Usnesení z 61. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 61. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 15. 04. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1051/61
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2_2013 v rozsahu 1.790 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.

1052/61 bere na vědomí informaci o možnostech realizace investic ve vazbě na tvorbu zdrojů.

1053/61 schvaluje metodiku stanovení konečné ceny Rožnovských malých tisků prodávaných městem dle důvodové zprávy.

1054/61 schvaluje dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-166/2013, č. ZVS-VN-167/2013, č. ZVS-VN-168/2013, č. ZVS-VN-169/2013, č. ZVS-VN-170/2013, č. ZVS-VN-171/2013 a č. ZVS-VN-172/2013, mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

1055/61 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky „Výkon správy a údržba nemovitého majetku a bytového fondu města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, IČ: 619 72 690 a mandátní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností RECTE.CZ, s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1056/61 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1057/61 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 19 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1058/61 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1059/61 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) Stanislav Petružela a Eliška Petruželová, Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 580/1 v k. ú. Tylovice – ul. Za Hážovkou.)
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (pozemek p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Kra- molišov ul. Sokolská)
3) Sylva Šavrdová, Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Láz)
4) Zdeněk Majer, Rožnov pod Radhoštěm (pozemek p. č. 842/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Láň)
5) Petr Bačík, Odry ( pozemek p.č. 1143/78 v k.ú. Tylovice – Dolní Dráhy) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1060/61 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene na a v pozemku p.č. 1473 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se Základní uměleckou školu Rožnov pod Radhoštěm, Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00851809 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1061/61 schvaluje
1) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 49, p.č. 50 a p.č. 55/4, vše v k.ú. Tylovice (Harcovna) s SMP Net, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ: 27768961
2) smlouvu o právu provést stavbu na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 49,p.č. 50,p.č. 51/4,p.č. 51/5,p.č. 51/6,p.č. 51/7,p.č. 54/2, p.č. 55/4,p.č. 56 a p.č. 61/1, vše v k.ú. Tylovice (Harcovna) s ENERGOAQUA, a.s., 75661 Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 823, IČ: 15503461dle důvodové zprávy, jejích příloh a situačního snímku a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1062/61 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích p. č. 819/7, p.č. 3600 a p. č. 3597/1, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v oprávnění umístění zemního kabelového vedení NN do uvedených pozemků, vstupu a vjezdu na pozemky za účelem provozování, provádění oprav, údržby a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5366-140/2012 ze dne 24.1.2013, který vyhotovila společnost ROGEP s. r. o., IČ: 25373404, s oprávněným z věcného břemene – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1063/61 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 785/32 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s Romanou Smetanovou, trvale bytem Uhliska 2466, Rožnov pod Radhoštěm, za účelem přístupu k pozemku p.č. 785/38 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví Romany Smetanové, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1064/61 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu bezbariérového přístupu do domu č.p. 1541 a 1542 a nadstřešení nad vstupem do domu č.p.1542 na, nad a v pozemku p. č. 2235/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Dubková) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00053732, dle důvodové zprávy a situačního snímku a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1065/61 1)vyhlašuje záměr na prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku p.č. 1736/5 o výměře 1576 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši ½ na těchto stavebních pozemcích: p.č. st. 4353/2 o výměře 3 m2, p.č.st. 4354/2 o výměře 7 m2, p.č.st. 4355/2 o výměře 12 m2, p.č.st. 4356 o výměře 16 m2, p.č.st. 4357 o výměře 16 m2 a p.č.st. 4358 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch spoluvlastníků výše uvedených pozemků a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.
2) neakceptuje nabídku a odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/8, na pozemku p.č. 1736/5 o výměře 1576 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na stavebních pozemcích: p.č. st. 4353/2 o výměře 3 m2, p.č.st. 4354/2 o výměře 7 m2, p.č.st. 4355/2 o výměře 12 m2, p.č.st. 4356 o výměře 16 m2, p.č.st. 4357 o výměře 16 m2 a p.č.st. 4358 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Věry Skýpalové, Vaculíkova 526/3, Brno, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá městskému úřadu písemně odpovědět paní Skýpalové na její nabídku.

1066/61 vyhlašuje
1) záměr na pronájem pozemků ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p.č. st. 1799, p.č. st. 1805, p.č. st. 1807, p.č st.1808 a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 50,- Kč/m2/rok ve prospěch vlastníků jednotlivých garáží umístěných na výše uvedených pozemcích, dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě, dle důvodové zprávy a katastrálního snímku
2) záměr změnit nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804, p.č. st. 1806, p.č. st. 2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004 a p.č. st. 2005, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, s vlastníky jednotlivých garáží umístěných na výše uvedených pozemcích, dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně výše nájemného na 50,- Kč/m2/rok a ukládá městskému úřadu tyto záměry zveřejnit.

1067/61 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 765/18 o výměře 2 m2 v k.ú. Tylovice, ve prospěch Bc. Vladimíra Obůrky, MBA, Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1068/61 schvaluje smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu na optickém kabelu a prodej movitých věcí ( 12 ks optických vláken ) v k.ú. Rožnov, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a VYDIS a.s., Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ 252 41, IČ 24660345, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1069/61 schvaluje nařízení města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2013, TRŽNÍ ŘÁD s účinností od 2. května 2013 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění tohoto nařízení na úřední desce a webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1070/61 rozhodla nevyhlásit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A INSTALACE A MONTÁŽ DVEŘÍ A OKEN A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ NA BYT.DOMĚ č.p.1443, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“, a to v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.3. 2013, č.j.21 Cdo 4326/2011-312.

1071/61 rozhodla o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Technologické centrum a elektronická spisová služba OPR Rožnov pod Radhoštěm (I., II, III), a to z důvodu nepodání žádné nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.

1072/61 souhlasí s tím, aby T klub-kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ 44740743 realizovala a spolufinancovala mikroprojekt „Zvuková a světelná aparatura pro podporu kultury a cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm“ ve výši 1400,91 EUR.

1073/61 bere na vědomí Zprávu o ekonomickém dopadu z realizovaných investic v roce 2013.

1074/61 jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy. Seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení.

1075/61 jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy. Seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení.

1076/61 schvaluje:
1) maximální úroveň cílových ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací za rok 2013,
2) konkretizaci úkolů pro poskytnutí cílových ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací za rok 2013,
dle důvodové zprávy a přílohy.

1077/61 schvaluje
1) Úschovní řád úschovny v Turistickém informačním centru v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat tento úschovní řád a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Turistického informačního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
2) Ceník úschovny pro úschovnu v Turistickém informačním centru v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat tento Ceník a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Turistického informačního centra v Rožnově pod Radhoštěm.

1078/61 schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové do města Trenčín (Slovensko) dne 25.4.2013, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

1079/61 schvaluje nové organizační zajištění akce „Vítání občánků a Blahopřání občanům, kteří dosáhli 80,90 a více let věku“.

1080/61 souhlasí s použitím znaku města na pohlednicích vydávaných fyzickou osobou: Mgr. Jarmila Prudká, Pionýrů 810, Frýdek-Místek, IČ 74314157 a pořizovaných jejím synem Petrem Prudkým dle důvodové zprávy.

1081/61 schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 6 úvazků, tj. na 142 s účinností od 17.04.2013, dle důvodové zprávy.

1082/61 schvaluje „Deklaraci samospráv o spolupráci při realizaci Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 – 2020“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města, aby za město Rožnov pod Radhoštěm tuto deklaraci podepsala.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:19:02 - aktualizováno 13.3.2014 20:03:06 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load