Usnesení z 62. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 62. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 13.05. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1083/62
rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „ENERGETICKÉ ÚSPORY-VÝMĚNA OKEN BUDOVY RADNICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.128, 129, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje seznam sedmi zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1084/62 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky dle vnitřní směrnice č.6/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele stavby „ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOV RADNICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.130, 131, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
• schvaluje seznam sedmi zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
• ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1085/62 schvaluje
a) realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm“,
b) předfinancování a spolufinancování aktivit projektu „Rekonstrukce ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm“ dle předloženého rozpočtu projektu ve výši 30 % uznatelných výdajů, to je 5.112.436,58 Kč, s předpokladem získání 70 % dotace,
c) každoroční vyčlenění částky ve výši 30.000 Kč v prvním roce provozu, a 43.000 Kč v dalších letech provozu, v rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů na ulici Palackého, která je předmětem projektu, po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.

1086/62 1) rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „OPRAVA STROPŮ NAD II.NP OBJEKTU STEFANIA“ zadávané dle směrnice MěÚ o zadávání veřejných zakázek o výběru nejvhodnější nabídky, uchazeče č.2 – ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 268 48 937 a o pořadí dalších nabídek tak, jak je stanovila komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
2) schvaluje smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 268 48 937, dle důvodové zprávy,
3) ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1087/62 bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. Máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm“.

1088/62 schvaluje zpracovatele pro vypracování expertního posudku na projekt „Rekreační bazén na koupališti v Rožnově pod Radhoštěm“, společnost Shöenherr s.r.o., se sídlem, Nám. republiky 1079/1a, Praha 1 a souhlasí s předpokládanou cenou za zpracování uvedeného posudku, tj. 100 000 Kč bez DPH.

1089/62 1)bere na vědomí, že na vyhlášený konkurs ze dne 25.3.2013 na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p.R., příspěvková organizace nepodal ve stanoveném termínu, tj. do dne 26.4.2013 písemnou přihlášku žádný uchazeč/uchazečka,
2) ukládá úkol vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu předložit na zasedání rady města dne 27.5. 2013 návrh organizačního uspořádání Mateřské školy Koryčanské Paseky Rožnov p. R., příspěvková organizace.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:19:14 - aktualizováno 13.3.2014 20:02:41 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load