení konečné ceny zboží prodávaného městem (včetně DPH),
3) finančnímu odboru a odboru rozvoje zpracovat v termínu do 31.3.2013 metodiku pro realizaci investic ve vazbě na tvorbu zdrojů (odpisy majetku, rozpočet města),
4) odboru rozvoje zpracovat v termínu do 31.3.2013 zprávu o ekonomickém dopadu z realizovaných investic v roce 2013,
5) odboru rozvoje zpracovat na jednání rady města v lednu 2013 zprávu o plnění závazků města z mandátní smlouvy č. 159/2012/OSM/MAN na výkon technického dozoru města Rožnov pod Radhoštěm na stavbě technické a dopravní infrastruktury – Dubková, Rožnov pod Radhoštěm,
6) odboru rozvoje a odboru správy majetku zpracovat zprávu o ekonomickém dopadu nákupu movitých věcí pro odpadové hospodářství v termínu do 31.3.2013.
7) právnímu odboru zpracovat návrh obchodních podmínek a vzorového textu smlouvy o dílo v termínu do 31.1.2013.

946/54 doporučuje uzavření nájemní smlouvy mezi Seniorským centrem v Rožnově pod Radhoštěm a společností Mézl – Janíček s.r.o. na dobu určitou do 30.6.2013 v nebytových prostorech prodejny Albert vedle průmyslového areálu TESLA.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:35:21 - aktualizováno 12.3.2014 14:59:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load