Usnesení z 66. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 66. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 01.07. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1138/66
souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru organizací T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace IČ 44740743, v částce 10.000 Kč od dárce CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ 14612411 a 25.000,- Kč od dárce Nadace SYNOT, se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330.

1139/66 ruší usnesení 1096/63 ze dne 27.5.2013 a souhlasí s přijetím daru organizací Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov p. R., IČ 70918678, a to věci movité – zahradního altánu v hodnotě 30.000 Kč od Pavla Ludvíka, bytem Sladské 2844, Rožnov p. Radhoštěm.

1140/66 v souladu se Zásadami pro zřízení a použití peněžního fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje Radu fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm ve složení: Bc. Markéta Blinková – starostka města, Ing. Lenka Vojkůvková – vedoucí odboru výstavby, Ing. Martin Hrnčárek – vedoucí finančního odboru.

1141/66 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na refundaci výdajů spojených s nákupem věcných cen při pořádání závodů ve skoku na lyžích a severské kombinaci v Rožnově pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00304271) a Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, o.s., Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 534439) dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1142/66 opravuje své usnesení č. 1092/63 ze dne 27.5.2013 pro textovou chybu a nahrazuje ho novým opraveným textem v tomto znění :
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm a rozhoduje o rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

1143/66 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 21.000,- Kč na úhradu pronájmu vozidla Škoda Felicia 1,3 LXi od společnosti FANA CZ s.r.o. IČ 25351427 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00304271) a Charitou Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1144/66 ukládá vedoucímu finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm úkol projednat s KB a.s., ČS a.s. a ČSOB a.s. aktualizovanou nabídku bankovních služeb a s tím související výši bankovních poplatků za účelem případného převodu bankovního styku příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm do banky dle nejvýhodnější nabídky. Přehled nabídek bank bude předložen vedoucím finančního odboru na nejbližší zasedání rady města.

1145/66 schvaluje dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-V-16/2013 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1146/66 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava chodníku na ul. Svazarmovská“, kterým je společnost VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností VOJKŮVKA s.r.o, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1147/66 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na výkon zadavatelské činnosti v rámci zadání veřejné zakázky na realizaci projektu „Revitalizace zeleně hřbitova na ulici 5.května v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost Dobrá zakázka, s.r.o., se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava, IČ: 28631595 a mandátní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Dobrá zakázka, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1148/66 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky„Zajištění provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Ing. Jan Panc, Kulturní 1775,Rožnov pod Radhoštěm , IČ 62313932 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1149/66 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 19 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1150/66 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 406 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci se Simonou Unuckovou dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1151/66 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní Helenou Lackovou dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu podepsat.

1152/66 ukládá úkol řediteli Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm prověřit možnost instalace kamery na domě č.p. 1443 na Moravské ulici v Rožnově pod Radhoštěm.

1153/66 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 2091/3 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady kupujícího ), ve prospěch společnosti ROMANCO a.s., Praha 5, IČ 26128462, dle katastrálního snímku, důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1154/66 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky: 1) ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250 (uložení kabelového vedení do pozemku města p. č. 1692/2, 1702/14 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Pod Strání), 2) ARPEX MORAVA s. r. o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ:26809559 (uložení kabelového vedení do pozemku města p. č. 3600 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Sokolská), 3) PhMr. Sehnalíková Eva, Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizace do pozemku města p. č. 2207/1 a 2204/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Hradišťko), 4) G. W. Industry s. r. o., Meziříčská 2312, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27841251 (uložení vodovodní přípojky do pozemku města p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Hasičská), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1155/66 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 2494/37, p.č. 2494/36, p.č.2521/4, p.č.2521/5, p.č. 2494/35, p.č.4884,p.č.3610, p.č.3605/1, p.č.1152/34, p.č. 2485/2 a p.č.4885, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se stavebníkem Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IĆO: 47674662 za účelem uložení vodovodního řádu dle projektové dokumentace „Přeložka vodovodu Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný – sídliště Písečný za jednorázovou úhradu v předběžné výši 327.000,- Kč bez DPH , dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1156/66 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (zemní kabelové vedení VN v délce 131,59 m v pozemku p. č. 2375/18 a zemní kabelové vedení NN v délce 0,15 m v pozemku p.č. 2375/34, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Dubková), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1157/66 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu nad pozemky a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Černota Pavel, Černotová Miroslava, Rožnov pod Radhoštěm – na pojení sjezdu z pozemku p. č. 1362/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Beskydská) na pozemek p. č. 1362/1 (komunikace) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm,
2) ON SEMICONDUCTOR ČR, a. s., 1. máje 2320, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26821532 – propojovací most mezi objekty M7 a M1 včetně parkovacích stání u objektu M7, umístěný nad pozemkem města p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Televizní,
3) SBD Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:00053732 – napojení drenáže domu č. p. 1541 a 1542 (ul. Dubková) na stávající dešťovou kanalizaci města v pozemku p. č. 2235/1 v k.ú. Rož- nov pod Radhoštěm,
4) Společenství vlastníků jednotek 5. května 1340 a 1343, 756 61 Rož- nov pod Radhoštěm, IČO: 25888790 – revitalizace panelového domu, stav- ba závětrných zídek uličních vstupům na pozemku města p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zeleň),
5) Hajflerová Hana, Ing. Mateřánka Zdeněk, Mateřánková Daniela, Pe- chal Pavel, Ing. Ševčík Karel, Ševčíková Gabriela, Rožnov pod Radhoštěm – napojení sjezdu z pozemku p. č 2277/33 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Na Pa- řeničkách) na pozemek p. č. 2774/5 (komunikace) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm,
6) SBD Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:00053732 – stavební úpravy bytového domu na ulici Kulturní č. p. 1769, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – zateplení; stavební úpravy zasáh- nou pozemek p. č. 1224/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ostatní plochy), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1158/66 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu komínu panelového domu čp. 1656 nad pozemkem p. č. 973/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem Společenství vlastníků 1656 v Rožnově pod Radhoštěm, Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov p. R., IČO: 25897571 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvy podepsat.

1159/66 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu chodníku na pozemku p. č. 3232 v k. ú. Rožnov p. R. (Náměstí Míru), ve vlastnictví Vaška Arnošta a Vaškové Ireny, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1160/66 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu vodovodu „Ul. Žerotínská“ na a v pozemcích ve vlastnictví:
1) Stanislav Děcký, Ostravská 681, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 1993/10 v k.ú. Rožnov p.R.
2) Ing. Služy Radim, Služy Martina, Šeříková 615/27, 700 30 Ostrava Vyškovice, p.č. 1991/5 v k.ú. Rožnov p.R.
3) Štrajt Jaroslav, Žerotínská 2666, 756 61 Rožnov p R., podíl 1/24,Bc. Štrajtová Veronika, Žerotínská 2666, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/24,Ing. Tobola Zdeněk, Žerotínská 2662, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/6, Gajdács Petr, Žerotínská 2661, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/12, Ondruch Radek, 756 57 Horní Bečva 602, podíl 1/24, Pešková Eva, 5. května 1546, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/24, Ing. Ševčík Dan, Kolmá 45, 251 68 Kamenice, podíl 1/24, Ing. Ševčíková Lucie, Kolmá 45, 251 68 Kamenice, podíl 1/24, manželé Matuš Stanislav, a Matušová Šárka, Žerotínská 2663, Rožnov p. R., podíl 1/6, manželé Ing. arch. Janča Karel a Jančová Daniela, oba Žerotínská 2665, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/6, manželé Ing. Zajíc František a Zajícová Božena, oba Žerotínská 2667, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/12, manželé Dluhoš Jan, Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha Vinohrady a Dluhošová Martina, Žerotínská 2669, 756 61 Rožnov p. R., podíl 1/12, všichni p.č., 1967/18 a p.č. 1989/5 v k.ú. Rožnov p.R.
4) Bambušková Pavla, 5. května 1556, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Smoček Zdeněk, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 1989/1 v k.ú. Rožnov p.R. ,dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1161/66 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 18/2009/OSM/INO – ve věci nově nabytých pozemků do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, p. č. 1012/24 a p. č. 1012/25, které budou dotčené stavbou ‚‚Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ se stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 66993390, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1162/66 souhlasí s provedením stavebních úprav bytu č. N86-817 v 8. nadzemním podlaží na ulici Lesní v domě čp. 2330, spočívající v přesunu kuchyňské linky do prostor chodby a napojení na rozvody vody, odpadního řádu a elektrické energie na náklady nájemce bytu Vladimíra Breziny, trvale bytem Vítězná 1745, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Vladimírem Brezinou, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1163/66 souhlasí s provedením stavebních úprav bytu č. 20 v 5 nadzemním podlaží na ulici Kulturní v domě čp. 1779 spočívající ve výměně vany, WC a obkladů v koupelně na náklady nájemců bytu manželů Ivana Ondryáše a Renaty Ondryášové, trvale bytem Kulturní 1779, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely Ivanem Ondryášem a Renatou Ondryášovou, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1164/66 schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 154/2011/OSM/NAB ze dne 5.9.2011 uzavřené s Ludmilou Gelnarovou, Ostrava, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1165/66 schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č.1/2001/OSM/NAB/SCAN s Miroslavem Lukášem, Krásno nad Bečvou, Masarykova 752, Valašské Meziříčí, IČ: 10649212, spočívající ve změně výměry pronajatých částí pozemků p.č. 3601/7 o výměře 55 m2 a p.č. 3601/10 o výměře 540 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a zvýšení nájemného na cenu 50,-Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy, jejích příloh a katastrálního snímku a ukládá starostce města dodatek č. 2 nájemní smlouvy podepsat.

1166/66 schvaluje pronájem části pozemku p.č. st. 78/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedené části pozemku s Andreou Ligockou, místem podnikání Ostravská 287, Bohumín-Pudlov, IČ 01120352, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto schválenou smlouvu podepsat.

1167/66 vyhlašuje záměr na změnu nájemní smlouvy č. 237/2005/OSM/NAB s Městskými lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027, spočívající ve zvýšení nájemného na 4.500.000,-Kč, dle schválení valnou hromadou společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. dne 15.4.2013 a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 8 k projednání radou města.

1168/66 vyhlašuje záměr na pronájem částí pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 1474/1 o výměře 45 m2, p.č. 1508/1 o výměře 111 m2 a p.č. 3620/2 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1169/66 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 1092/6 o výměře 23m2 oddělené geometrickým plánem č. 931-25/2013 a nově označené jako p.č. 1092/9 v k.ú. Tylovice, ve prospěch Mgr. Zdeňka Solanského, bytem Partyzánská 1119, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1170/66 vyhovuje žádosti Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, Tylovice 2037, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634 a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace alkoholických nápojů dne 24. 08. 2013 na veřejném prostranství v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu oznámit toto rozhodnutí žadateli.

1171/66 uděluje souhlas k vydání výjimky z technických požadavků na stavby (TP) pro dvě parkovací stání pro Františku Kysučanovou, Hutisko-Solanec s tím, že souhlas k udělení výjimky z TP bude žadateli vydán po zaplacení částky 160.000,-Kč na účet města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh.Rada města ukládá městskému úřadu oznámit tuto skutečnost žadatelce.

1172/66 schvaluje nařízení města Rožnov pod Radhoštěm č. 2/2013, kterým se mění nařízení města č. 1/2013, Tržní řád ve znění změn přijatých na jednání rady města (zrušení textu článku 1, odst. 1, písm. a) a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění tohoto nařízení na úřední desce a webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1173/66 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení služebního vozidla, dle důvodové zprávy a její přílohy. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam sedmi zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a odboru správy majetku městského úřadu ukládá zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky a seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení.

1174/66 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „Oprava lávky u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., M.Alše 833, Krásno nad Bečvou , 75701 Valašské Meziříčí, IČ 26814463 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem TS Valašské Meziříčí s.r.o., IČ 26814463 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1175/66 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby MŠ 1.máje 864 - Stavební úpravy sociálního zařízení 2, kterým je společnost Radekov spol s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U trati 2620, PSČ 756 61, IČ 41035933 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem kterým je společnost Radekov spol s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U trati 2620, PSČ 756 61, IČ 41035933 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1176/66 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „ZŠ Kor.Paseky - Stavební úpravy sociálního zařízení 2.NP“, kterým je společnost Radekov spol s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U trati 2620, PSČ 756 61, IČ 41035933 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, kterým je společnost Radekov spol s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U trati 2620, PSČ 756 61, IČ 41035933 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1177/66 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2012/0066/OKP na projekt „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1178/66 nepřijímá nabídku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 45211761 k bezúplatnému převodu nepotřebného majetku vedeného pod inventárním číslem DDHM 87/1, DDHM 87/4, DDHM 87/5 a DDHM 87/8 do vlastnictví města a uděluje souhlas Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 45211761 k vyřazení přebytečného a nepotřebného majetku vedeného pod inventárním číslem DDHM 87/1, DDHM 87/4, DDHM 87/5 a DDHM 87/8, dle důvodové zprávy.

1179/66 schvaluje s účinností od 1.8.2013 změnu platového výměru Mgr. Mileně Kohoutové, ředitelce Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat nový platový výměr.

1180/66 schvaluje odměnu paní D. Čechové, ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení životního jubilea, dle předloženého návrhu.

1181/66 jmenuje Mgr. Martina Navaříka, bytem Svazarmovská 1694, Rožnov pod Radhoštěm, na pracovní místo ředitele Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 75044340, na dobu 6 let od 1.9.2013 do 31.8.2019 a ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu vystavit jeho jmenování na pracovní místo ředitele uvedeného školského zařízení a starostce města toto jmenování podepsat.

1182/66 jmenuje předsedu a členy odborné komise pro hodnocení fotografií přihlášených do I. ročníku fotosoutěže „Rožnov objektivem“ dle důvodové zprávy. Seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení.

1183/66 schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě ze dne 25.11.2005 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČ 25844334, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města, aby tento dodatek číslo 1 podepsala.

1184/66 bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2012 a plány jejich činnosti na rok 2013.

1185/66 schvaluje Koordinační dohodu s Policí České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1186/66 schvaluje smlouvu o poskytnutí právních služeb s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, IČ 43989667 a uděluje plnou moc Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, advokátce se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice k zastupování města Rožnova pod Radhoštěm ve věci ochrany práv a zájmů města, zejména ve smyslu ochrany jeho dobrého jména, ochrany nerušeného výkonu samosprávy a vyvození důsledků ze zásahů do práva na výkon samosprávy ve všech právních souvislostech (občanskoprávních, trestněprávních, ústavněprávních) před soudy všech stupňů a správními orgány dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města smlouvu i plnou moc podepsat.

1187/66 schvaluje slevu 50% ze základního vstupného na Jurkovičovu rozhlednu pro účastníky akcí, jejichž spolupořadatelem nebo partnerem je město Rožnov pod Radhoštěm. Rada města zároveň schvaluje slevu 50% ze základního vstupného na Jurkovičovu rozhlednu pro účastníky akcí, nad kterými převzala záštitu starostka města.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:19:57 - aktualizováno 13.3.2014 19:19:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load