Usnesení z 65. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 65. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm konaného dne 24.06. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1136/65
rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na dodavatele služby „Výkon správy a údržba nemovitého majetku a bytového fondu Města Rožnov pod Radhoštěm“ V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení, schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení, ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1137/65 schvaluje dodatek č. 3 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu č. 223/2011/OSM/MAN mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČO:48390453 a městem Rožnov pod Radhoštěm, kterým se mandátní smlouva prodlužuje do 31.12.2013, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek č.3 podepsat.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:19:48 - aktualizováno 13.3.2014 19:20:07 | přečteno 18x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load