Usnesení z 71. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)
ze 71. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23.09. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1260/71
souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru organizací Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 64123430,v částce 10.000,- Kč od dárce pana K.G., bytem Partyzánská 1107, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na technické dovybavení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1261/71 schvaluje darovací smlouvu a přijetí finančního daru ve výši 136.680,- Kč od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce tuto darovací smlouvu podepsat do 30.9.2013.

1262/71 schvaluje dohodu o vzájemné výpomoci při zimní údržbě silnic mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ:26820218 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1263/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35,Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1264/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava komunikace Na Pařeničkách“, kterým je společnost KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, IČ 62360213 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností KARETA s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1265/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava komunikace Pod Kyčerou“, kterým je společnost Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Strabag a.s., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1266/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava podchodu Láz“, kterým je společnost Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26848937 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Ing. Libor Dobiáš s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1267/71 schvaluje dodatek č. 1 „Provozního řádu útulku pro psy města Rožnova pod Radhoštěm“ a cenovou kalkulaci nákladů na pobytový den psa v útulku pro obce mikroregionu Rožnovsko ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zveřejnit úplné znění provozního řádu útulku na webových stránkách města a v útulku pro psy.

1268/71 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování turistické rozhledny na Čartáku, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Polfin Ploština, s.r.o., se sídlem Loučka 137, 763 25, IČ: 25530283, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

1269/71 vyhlašuje veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele služby „Revitalizace zeleně hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k prokázání kvalifikace a podání nabídky včetně zadávací dokumentace. Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky včetně zadávací dokumentace je přílohou tohoto usnesení, schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky včetně zadávací dokumentace. Seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky. Seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení a ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1270/71 schvaluje princip spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm se společností eCENTRE a.s., se sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 27149862, s cílem zorganizování e-aukce na dodávky energií pro občany města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1271/71 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) pan J.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do pozemku města p. č. 148/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Bayerova),
2) pan R.S., paní D.S., Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku města p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy)
3) pan T.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do pozemku města p. č. 806/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Videčská)
4) pan M.Č, paní Ž.Č., Zašová (uložení přípojky plynu do pozemku města p. č. 74/1 a p. č. 74/2, uložení kanalizační přípojky a kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 75/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Videčská), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1272/71 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými z věcného břemene:
1) pan J.H, paní B.H., Rožnov pod Radhoštěm,uložení vodovodní přípojky v délce 1,5 m (komunikace), v rozsahu dle geometrického plánu č. 946-7831/2013, v pozemku ve vlastnictví města p. č. 786 v k. ú. Tylovice (ulice Na Vyhlídce)
2) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961, přeložka NTL přípojky plynu v délce 3 m (zelená plocha), v rozsahu dle geometrického plánu č. 5404-739/2013, v pozemku ve vlastnictví města p.č. 2257/35 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1273/71 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes zatíženou nemovitost - pozemek p.č. 2319/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5477-118/2013, s vlastníky oprávněných nemovitostí: pan V.O., bytem Sněžná 1724, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní K.O., bytem Dolní Paseky 245, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní L.O., bytem Dolní Paseky 108, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pan M.S. a paní M.S., oba bytem Dolní Paseky 246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch oprávněné nemovitosti – rodinný dům č.p. 245 ve vlastnictví pana V.O, paní K.O., paní L.O. a oprávněné nemovitosti rodinný dům č.p. 246 ve společném jmění manželů S., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1274/71 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu se stavebníky:
1) pan S.R., paní S.D., Rožnov pod Radhoštěm – napojení parkovacího zálivu a chodníku z pozemku města p. č. 1142/5 na pozemek p. č. 1101/21 v k. ú. Tylovice,
2) pan P.V., Rožnov pod Radhoštěm – napojení sjezdu z pozemku města p. č. 3613/4 na pozemek p. č. 2363/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1275/71 vyhlašuje záměr na prodej celých pozemků p.č. 581/2 o výměře 29 m2 a p.č. 582/2 o výměře 38 m2, vše k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1276/71 vyhlašuje záměr na směnu pozemků
• část pozemku p.č. st. 2830/51 – zastavěná plocha- společný dvůr o výměře 160 m2, odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 5496-111/2013 - Versta Rožnov, s.r.o. (dále jen „GP“) jako pozemek p.č. 6299- ostatní plocha,
• část pozemku p.č. 3756/3 – ostatní plocha- manipulační plocha o výměře 2912 m2, odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3756/3- ostatní plocha,
• část pozemku p.č. 3761/6 – ostatní plocha - silnice o výměře 87 m2, odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3761/9- ostatní plocha, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
• část pozemku p.č. 1220/33 – orná půda o výměře 72 m2, odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 947-106/2013 – Versta Rožnov, s.r.o. jako p.č. 1220/46- orná půda, v k.ú. Tylovice vše ve vlastnictví společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem 1. máje 823, IČ 15503461, za pozemky ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm
• celý pozemek p.č. 1040/58 – ostatní plocha o výměře 1210 m2
• celý pozemek p.č. st. 1304/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1277/71 doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku p.č. 1000/4 o výměře cca 800 m2 odměřené geometrickým plánem, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, IČ 70994234, za cenu dle znaleckého posudku a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zhotovení geometrického plánu odměřeného pozemku a připravit podklady a kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1278/71 vyhovuje žádosti T klub – kulturní agentury, příspěvkové organizace, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2008o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace alkoholických nápojů při průběhu akce „Všesvatský jarmark“ ve dnech 18. 10. a 19. 10. 2013 na veřejném prostranství na Masarykově náměstí na pozemcích ve vlastnictví města, dle důvodové zprávy a dle plánku přiloženého k důvodové zprávě.

1279/71 schvaluje zásady pro vybudování odstavných ploch pro osobní automobily pro držitele průkazů ZTP a obyvatele bytových domů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tyto zásady zveřejnit na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1280/71 bere na vědomí návrh pana L.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm na zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 732/2 k.ú. Tylovice dle smlouvy z 8.11.2004 a ukládá městskému úřadu úkol dořešit určení vlastnictví ke stavbě dešťové a splaškové kanalizace, která je uložena v pozemcích p.č. 732/3 a 734/3 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana L.K. Termín splnění úkolu je stanoven ve lhůtě do 30 dnů po obdržení závazného písemného stanoviska Státního pozemkového úřadu ve Zlíně k vlastnictví výše uvedené stavby dešťové a splaškové kanalizace.

1281/71 vyhlašuje záměr na pronájem části skladové haly a pozemku p.č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice, ve prospěch společnosti .A.S.A., spol. s r.o. Frýdecká 740, 739 32 Ostrava Hrabová, IČ 458 09 712, dle katastrálního snímku, důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1282/71 vyhlašuje záměr na pronájem celého pozemku p.,č. 906/4 o výměře 20m2 a části pozemku p.č. 903/15 o výměře 220m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453, na dobu 15 let, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1283/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Jednotná kanalizace Letenská-Beskydská, Rožnov p.R., kterým je společnost Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ 46578463, a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Cobbler s.r.o., IČ 46578463 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1284/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V KUCHYNI MŠ 5. KVĚTNA 1701, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., IČ 41035933 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1285/71 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Oprava soklu na ZŠ 5.května, Rožnov p.R., kterým je společnost Ing. Karel Hlucháň, Zemědělská 103 ,756 61 Rožnov p. Radhoštěm, IČ 60939991 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. Karlem Hlucháňem, IČ 60939991 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1286/71 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 092/2013/OR/DIL na realizaci stavby Demontáž stávajících výplní otvorů a instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků na byt.domě č.p. 1443, Rožnov pod Radhoštěm se společností PVC OKNA s.r.o., Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 26844168, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1287/71 schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související č. 000165/2013/OR/OS a dále smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 3569/2 a 3616/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Palackého) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, č. smluv 000166/2013/OR/SOB a 000167/2013/OR/SOB, v rámci realizace investiční akce „SILNICE III/48611; ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, ULICE PALACKÉHO, 2.ČÁST“ se společností SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 27768961, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1288/71 schvaluje záměr města o provedení dotazníkového šetření mezi občany města Rožnov pod Radhoštěm o využití parkovací plochy v lokalitě Kramolišov a ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem školství zajistit jeho uveřejnění.

1289/71 souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků pravidelné denní docházky do školní družiny při Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 z 80 na 120 žáků s účinností od 1. 9. 2014.

1290/71 schvaluje změnu obchodních podmínek města Rožnov pod Radhoštěm ke smlouvám o dílo s účinností od 1.10.2013 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu úplné znění obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách města.

1291/71 schvaluje Dodatek číslo 19 k smlouvě číslo 000220/2005//OMIS/KUX se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

1292/71 schvaluje smlouvy o dílo na přípravu a realizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a:
1) paní D.J., Zahradní 2555, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 420 34 345.
2) Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o. s., 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ49562878.
Současně zmocňuje JUDr. Věru Gajdarusovou, právníka starosty k podpisu schválených smluv, dále k uzavírání smluv, dohod a k vystavování objednávek za město Rožnov pod Radhoštěm, k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013.

1293/71 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.11.2013. Touto organizační změnou se ruší místo vedoucího oddělení silničního stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu a vytváří se nové místo samostatného odborného referenta na oddělení silničního stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánování.Markéta Blinková
starostka

RNDr.Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 12:22:57 - aktualizováno 13.3.2014 19:17:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load