Usnesení z 60. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 60. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 25. 03. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1014/60
bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Rožnov pod Radhoštěm k 31. 12. 2012.

1015/60 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky "Správa a provoz dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm", kterým je společnost .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Ďáblická 791/89 Praha 8, IČ: 45809712, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností .A.S.A., spol. s r. o., a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

1016/60 ukládá úkol vedoucímu odboru správy majetku prověřit možnost efektivnějšího způsobu financování správy a provozu dětských hřišť s účinností od 1.1.2014, s termínem splnění úkolu do 30.6.2013.

1017/60 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy komunikací v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1018/60 rozhodla podat k příslušnému soudu žalobu proti paní M.S., trvale bytem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, o zaplacení dlužné částky ve výši 18.321,- Kč s příslušenstvím.

1019/60 schvaluje smlouvy o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 205/2012/OSM/OS, č. 206/2012/OSM/OS, č. 207/2012/OSM/OS, č. 208/2012/OSM/OS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453 dle důvodové zprávy, a to na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.12.2013. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1020/60 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 467 na ulici Sevastopolská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 104 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 29, č. 63 a č. 80 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B25-504 a č. B28-512 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytového prostoru č. 13 a č. 12 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2016 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytového prostoru.

1021/60 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 102 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 24 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 7, č. 17 a č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytového prostoru č. N38 a č. N90 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2014 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytového prostoru.

1022/60 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 6, č. 12 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1023/60 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 403 a č. 406 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 16 a č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 48 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31. 3. 2013, vyjma bytu č. 16, Moravská 1443, kde se stanovuje termín pro zaplacení do 30.4.2013. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

1024/60 schvaluje pronájem bytu 2+1 č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s panem J.V. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1025/60 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. B37-619 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní tohoto bytu paní J.L., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1026/60 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemcem tohoto bytu panem Z.K., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1027/60 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem B.B. k 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

1028/60 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1029/60 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) Teva markt, s. r. o., Plzeňská 2561/164, 150 00 Praha 5, IČ: 61247138 (pozemek p. č. 3564/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Masarykovo nám.),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemek p. č. 1692/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – tenisové kurty u fotbalového stadionu),
3) Pavel Holub, Ostrov (pozemek p. č. 1143/74 v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy),
4) Zdeněk Děcký, Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy), 5) Tomáš Wolek, Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1030/60 schvaluje:
1) smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích p. č. 2375/34, p. č. 2372/2 a p. č. 2375/18, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Dubková) a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v oprávnění umístění plynárenského zařízení do uvedených pozemků, vstupu a vjezdu na pozemky za účelem provozování, provádění oprav, údržby a rekonstrukce plynárenského zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5293-8501/2012 ze dne 19.12.2012, který vyhotovila společnost CAD-PRO, spol. s. r. o., IČ: 47678771, se stavebníkem - oprávněným z věcného břemene – SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.
2) smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na a v pozemcích p. č. 491/12, p. č. 3582, p. č. 3694/4 a p. č. 729/21, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dále na a v pozemcích p. č. 785/9, p. č. 786, p. č. 838/12 a p. č. 841, vše v k. ú. Tylovice a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v oprávnění umístění vodovodního řadu do uvedených pozemků, vstupu a vjezdu na pozemky za účelem provozování, provádění oprav, údržby a rekonstrukce vodovodního řadu, a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 5229-7262/2012, č. 5229-7964/2012 a č. 896-7263/2012, které vyhotovila společnost CAD-PRO, spol. s. r. o., IČ: 47678771, se stavebníkem - oprávněným z věcného břemene – Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, PSČ 755 11, IČ47674652, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1031/60 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – stavební úpravy mostu ev. č. 4867-1 na a v pozemcích p. č. 1451/12, p. č. 1446/1, p. č. 3566/17, p. č. 956/6, p. č. 956/7, p. č. 3566/10, p. č. 3566/5, p. č. 1473 a p. č. 3689/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Nádražní) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 42767377, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1032/60 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 7096/33816 na pozemku p. č. st. 1211 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Julia Fučíka, pod bytovým domem čp. 916, ve prospěch vlastníků bytové jednotky č. 6, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1033/60 schvaluje aktualizované složení řídící komise a jednotlivých pracovních skupin pro aktualizaci Akčního plánu v rámci Strategického plánu rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Přehled pracovních skupin a seznam jejich členů a členů řídící komise je přílohou tohoto usnesení.

1034/60 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 113/2012/IO/DIL na realizaci stavby „Revitalizace území mezi ulicí Nádražní a jihozápadním obchvatem“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1035/60 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky na stavbu „Energetické úspory-výměna oken budovy radnice Masarykovo náměstí č.p.128, 129 , Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost RECTE CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, IČ: 61972690 a mandátní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností RECTE CZ, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1036/60 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,
• schvaluje seznam deseti uchazečů, kterým bude zaslána výzva k po- dání nabídky na zakázku,
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky,
• ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1037/60 bere na vědomí informaci o finančních důsledcích vyplývajících pro Město Rožnov p.R. z provedených změn při realizaci stavby „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a vedoucí Právního odboru připravit návrh řešení postupu kompenzace vícenákladů, které vznikly městu v souvislosti s realizací této stavby.

1038/60 bere na vědomí informaci o změně charakteru stavby v rámci projektu „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty nedělená, Rožnov p.R.“ dle důvodové zprávy.

1039/60 schvaluje realizaci mikroprojektu „Po stopách Dušana Samo Jurkoviče a historie lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm“ a jeho spolufinancování ve výši 4 222,49 EUR.

1040/60 schvaluje odměnu paní M.K., ředitelce Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení 50. let věku dle předloženého návrhu.

1041/60 schvaluje s účinností od 1.3.2013 změnu platového výměru paní M.K., ředitelce Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat nový platový výměr.

1042/60 jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy. Seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení.

1043/60 vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace.

1044/60 vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace.

1045/60 schvaluje komisní prodej vstupenek do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 00098604 bez nároku na obchodní marži.

1046/60 schvaluje obchodní podmínky města Rožnov pod Radhoštěm ke smlouvám o dílo dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu tyto obchodní podmínky zveřejnit na webových stránkách města.

1047/60 zrušuje Sociální komisi a zřizuje komisi Komunitního plánování. Předsedou této komise jmenuje Petra Jelínka a členy komise jmenuje Terezu Tichou, Zlatuši Lušovskou, Jarmilu Ovčačíkovou, Lenku Oravcovou, Mgr. Evu Urbanovou, Ing. Silvii Volnou a Ing. Ivo Marcina, dle důvodové zprávy.

1048/60 bere na vědomí informaci o průběhu řízení k žádosti pana F.K. o úhradu za provozování cyklostezky na jeho pozemku p.č. 3808/11 v k.ú. Rožnov p.R. a ukládá městskému úřadu úkol zpracovat písemnou odpověď panu F.K. ve smyslu dříve známých skutečností, na kterých město Rožnov pod Radhoštěm nemůže nic měnit.

1049/60 bere na vědomí informaci o změnách ve vysílání v systému „TKR Město Rožnov pod Radhoštěm od 16.4.2013“ a souhlasí s navrženým postupem dle důvodové zprávy.

1050/60 ukládá úkol všem předsedům a předsedkyním komisí zřízených Radou města Rožnov pod Radhoštěm předložit zprávu o činnosti komise za rok 2012 a plán činnosti komise na rok 2013 v termínu do 15.4.2013.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:18:48 - aktualizováno 13.3.2014 20:03:20 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load