Usnesení z 58. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 58. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 18. 02. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

979/58
schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. 6/2008/PO/MAN o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. T.M. sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Preslova 9, a udělení plné moci Mgr. T.M., advokátovi se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Preslova 9, k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v soudním řízení vedeném toho času Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, pod sp. zn. 13C 85/2012 dle důvodové zprávy.

980/58 vyřazuje nepotřebný majetek města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 20. 12. 2012 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných vnitřních postupů města.

981/58 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2013 dle důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města, aby toto rozpočtové opatření schválilo, včetně doplňujícího návrhu v částce 100.000,- Kč určenou jako dar pro město Frenštát pod Radhoštěm, který bude určen na humanitární pomoc obyvatelům domu č.p. 39 na ulici 6. května postižených tragédií dne 17.2.2013.

982/58 schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá městskému úřadu tento sazebník zveřejnit na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

983/58 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a nebytového prostoru č. 46 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

984/58 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B32-614 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a pronájem nebytového prostoru č. 36 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu a smlouvu o nájmu výše uvedeného nebytového prostoru na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s manželi O. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

985/58 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a pronájem bytů 1+1 č. 35, č. 39 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

986/58 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) pan P.K a paní A.K., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 2575/23 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láz)
2) pan B.K. a paní E.K. Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láz)
3) paní Z.R., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láz)
4) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 (pozemky p. č. 3637/3, p. č. 2494/38, p. č. 2494/37, p. č. 2521/4, p. č. 3605/1, p. č. 3611/1, p. č. 3611/2 a p. č. 1250/14 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – lokalita Písečný)
5) pan D.V., Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 458 v k. ú. Tylovice)
6) pan P.V., Moravská Ostrava (pozemek p. č. 3639 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láz)
7) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 1323/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Bezručova), dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

987/58 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích p. č. 1142/5, p. č. 1143/39, p. č. 1143/50, p č. 1143/74, p. č. 1143/78 a p. č. 1101/8 v k. ú. Tylovice (ul. Horní Dráhy) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm , spočívající v oprávnění umístění energetických zařízení do uvedených pozemků, provozování energetických zařízení, provádění oprav, údržby a rekonstrukce energetických zařízení, vstupu a vjezdu na pozemky, a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 920-21/2012 ze dne 27.09.2012 a č. 880-118/2011 ze dne 7.11.2011, které vyhotovila společnost ROGEP, s. r. o., IČ: 25373404, se stavebníkem - oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

988/58 schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 2109/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem přístupu k pozemku p.č. 2109/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Ing. V.K.a paní L.K. trvale bytem Pod Chlácholovem , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

989/58 schvaluje smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene pro město Rožnov pod Radhoštěm jako osobu oprávněnou, spočívající v umístění a provozování kanalizace, provádění oprav, údržby a rekonstrukce kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a vstupu a vjezdu na níže uvedené pozemky v nezbytně nutné míře, to vše v pozemcích níže uvedených vlastníků, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5283-7811/2012 , který vyhotovila společnost CAD-PRO, spol. s. r. o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47678771a to :
1) Hotel Eroplán, a. s., Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26423871 (pozemky p. č. 1710/1, p.č.1710/4, p.č.1711/1, p.č.3625/17, p.č.3625/33 a p.č.3625/39 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm)
2) pan K.K., Rožnov pod Radhoštěm (pozemky p. č. 1725/12 a p.č.1725/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

990/58 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu nad pozemky a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) pan P.M. a paní L.M., Rožnov pod Radhoštěm – připojení sjezdu na pozemek p. č. 1967/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Kinských,
2) Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1340-1343, 5. května 1343, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 – umístění přesahu balkónů nad pozemkem p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 5. května,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

991/58 nevyhlašuje záměr na prodej částí pozemků p. č. 44 o výměře cca 190 m2 a p. č. 3619/2 o výměře cca 46 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku přiloženého k důvodové zprávě a důvodové zprávy.

992/58 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 434/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Tylovice (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

993/58 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 1092/5 o výměře 74m2 a pozemku p.č. 1092/6 o výměře 160 m2, vše v k.ú. Tylovice, ve prospěch pana Z.S., bytem Partyzánská , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

994/58 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 3648/4 o výměře 9m2 nově označené jako p.č. 3648/5 a části pozemku p.č. 2803 o výměře 5 m2 nově označené jako p.č. 2803/4, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch manželů B. bytem Pod Chlácholovem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

995/58 vyhlašuje záměr na směnu spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na části pozemku p. č. 2799 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm odděleného a nově označeného v geometrickém plánu Ing. J. K. č. 4473-195/2007 jako p.č. 2799/2 o výměře 121 m2 , který je v SJM manželů V., bytem Pod Chlácholovem , Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č.2803 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, odděleného a nově označeného v geometrickém plánu Ing. J. K. č. 4473-195/2007 jako p.č. 2803/3 – o výměře 33 m2, dle důvodové zprávy a uvedeného geometrického plánu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

996/58 schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 009/2002/OSM/NAB/SCAN, spočívající v prodloužení nájmu do 31.3.2015, mezi panem L.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek č. 6 k nájemní smlouvě podepsat.

997/58 bere na vědomí žádost Inženýrské Investiční s.r.o, Holešov, IČ 27701573, zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, o odkoupení pozemků p.č. 1012/24 o výměře 468 m2 a p.č. 1012/25 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Rožnov p. R., od společnosti EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45193631, za cenu ve výši 620 Kč/m2, pro rekonstrukci silnice I/35, dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm odkoupení výše uvedených pozemků do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm schválit.

998/58 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit plánovací smlouvu č. 021/2013/OSM/INO pro výstavbu a převod veřejné dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Tylovické Horečky na pozemcích ve vlastnictví žadatele, p. č. 1147/2, p. č. 1146/2, p. č. 1145/4 a p. č. 1143/19 v k. ú. Tylovice, se stavebníkem (žadatelem) - paní L.D., Praha 9 – Újezd nad Lesy, dle důvodové zprávy.

999/58 vyhovuje žádosti T klub – kulturní agentury, příspěvkové organizace, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2008o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace alkoholických nápojů při průběhu akce „Josefský jarmark 2013“ ve dnech 15. a 16. března 2013 na veřejném prostranství na Masarykově náměstí na pozemcích ve vlastnictví města, dle plánku přiloženého k důvodové zprávě a dle důvodové zprávy.

1000/58 bere na vědomí:
1) odstoupení vítězného uchazeče - společnost A-VITAL-Ing. Z.M., spol. s r.o., se sídlem Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10, IČ 60779594 od podpisu SOD k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty nedělená, Rožnov p. R.“
2) přidělení zakázky a podpis SOD s druhým uchazečem v pořadí, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci předmětného zadávacího řízení - společností Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 42767377 dle důvodové zprávy.

1001/58 bere na vědomí informaci o nutnosti provedení změn v rámci stavby REVITALIZACE ÚZEMÍ MEZI ULICÍ NÁDRAŽNÍ A JIHOZÁPADNÍM OBCHVATEM a ukládá úkol vedoucími odboru rozvoje připravit na jednání rady města v březnu 2013 návrh opatření za účelem vyřešení zjištěných skutečností.

1002/58 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky na stavbu „Demontáž stávajících výplní otvorů a instalace a montáž dveří, oken a souvisejících výrobků na bytovém domě č.p. 1443, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, IČ: 619 72 690 a mandátní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností RECTE.CZ, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1003/58 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.) včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (včetně příloh P1 až P6) je přílohou tohoto usnesení
• schvaluje pět zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam vyzvaných zájemců je přílohou tohoto usnesení (příloha P7)
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení (příloha P8)
• ukládá odboru rozvoje a oddělení městského informačního systému zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm ke schválení návrh komise pro otevírání obálek a návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky včetně návrhů příslušných smluv.

1004/58 schvaluje ocenění sportovců roku města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2012 dle návrhu komise tělovýchovy a sportu ze dne 23.1.2013, dle důvodové zprávy.

1005/58 vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace.

1006/58 schvaluje doplatek ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za rok 2012 dle důvodové zprávy.

1007/58 schvaluje:
1) pokyn rady města č.1/2013, kterým se upřesňují pravidla hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm,
2) pokyn rady města č.2/2013, kterým se stanovují zásady pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejich příloh.

1008/58 schvaluje darovací smlouvu na podporu kampaně Koalice STOP jako Partnera Koalice STOP HF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a sdružením Živá voda, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují, IČ: 26996391, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1009/58 schvaluje Smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s panem J.R., Čs. Armády , Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1010/58 schvaluje s účinností od 1.2.2013 změnu nadtarifních složek platu paní J.CH., pověřené ředitelce Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a ukládá starostce města platový výměr podepsat.

1011/58 pověřuje vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k uzavírání a podepisování dohod o výkonu pěstounské péče v dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

1012/58 a) bere na vědomí informace o problematice konání akce Vítání občánků a blahopřání jubilantům,
b) ukládá odboru kanceláře starosty připravit návrh nového organizačního zajištění akce Vítání občánků v souladu s právními předpisy, a to do 31.3.2013,
c) ruší předávání osobních blahopřání a dárků a zasílání osobních blahopřání jubilantům.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:18:15 - aktualizováno 13.3.2014 20:04:17 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load