Usnesení z 70. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

ze 70. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10.09. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1255/70
schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V KUCHYNI MŠ 1. MÁJE 1153, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933, a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1256/70 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona, zadávané podle vnitřní směrnice č. 6/2008 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na dodavatele technologie a stavby NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V KUCHYNI MŠ 5. KVĚTNA 1701.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na za-kázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy. Výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení.

1257/70 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona, zadávané podle vnitřní směrnice č. 6/2008 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na zhotovitele stavby Jednotná kanalizace Letenská-Beskydská, Rožnov p.R.
V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy. Výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení.

1258/70 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na a v pozemcích ve vlastnictví společnosti ŘSD ČR p.č. 3728/2 a p.č. 3729/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s budoucím povinným – společností Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IĆO: 65993390, za účelem stavebních úprav stávajícího přechodu pro chodce dle projektové dokumentace „DĚLENÝ PŘECHOD PRO CHODCE NA SILNICI I/35 V ROŽNOVĚ P.R.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1259/70 schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Luboru Kmentovi do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 20.9.2013, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 30% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 12:22:44 - aktualizováno 13.3.2014 19:18:22 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load