Usnesení z 56. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 56. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21. 01. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

949/56
provádí rozpočtové opatření č. 7/2012 dle důvodové zprávy a její přílohy.

950/56 odvolává pana A.V.la z funkce předsedy i člena grantové komise pro oblast životního prostředí a jmenuje předsedou této komise pana Ing. M.H. a novým členem této grantové komise pana J.K.

951/56 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Odstranění biologického odpadu“, kterým je společnost Technické služby Vsetín, s. r. o., Jasenice 528, 755 11 Vsetín, IČ: 26782596 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - Technické služby Vsetín., s r. o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

952/56 schvaluje dodatek č. 1 k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-241/2012 a č. ZVS-VN-242/2012 a dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku koordinátor č. ZVS-V-11/2012 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ: 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce tyto dodatky podepsat.

953/56 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

954/56 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní paní L.T.

955/56 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.B. a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 35 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem Z.T., v obou případech k 31. 1. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu.

956/56 schvaluje pronájem bytů 1+1 č. 39 a č. 35 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy dle varianty č. 2. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

957/56 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní tohoto bytu paní D.D., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

958/56 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) Ing. M.B., paní A.B., Rožnov pod Radhoštěm (po- zemky p. č. 3564/24, p. č. 3564/25 a p. č. 3564/26, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Palackého)
2) pan P.M., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 3634/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Pod Chlácholovem)
3) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 (pozemky p. č. 3603/8 a p. č. 1040/18, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – lokalita Koryčanské Paseky),dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat

959/56 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Ing. E.M., paní M.M., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 729/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Uhliska)
2) pan J.B. a paní M.B., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p.č. 729/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
3) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ:24729035 (pozemek p. č. 975/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Chodská), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

960/56 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu - umístění propojovací lávky na a nad pozemkem p. č. 1617/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Petřekova stráň) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Česká republika - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

961/56 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 3694/1 o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 3694/2 o výměře 1 m2, oba pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku a odměření geometrickým plánem č. 5300-71/2012, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

962/56 vyhlašuje záměr na prodej celého pozemku p.č.st. 4580 o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na ulici Čechova, ve prospěch paní H.M., bytem Průkopnická 1707, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

963/56 schvaluje pronájem garáže č. 17 v domě č.p. 1773 na ulici Kulturní za měsíční nájemné 1000 Kč a nájemní smlouvu s paní M.N., Jaroňkova 1750, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

964/56 schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 97 22 108 z 1.11.1999, jejímž předmětem nájmu jsou pozemky pod „komunikací Bučiska“ v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v prodloužení termínu platnosti smlouvy do 31.12.2017 a zvýšení ceny nájemného ze 7 Kč/m2 na 12,54 Kč/m2, s pronajímatelem Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ 42196451 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 2 podepsat.

965/56 1) schvaluje doplnění čl. 4.3. Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury jako přílohy č. 2 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm o text: „Nepřesáhne-li odkupní cena výši 100.000 Kč, je možno ji na žádost stavebníka vyplatit jednorázově, nikoli ve splátkách. V případě jednorázové výplaty odkupní ceny bude stavebníkovi vyplaceno pouze 85 % schválené odkupní ceny. Na zbývajících 15 % odkupní ceny nemá stavebník právní nárok.“, dle důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města toto doplnění schválit,
2) bere na vědomí aktualizovaný přehled schválených budoucích a realizovaných výkupů staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich splátek k 7.1.2013.

966/56 bere na vědomí informaci o plnění závazků města Rožnova p. R. vyplývajících z mandátní smlouvy č.159/2012/OSM/MAN na výkon technického dozoru města Rožnov pod Radhoštěm v rámci stavby Inženýrské sítě pro výstavbu 20 RD – komunikace, kanalizace dešťová, kanalizace splašková a vodovod, Rožnov p.R. – lokalita Dubková, uzavřené s mandatářem Ing. A.S., Nezdařilova 1989, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 10653201.

967/56 rozhodla o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Technologické centrum a elektronická spisová služba OPR Rožnov pod Radhoštěm (I., II, III), a to z důvodu nepodání žádné nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.

968/56 rozhodla o podání žádosti o dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na rok 2013 na realizaci projektu „Stavební obnova zvoničky na Horních Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm“, včetně zajištění předfinancování projektu z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2013 a ukládá městskému úřadu žádost zpracovat a zkompletovat a starostce města žádost podepsat a zajistit předložení žádosti odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje do 15.2.2013.

969/56 schvaluje změnu č. 2 Provozního řádu Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm, spočívající ve změně návštěvní doby, a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat opravený provozní řád a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm.

970/56 schvaluje s účinností od 1.1.2013 platový výměr paní J. CH., pověřené ředitelce Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a ukládá starostce města platový výměr podepsat.

971/56 schvaluje darovací smlouvu na podporu kampaně Koalice STOP jako Partnera Koalice STOP HF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a o.s. Živá voda, zastupující Koalici STOP HF, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují, IČ: 26996391 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat

972/56 jmenuje odbornou pracovní skupinu pro zpracování zásad financování sportu v Rožnově pod Radhoštěm v dle důvodové zprávy.

973/56 schvaluje darovací smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Charitou Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 na poskytnutí věcného daru (automatická pračka zn. BEKO) a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

974/56 ukládá úkol Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm do 31. března 2013 zpracovat metodiku, která v procentuálním poměru stanoví rozdělování příjmů z hazardu mezi jednotlivé oblasti (sociální, sportovní, kulturní a životního prostředí) mimo stávající grantový systém.

975/56 vyhlašuje ve dnech 15. a 16. března 2013 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Josefského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Josefského jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

976/56 vyhovuje žádosti Krajského výboru Zlínského kraje Strany Práv Občanů Zemanovci, tř. T. Bati 364, 763 02 Zlín – Louky a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace svařeného vína dne 22.01.2013 na veřejném prostranství na Masarykově náměstí na pozemku ve vlastnictví města p. č. 3564/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:00:57 - aktualizováno 13.3.2014 20:05:51 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load