Usnesení z 64. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 64. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 18.06. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1131/64 po projednání rozhodla v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení na zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, když se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

1132/64schvaluje dohodu o zrušení nájemní smlouvy č. 15/1999/OSM/NAB/SCAN ze dne 1.9.1999 uzavřené s manželi J. bytem Rožnov p.R a dohodu o zrušení nájemní smlouvy č. 122/2005/OSM/NAB ze dne 13.7.2005 uzavřené s panem J.S., bytem Valašská Bystřice dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto dohody podepsat. Dále schvaluje pronájem pozemků p.č. st. 1799, p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804, p.č. st. 1805, p.č. st. 1806, p.č. st. 1807, p.č. st. 1808, p.č. st. 2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004, p.č. st. 2005 a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 50,-Kč/m2/rok a smlouvy o nájmu těchto pozemků s vlastníky jednotlivých garáží umístěných na výše uvedených pozemcích, dle důvodové zprávy, jejích příloh a katastrálního snímku a ukládá starostce města tyto nájemní smlouvy podepsat.

1133/64 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na službu „Zajištění provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm.“ V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky dle důvodové zprávy; jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle důvodové zprávy; ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1134/64 souhlasí s použitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm na propagačních materiálech pořizovaných a vydávaných TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddílem skoku na lyžích a severské kombinace, IČO: 00534439, se sídlem na adrese 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497 pro propagaci závodů Beskydské turné žáků, O pohár starosty – ve skoku na lyžích a severské kombinaci, Mistrovství světa veteránů ve skoku na lyžích, Republikové kvalifikační závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci konaných v roce 2013.

1135/64 jmenuje pana M.K. na pracovní místo ředitele Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60990384, na dobu 6 let od 1.8.2013 do 31.7.2019.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:19:38 - aktualizováno 13.3.2014 19:20:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load