Usnesení z 67. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 67. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 22.07. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1188/67
Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Demontáž stávajících výplní otvorů a instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků na bytovém domě č.p. 1443, Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost PVC OKNA s.r.o., IČ 26844168 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem PVC OKNA s.r.o, IČ 26844168 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1189/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Energetické úspory budov radnice Masarykovo náměstí č.p.128, 129 Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., U Trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933, a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., IČ 41035933 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1190/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Energetické úspory budov radnice Masarykovo náměstí č.p.130, 131 Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., U Trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933, a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku meziměstem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., IČ 41035933 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1191/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebních povolení a územních rozhodnutí na stavbu „Čistá řeka Bečva II“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1192/67 Rada města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č.1177/66 ze dne 1. 7. 2013 a schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2012/0065/OKP“ na projekt „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1193/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm doporučuje přípravu uvedených projektových žádostí na financování z dotačních programů Státního fondu životního prostředí ČR:
„Energetické úspory budovy ZŠ Videčská“
„Energetické úspory budovy MŠ Na Zahradách“
„Energetické úspory budovy Kino Panorama“
„Energetické úspory budovy MŠ 1. máje č.p. 1153“
„Obnova zeleně městského parku v Rožnově p. Radhoštěm“
„Rožnov pod Radhoštěm – obnova zeleně hřbitova Na Láni, III. etapa“
Rada města dále ukládá odboru rozvoje vypracovat žádosti o podporu financování uvedených projektů a projekty předložit v příslušných výzvách na Státní fond životního prostředí ČR a dále v případě úspěchu při získání dotačních prostředků, zařadit spolufinancování uvedených projektů do rozpočtu města na rok 2014. Odbor rozvoje prověří další varianty využití kina Panorama v termínu do 30.09. 2013.

1194/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 084/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Oprava stropů nad 2.NP objeku Stefania“ se společností Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26848937, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č.1 podepsat.

1195/67 Rada města Rožnov pod Radhoštěm uděluje souhlas Mateřské škole Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918678 k uzavření Smlouvy o nájmu části nemovitosti (budovy) čp. 307 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, i. č. 21182 se společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ 25788001, dle doplněné důvodové zprávy a jejích příloh.

1196/67 Rada města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje odbornou pracovní skupinu pro posouzení záměru převodu sportovních zařízení a dalších nemovitostí z majetku Tělovýchovné jednoty Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439 do majetku města Rožnov pod Radhoštěm a pro zpracování koncepčního řešení financování sportovní infrastruktury na území města a jmenuje zástupce Do této pracovní skupiny za město Rožnov pod Radhoštěm v následujícím složení:
- Bc. Markéta Blinková – vedení města
- RNDr. Václav Mikušek – vedení města
- Ing. Martin Hrnčárek – finanční náležitosti
- Mgr. Olga Vrublová – právní oblast
- Jaromír Kubíček – správa majetku
- Ing. Dušan Vrážel – sportovní oblast
- Ing. Martin Houška - radní

1197/67 Rada města Rožnov pod Radhoštěm:
1. schvaluje Komisionářskou smlouvu s Karlem Petruželou s místem podnikání Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41086911 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat
2. schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu movité věci uvedenou v příloze důvodové zprávy
3. pověřuje Tomáše Grosse, Karinu Dernickou, Veroniku Janoškovou a Zuzanu Dudkovou, zaměstnance města Rožnova pod Radhoštěm, zařazené do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, aby jménem města Rožnov pod Radhoštěm smlouvy o nájmu movité věci s jednotlivými nájemci, ve znění schváleného vzoru, podepisovali
4. schvaluje provozní řád pro půjčování jízdních kol dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1198/67 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Rožnov p.R., kterým je Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451 a pojistnou smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá sta- rostce města tuto smlouvu podepsat.

1199/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 203, č. 215, č. 305, č. 310, č. 312, č. 318 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 2, č. 27 a č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 3 a č. 25 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 4 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B76-903 a č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytového prostoru č. 68 a č. 71 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytového prostoru.

1200/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 12, č. 70 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N49-507 a č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 46 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

1201/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 307 a 412 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N81-707 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1202/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107 a č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 16, č. 23 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N67-608 a č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy a jejích příloh za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 30. 9. 2013. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

1203/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 6 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem M.H. dle důvodové zprávy a její přílohy.

1204/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní E.M. k 31. 8. 2013 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

1205/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1206/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Rad- hoštěm s manželi O. dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní R.O. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s panem J.O. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s paní M.B. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu podepsat.

1207/67 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 8 nájemní smlouvy č. 237/2005/OSM/NAB s Městskými lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027, spočívající ve zvýšení nájemného na 4.500.000 Kč, dle schválení valnou hromadou společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. ze dne 15.4.2013 a důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1208/67 Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm, aby ve spolupráci s vedoucím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu a vedoucím finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistili zřízení bankovních účtů u společnosti Komerční banka, a.s., IČ: 45317054 k 1.9.2013, na které bude převeden veškerý platební styk příspěvkové organizace.

1209/67 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o povinnosti úhrady daně z převodu nemovitosti za vodovodní infrastrukturu vloženou do majetku Vak Vsetín a.s. a souhlasí s úhradou daně z převodu nemovitosti z rozpočtu města, položky 5901 -nespecifikované rezervy dle důvodové zprávy.Markéta Blinková
starostka


RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 11:20:11 - aktualizováno 13.3.2014 19:19:29 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load